Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2022 г.
Писма и указания

№ 23-22-551 от 05.05.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-551/08.04.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, срокове...

№ 24-39-37 от 22.08.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. № 24-39-37 от 11.03.2022 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие и брат Ви получавате безвъзмездно от родител поземлени имоти, които обединявате със със...

№ 26-П-317 от 18.07.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Швейцария) и Спогодба Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Австрия)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-П-317#2/13.06.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „П…К И КЛ… КГ“ (П… КГ) е командитно дружество, учредено и съществуващо съгласно за...

№ 94-00-139 от 18.08.2022 г. Относно: Удостоверяване на периоди на осигуряване в Кипър

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-139/18.08.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През периода от януари 2020 г. до май 2021 г. сте работила и сте се осигурявала в Кипър. Посочвате, че сте питала чр...

№ 94-00-142 от 23.08.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ (Наредба № Н-18/2006г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-142/23.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството разработва платформа за онлайн обяви, подоб...

№ 94-00-145 от 29.08.2022 г. Относно: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-145/29.08.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте извършила продажба на апартамент и гараж с един Нотариален акт (НА) на 15.03.2022 г. Цената в нотар...

№ 94-С-536 от 08.09.2022 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между България и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) на доходи от „прозрачно“ за данъчни цели дружество, учредено в Делауер, САЩ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-С-536/01.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Българско местно лице има българско и американско гражданство. Лицето притежава собствена компания, регистрир...

№ М-24-36-36 от 11.08.2022 г. Относно: Документиране на обща туристическа услуга, предоставяна от туроператор на данъчно незадължено физическо лице

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-36-36/……….2022 г. и вх. № М-24-36-52/…………...2022 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………, в което е изложена следната ...

Анотации

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Приспадат ли се ползваните 15 дни от бащата при изписване на детето от полагащите му се от 01.08.2022 г. 2 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 годишната му възраст? Съгласно чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) бащат...

ДДС при ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “Х” осъществява дейност в заведение за бързо хранене. Заведението не е ресторант, но в него има обособен кът с бар маса и три бар стола за консумация. Предлагат пакетирана храна за консумация изв...

Осигурителен стаж на самоосигуряващи се лица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Извършвам дейност като едноличен търговец повече от 20 години. През този период съм се осигурявал за всички осигурителни случаи. Преди една година имам ТЕЛК и съм пенсионер по болест. Оттогава внасям само здравни осигуровки. Признава...

Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Работя във фирма със 70-80 служители и се чува, че ще има големи уволнения. В такива случаи има ли някаква специална процедура и някакви изисквания? В действащия Кодекс на труда (КТ) има специална норма, която е озаглаве...

Работно време при нощни смени по график, при условията на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възнамеряваме на назначим служител, който да работи само нощни смени (22:00 – 06:00) , но не при подневно отчитане, а на график, при условията на сумирано изчисляване на работното време. Как би следвало да бъде заложено работното вре...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2022 г.

До 20-ти октомври: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец септември 2022 г. ...

До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2022 г.

Национална агенция за приходите Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2022 г. Деклара...

Държавен вестник в бр. 19 от 2022 г.

ДВ, бр. 77 от 27.9.2022 г. Президент на Републиката Указ № 236 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна Конституционен съд Определение № 6 от 16 септември 2022 г. по конституционно дело № 13 от 20...

Справочна информация бр. 19/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 септември 2022 г. Курсове за митнически оценки ...

PDF версия на броя

Брой 19 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...