Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 10 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 10 от 2022 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 1993 г., изм., ДВ, бр. 38 от 6 ма...

Коментар на експерта

Актуалните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Отпуск на баща (осиновител) за отглеждане на дете до 8-годишна възраст За да подпомогне родителите при отглеждане на дете до 8-годишна възраст Народното събрание измени и допълни Кодекса на труда (ДВ, бр. 62/2022 г.). В съответствие с новия член 164в от КТ бащата (осиновителят), ...

Данъчно третиране по ЗДДС през 2022 г. на ваучерите за храна

На основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица). В о...

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение в случай на бедствие (форсмажор)

През последните години за жалост сякаш все по-често ставаме свидетели на климатични аномалии и други извънредни обстоятелства, които възпрепиятстват всички сфери на обществения живот, включително и трудовата дейност. Работниците и служителите обективно не могат да полагат труд, а...

Прилагане на Наредба № Н-18 при онлайн търговия

Търговията на стоки и услуги чрез интернет притежава някои специфики, които я отличават от традиционната. При нея продажбите най-често се извършват чрез договаряне от разстояние; в момента на договарянето и приемането на поръчката доставчикът и купувачът не се намират на едно и с...

Въпроси и отговори от практиката

Данък при източника върху доходи от роялти възнаграждения и възнаграждения за такса за обслужване

Въпрос: Дружеството ни „Фриготехника“ ЕООД е местно юридическо лице и начислява и изплаща доходи от роялти възнаграждения и отделно такса за обслужване на Vinci Energies International East GmbH. Vinci Energies International East GmbH е местно юридическо лице на Австрия и няма мяс...

Данъчни аспекти при предоставяне на жилище на чуждестранни работници или служители

Въпрос: Българската компания планира да плаща жилище за постоянни служители по 500 евро месечно. Служителите са нерезиденти, граждани на Украйна. Те са в България на базата на регистрационна карта със закрити предоставени часове. Как правилно да организирате такива плащания и как...

Дистанционни продажби на стоки извън ЕС

Въпрос: Българска фирма ЕООД, нерегистрирана по ДДС, желае да продава ръчно изработени от собственика на ЕООД вещи чрез онлайн платформата Etsy.com главно в страни извън Европейския съюз. 1. Задължена е ли да се регистрира по ЗДДС, преди започване на дейността си или може да осъщ...

Документиране и облагане на доставки за превозни услуги при превоз на пътници

Въпрос: Италианска фирма, регистрирана по ДДС, трябва да издава на турска фирма фактури за извършен превоз на пътници. Трябва ли италианската фактура да е с начислено ДДС? Отговор: Обект на запитването е данъчният режим за ДДС (документиране и облагане) на доставките за превозни...

Доставка на IT услуги, предназначени за данъчно незадължено лице, установено в трета страна

Въпрос: БГ Фирма извършва IT услуги за Гърнзи - островна държава към UK. Намира се в Общата пътническа зона на Британските острови, но не е член на Европейския съюз. Лицето не е регистрирано по ДДС, доставките на услуги са облагаеми по ЗКПО. При издаване на фактура в основание за...

Задължение за деклариране по система „Интрастат“

Въпрос: От януари до м. декември 2021 фирма „Х“ е натрупала обем вътрешнообщностни придобивания на стоки в размер на 350 000 лв. От м. януари до м. май 2022 г. е натрупала обем от ВОП - 200 000 лв. Прагът за деклариране на ВОП за 2022 г. е 520 000 лв. Възниква ли текущо и годишно...

Задължение за подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с префактурирани разходи

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактури от фирма, регистрирана по ДДС от Малта. Фактурите са за префактурирани разходи за заплати на техни служители, които се осигуряват и плащат данъци в Малта, с допълнително фактурирани административни разходи. Дейно...

Задължение за регистрация на ЮЛНЦ в случаите, при които лицето е получател на услуга за самолетен превоз на пътници

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС българско ЮЛНЦ, получател на услуги: 1. Ако ще участва в събитие на територията на друга държава – членка на ЕС, и по този повод ще бъде организиран чартърен самолетен превоз на участниците. Превозвачът е с регистрация в друг...

Задължение за регистрация по ЗДДС на лица, които отдават под наем недвижим имот

Въпрос: Задължителна ли е регистрация по ЗДДС на физическото/юридическото лице, ако: - физическо лице отдава недвижим имот чрез регистрация в „Букинг“? - юридическо лице отдава недвижим имот чрез регистрация в „Букинг“? Отговор: Обект на запитването е наличието на задължение за ...

Обезпечение на строеж с ипотека на земята

Въпрос: При сключване на договор за кредит за строителство на офис сграда като обезпечения са посочени: залог на вземания и наличности по сметки както на длъжника, така и на съдлъжника, поземленият имот, върху който се изгражда офис сградата, собственост на кредитополучателя, и у...

Обезценка на материални запаси

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, прилагащо Националните счетоводни стандарти, продава техника – компютри, принтери, монитори. След направена инвентаризация през 2020 г. е установено наличието на морално остаряла техника и е направена обезценка. Стока Лаптопи (раз...

Облагане доходите на адвокат, който е по майчинство

Въпрос: СОЛ е регистрирано като свободна професия - адвокат. През 2021 г. е сключил договор за някаква консултация, която е извършена през 2021 г. Сумата е получена сега през м. 06.2022 г. и е 12 000 лв. СОЛ в момента е по майчинство до 410 дни. Първият болничен е от 01.03.2022 г...

Облагане доходите на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Въпрос: Собственик на ЕООД, самоосигуряващо се лице, полага личен труд във фирмата си, като изцяло той извършва услугите по дейността на фирмата. Собственикът работи и по трудов договор в друга фирма и се осигурява по трудов правоотношение на максимален осигурителен доход 3400,00...

Облагане по ЗКПО на дейност на ЮЛНЦ

Въпрос: Ние сме неправителствена организация, ЮЛНЦ с обществена полза. Дейността е свързана с развитие и популяризиране на пешеходния и планинския туризъм в България, обозначаване и маркиране на планински маршрути и ремонтни дейности по екопътеки - поправка на пейки и мостчета, п...

Осигуряване на лице едновременно по трудов договор и като самоосигуряващо се лице

Въпрос: Едно лице се осигурява едновременно по трудов договор и като самоосигуряващо се лице. По трудов договор лицето е осигурено върху максималния осигурителен доход и като самоосигуряващо се лице подава Д1 с осигурителен доход 0,00 лв. За м. 06,2022 г. лицето е в обезщетение з...

Осигуряване на лице, подало документи за ТЕЛК

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в ЕТ, след продължителен период на болнични, подава документи да се яви на ТЕЛК и да бъде освидетелстван. Последният болничен е до 21.06.2022 г. От тази дата до решението на ТЕЛК как е редно да се осигурява? Как да подам декларация образец 1 след п...

Осигуряване на лице, работещо по трудов договор и като СОЛ

Въпрос: Лице се осигурява като СОЛ с пълни осигурителни права и работи в друга фирма, по трудов договор, с праг на осигуряване 710 лева. Може ли да се прекрати осигуряването в дружеството, тъй като вече лицето е осигурено? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално о...

Осигуряване на съдружник в българско дружество, работещ по трудов договор в ЕС

Въпрос: Български гражданин е съдружник в събирателно дружество в България и едновременно същото лице има сключен трудов договор за работа на територията на Германия. Постоянно пребиваващ е в Германия. Трябва ли да се осигурява в България като самоосигуряващо се лице? Отговор: З...

Право на данъчен кредит за автомобил

Въпрос: Фирма за охрана купува лека кола 4+1 от лизингова фирма в България, има ли право на данъчен кредит за покупката на колата? И за разхода на гориво по време на ползването? Отговор: Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице...

Право на данъчен кредит за стоки и услуги, получени преди регистрацията на данъчно задължени лица по ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС от м. 06.22 г., може ли да ползва данъчен кредит за закупени стоки и услуги през м. 05.22 г.? Отговор: Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има пра...

Прекратяване на плащането на паричното обезщетение за безработица на основание чл. 54д, ал. 1, т. 1 КСО

Въпрос: Лице отваря фирма „Х“, докато е регистрирано в бюрото по труда и получава обезщетение за безработица. Във фирмата се назначава момиче, което работи и осъществява дейност, плащат й се осигуровки и др. Управителят на фирмата не е нито СОЛ, нито ДУК. Възможно ли е фирмата да...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работника

Въпрос: При получена молба от работник/служител на безсрочен трудов договор за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 1 от КТ и при отказ от работодателя да се счита за едномесечно предизвестие съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ. Какъв е срокът за отговор от...

Разпореждане на НОИ за отказ по болнични листове

Въпрос: Лице е с прекратен трудов договор от фирма „А“ на 30.05.2022 г., т.е. последен работен ден е 29.05.22 г. От фирма „Б“ има подадено уведомление в НАП за сключен трудов договор от 28.05.2022 г. с постъпване на работа на 30.05.2022 г. На 30.05.22 г. лицето влиза в болница с ...

Разходи за формиране на себестойност на апартаменти, които са обезщетение срещу право на строеж

Въпрос: Извършва се строителство на жилищен комплекс, състоящ се от блокове и къщи. Преди три години на фирмата е учредено право на строеж за 2 000 000 лева. Строителството ще се извършва на етапи. Към момента разходите за СМР са на стойност 5 000 000 лева за първите два етапа. О...

Регистрация на софтуера за управление на продажбите

Въпрос: Използваме софтуер за управление на продажбите, регистриран в НАП. Длъжни ли сме да се регистрираме като потребители на СУПТО в НАП, или регистрацията е доброволна? Какви задължения – еднократни и регулярни, произтичат за нас към НАП? Отговор: Въпросите, които се задават...

Срок на правото за приспадане на данъчен кредит при покупка на земя

Въпрос: Фирма по ДДС извършена покупка на земя. Издадена е фактура през юни. Колко месеца може да се отсрочи включването в дневника на покупките на тази фактура? Важи ли като за другите фактури - разсрочване до 12 месеца, или има специални разпоредби? Отговор: Правото на данъчен...

Третиране по ЗДДС на извършена услуга за обучение на служител с получател данъчно задължено лице, установено в трета страна

Въпрос: Фирмата ни е франчайз партньор на верига храни за бързо хранене. През месец май при нас на обучение дойде колега от друг франчайз партньор от Израел. Беше при нас за две седмици и се обучаваше с колегите от оперативен отдел за процесите в ресторантите. Трябва ли да начисл...

Трудов договор с гражданин извън ЕС

Въпрос: Бих желала да попитам има ли право български работодател да сключи трудов договор - чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), с гражданин на трета държава, който е в граждански брак с българска гражданка, живее в България от 1 г. и има разрешение за продължително преб...

Писма и указания

№ 24-39-103 от 23.06.2022 г. ОТНОСНО: Преценка за наличие или липса на основания за обжалване на решение на Административен съд (Съда), с което е постановена отмяна на ревизионен акт (РА) по отношение облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на наречени от ревизираното лице „неустойки“, начислявани при предсрочно прекратяване на договорни отношения от страна на негови клиенти преди изтичане на минималния договорен срок

В Централното управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: С РА, издаден от органи по приходите при ТД на НАП … на „Х“ (дружеството – оператор на далекосъобщителни услуги), са установен...

№ 3-909 от 15.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на § 15д, ал. 3 и ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на хляб и брашно

Според изложеното в запитването основната дейност на дружеството е производство на макаронени изделия. Дружеството произвежда и различни прахообразни смеси за хляб, като например: - Домашен ръжен хляб суха смес; - Домашен пълнозърнест хляб суха смес; - Пълнозърнеста Содена питка ...

№ 3-932 от 20.07.2022 г. ОТНОСНО: Приложение на § 15д, ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52, от 05.07.2022 г., в сила в тридневен срок от обнародване на закона, при доставка на централно отопление

Според изложеното в запитването във връзка с извършваната дейност от „Т“ АД желаят разяснение на разпоредбата на § 15д, ал. 2, т. 1 на ПЗР на ЗДДС, касаеща намалена ставка в размер на 9 на сто на данъка върху добавената стойност за доставка на централно отопление с място на изпъл...

№ 96-00-158 от 04.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-158/04.07.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е взело решение да закупи и предостави на всички свои работници и служители и на лицата по договор за управление и ...

Решения на ВАС

Решение № 2997 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 7575/2021 г.

Предмет на спора e наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект бърза закуска, находящ се в гр. Пловдив, и забрана за достъп до него за 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС за извършено нарушение на чл. 118, ал. 1 ЗД...

Решение № 3009 от 31.03.2022 г. по адм. дело № 7369/2021 г.

Предмет на спора e наложена ПАМ – запечатване на търговски обект павилион, находящ се в гр. Сливен, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС. Издаваните от административните органи актове за налагане на ПАМ при сходни факти со...

Решение № 3753 от 19.04.2022 г. по адм. дело № 8179/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и прилежащи лихви за просрочие, в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди май и юли 2019 г. Според разрешението, дадено с Решение на СЕС по дело С-324/11, фактът, че ДЗЛ не е проверило обезпеч...

Решение № 3781 от 19.04.2022 г. по адм. дело № 9342/2021 г.

Предмет на спора e обезщетение за претърпяна имуществена вреда от отменен като незаконосъобразен ревизионен акт. По определението на § 1, т. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи кредитен превод е национална или презгранична платежна услуга за заверяване на плат...

Решение № 3875 от 20.04.2022 г. по адм. дело № 7658/2021 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за декември 2018 г. по 20 бр. фактури с предмет СМР услуги. За възникване право на приспадане на данъчен кредит за данъчно задълженото лице освен наличие на данъчен документ съгласно чл. 71, т. 1 от с. з., отговар...

Решение № 3917 от 21.04.2022 г. по адм. дело № 6892/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС на ЕТ за периода от 27.09. до 30.09.2018 г. и лихви и допълнително определен ДДС за 10.2018 г. Безспорно е между страните, че на 27.09.2018 г. по сметка на ревизираното лице е постъпило „плащане за апартамент“. При р...

Решение № 3966 от 26.04.2022 г. по адм. дело № 7406/2021 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит и лихви по фактури, издадени от различни дружества, с предмет различни видове СМР, изработка на рекламни материали и ползване на рекламни съоръжения. За да възникне и да се упражни законосъобразно правото на данъч...

Решение № 4009 от 27.04.2022 г. по адм. дело № 8322/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС поради непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) и лихви за забава за данъчни периоди от 01.11.2018 г. до 31.01.2019 г. В касационната жалба е налице позоваване на решение от 27.09.2007 г. по дело С- 409/04, но в него терминът „изп...

Решение № 4080 от 29.04.2022 г. по адм. дело № 8008/2021 г.

Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка (ПАМ). Легалните дефиниции за ресторантьорски и кетъринг услуги, дадени с т. 61 и 62 на § 1 ДР ЗДДС, в приложимите им редакции, предвиждат съответно, че „Ресторантьорски и кетъринг услуги“ са ресторантьорските усл...

Решение № 4207 от 04.05.2022 г. по адм. дело № 7567/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне по реда на ЗДДС за данъчните периоди 02.2018 г., 04.2018 г., 06.2018 г. и 10.2018 г. ведно с лихви за забава. Според чл. 52, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данък...

Решения на ВКС

Решение № 2 от 17.03.2021 г. на ВКС по т. д. № 2364/2019 г., II т. о., ТК

Уреденото в чл. 41, ал. 2 ТЗ право на съответно обезщетение за периода на ограничение – забрана за извършване на конкурентна дейност, е за пропуснатите ползи на търговския представител, които би могъл да претърпи, изпълнявайки поетото задължение да не извършва конкурентна дейност...

Решение № 2 от 17.06.2021 г. на ВКС по гр. д. № 383/2020 г., I г. о.

Местата за паркиране, разположени в незастроената част от урегулиран поземлен имот, не представляват самостоятелна недвижима вещ, различна и отделена от земята, върху която се намират. Когато с нотариалния акт за учредяване на право на строеж за построяване на жилищна сграда е пр...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 139, 140 и 141 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 80 от 2022 г.

ДВ, бр. 65 от 12.8.2022 г. Министeрство на финансите Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. Министерство н...

PDF версия на броя

Брой 10 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...