Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 19 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 23-22-551 от 05.05.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-551/08.04.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба №Н-13 от 17.12.20...

№ 24-39-37 от 22.08.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. № 24-39-37 от 11.03.2022 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие и брат Ви получавате безвъзмездно от родител поземлени им...

№ 26-П-317 от 18.07.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Швейцария) и Спогодба Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Австрия)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-П-317#2/13.06.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „П…К И КЛ… КГ“ (П… КГ) е командитно дружество, учред...

№ 94-00-139 от 18.08.2022 г. Относно: Удостоверяване на периоди на осигуряване в Кипър

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-139/18.08.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През периода от януари 2020 г. до май 2021 г. сте работила и сте се осигурявала в Кипъ...

№ 94-00-142 от 23.08.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ (Наредба № Н-18/2006г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-142/23.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството разработва пл...

№ 94-00-145 от 29.08.2022 г. Относно: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-145/29.08.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте извършила продажба на апартамент и гараж с един Нотариален акт (НА) н...

№ 94-С-536 от 08.09.2022 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между България и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) на доходи от „прозрачно“ за данъчни цели дружество, учредено в Делауер, САЩ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-С-536/01.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Българско местно лице има българско и американско гражданство. Лицето притежава...

№ М-24-36-36 от 11.08.2022 г. Относно: Документиране на обща туристическа услуга, предоставяна от туроператор на данъчно незадължено физическо лице

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-36-36/……….2022 г. и вх. № М-24-36-52/…………...2022 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………...

Анотации

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Приспадат ли се ползваните 15 дни от бащата при изписване на детето от полагащите му се от 01.08.2022 г. 2 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 годишната му възраст? Съгласно чл. 164в, ал. 1 ...

ДДС при ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “Х” осъществява дейност в заведение за бързо хранене. Заведението не е ресторант, но в него има обособен кът с бар маса и три бар стола за консумация. Предлагат паке...

Осигурителен стаж на самоосигуряващи се лица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Извършвам дейност като едноличен търговец повече от 20 години. През този период съм се осигурявал за всички осигурителни случаи. Преди една година имам ТЕЛК и съм пенсионер по болест. Оттогава внасям сам...

Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Работя във фирма със 70-80 служители и се чува, че ще има големи уволнения. В такива случаи има ли някаква специална процедура и някакви изисквания? В действащия Кодекс на труда (КТ) има спе...

Работно време при нощни смени по график, при условията на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възнамеряваме на назначим служител, който да работи само нощни смени (22:00 – 06:00) , но не при подневно отчитане, а на график, при условията на сумирано изчисляване на работното време. Как би следвало ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2022 г.

До 20-ти октомври: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен пе...

До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2022 г.

Национална агенция за приходите Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото...

Държавен вестник в бр. 19 от 2022 г.

ДВ, бр. 77 от 27.9.2022 г. Президент на Републиката Указ № 236 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна Конституционен съд Определение № 6 от 16 септември 2022 г. по ...

Справочна информация бр. 19/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 септември 2022 г. ...