Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 40, 31 октомври - 6 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 31 октомври - 6 ноември 2022 г.
Законодателство

Особености на ВОД и ВОП в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от ЗДДС

С приемането на страната ни за член на ЕС редът за данъчно третиране на доставките и придобиванията от вътреобщностната търговия между лица, регистрирани за целите на ДДС в различни държави, членки на Съюза, известни съответно като ВОД и ВОП, замести режимите на износ/внос между ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 77 от 27.9.2022 г.

Президентът на Репуб­ликата издаде Указ № 236 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Конституционният съд прие Определение № 6 от 16 септември 2022 г. по конституционно дело № 13 от 2022 г. Пра...

ДВ, бр. 78 от 30.9.2022 г.

Президентът на републиката издаде Указ № 241 за награждаване на г-жа Флоранс Робин - извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. Конституционният съд прие Решение № 12 от 27 септември 2022 г. по конституцио...

Въпроси и отговори

Дисциплинарно наказание “забележка”

Директорът на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 186, чл. 187, ал. 1, т. 10 и чл. 188, т. 1 от Кодекса на труда наложи на една от учителките дисциплинарно наказание “Забележка”. Какви са последствията за учителката? Следва ли наказа...

Документи при повторно постъпване на работа

Лице напуска работа, но след 2 месеца отново се връща за назначаване. Трябва ли отново да представи пълен комплект с документи? При сключване на трудов договор лицето следва да представи на работодателя документи съгласно Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключв...

Задължения на лицата, упражняващи преводаческа дейност, и на лицата, които ползват техните услуги

Как се третират доходите на лице, което е наето да извърши превод на текст от български на английски? Какви са ангажиментите на фирмата възложител, освен да плати уговореното възнаграждение, след като по силата на ЗДДФЛ удържи задължителната здравна осигуровка върху възнаграждени...

Издаване на документ при разплащания през ePay

Счетоводител съм на електронен магазин. Плащането на извършените продажби се осъществява с пощенски парични преводи чрез куриерска фирма и ePay. За разплащанията през системата ePay трябва ли да бъдат издавани касови бележки? По силата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно зад...

Облагане с ДДС на спедиторски услуги

1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва спедиторски услуги. Същата получава фактура от доставчик от Чехия с валиден ДДС номер, издаден в Чехия, за извършена транспортна услуга за превоз на товари от Чехия (ЕС) за Казахстан (трета страна). Фактурата е с “обратно начисля...

Облагане с ДДС при внос на стока от Турция

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и внасяме стока от Турция. За транспортната услуга от Турция до България имаме издаден инвойс от турски превозвач и на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за нас възниква задължение за самооблагане. Издали сме протокол по чл. 117, ал. 1 с 0% Д...

Осигурителни вноски при граждански договор

Имаме граждански договор, сключен през септември за извършване на услуга със срок на изпълнение края на октомври. Сумата на възнаграждението по граждански договор е 16 000 лв. Изпълнителят има брутен доход по трудов договор в размер на 1500 лв. Пред септември ще му бъде изплатено...

Работа от разстояние

Служител, назначен на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, занапред ще живее в Германия. Въпреки това и двете страни желаем да запазим трудовото правоотношение под формата на работа от разстояние. На служителят ще бъдат предоставени служебни телефон и лаптоп. 1. Може ли с...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за прекъсването на давността при признаване на вземането от длъжника

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2019 от 14.10.2022 г. по Тълкувателно дело № 4/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) реши: За да е налице прекъсване на давността по чл. 116, б. “а” от Закона за задължен...

Справочна информация бр. 40/2022

Централни валутни курсове за периода 21.10. - 27.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 40 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...