Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.
Законодателство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставители на финансови отчети. Очакв...

Държавен вестник

ДВ, бр. 79 от 4.10.2022 г.

Конституционният съд прие Решение № 13 от 27 септември 2022 г. по конституционно дело № 8 от 2022 г. Правителството прие: 1. Постановление № 291 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане...

Въпроси и отговори

Дарение на имот

Еднолично дружество притежава имот - офисна част и апартаменти, за който е ползвало данъчен кредит при покупката му. Имотът не е използван досега, но намерението е било да се използва за отдаване под наем. Фирмата решава да дари имота на съпругата на собственика на дружеството. К...

Извършване на консултантска услуга от съдружник на ООД, който има българско и канадско гражданство

Трябва да сключа граждански договор за извършване на консултантска услуга със съдружник на ООД, който има българско и канадско гражданство, но живее в Канада. Какви осигуровки и ДОД трябва да начисля? Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изразим следно...

Общодостъпност на социалните разходи, свързани със здравна застраховка

Дружество “Х” ООД сключва договор със застрахователна компания за доброволна комплексна здравна застраховка на служителите си, която отговаря напълно на определението в чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 208 от ЗКПО и пар. 1, т. 34 от ДР на същия закон. При сключване на догово...

Последователни доставки при износ на стоки

Българска фирма е дилър на катамарани, произвеждани от френската фирма CATANA SAS. Катамараните се произвеждат в завод на CATANA SAS, намиращ се в Тунис, и са снабдени с всички необходими документи за произход от Европейския съюз. Българската фирма закупува катамараните без ДДС о...

Почивка след режим на разположение

След двудневен режим на разположение в събота и неделя има ли служителят право на допълнителен отпуск, на почивка или на парична компенсация? Режимът на разположение се установява от работодателя в съответствие с Наредба № 2/22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за де...

Признаване и отчитане на нематериален актив

Фирма закупува лиценз на сървър за 3000 лв. Лицензът е безсрочен, хардуерно независим. Какво е данъчното и счетоводното третиране на този разход - нематериален актив или текущ разход за дейността? Съгласно параграф 9, буква “а” от СС 38 Немате­риални активи авторските права, вкл...

Продажба на електроенергия

Юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, произвежда електроенергия за собствени нужди. Има ли риск, ако продава на свързани лица по пазарни цени? В запитването не е дадена информация каква е основната дейност на въпросното юридическо лице, но след като капацитетът на производствен...

Справочник

ВАС излезе с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 6/2021 г. по въпрос, свързан с гражданските договори

Върховен административен съд Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) излезе с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 6 от 2021 г., образувано по искане на председателя на съда Георги Чолаков, след установена противоречива съдебна практика. Поставен...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход

Национален осигурителен институт Въпрос: В случай че имам трудова книжка с вписан трудов стаж, необходимо ли е да ми се издаде удостоверение за осигурителен стаж, което да послужи при пенсиониране? Отговор: Когато вписаната продължителност на трудовия стаж в трудовата книжка е з...

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за доказване на доход, за ползване на облекчения, за дейност през минали години, за платен данък в чужбина, за патентен данък и за отчет на дейността

Национална агенция за приходите Какви и колко документи трябва да приложите към данъчната декларация зависи от упражняваната дейност и исканите данъчни облекчения. Пример: Вие сте жена в младо семейство. През годината имате доходи само от трудови правоотношения. Имате ипотечен к...

Справочна информация бр. 41/2022

Централни валутни курсове за периода 28.10. - 3.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 41 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...