Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 41 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Държавен вестник

ДВ, бр. 79 от 4.10.2022 г.

Конституционният съд прие Решение № 13 от 27 септември 2022 г. по конституционно дело № 8 от 2022 г. Правителството прие: 1. Постановление № 291 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните ...

Въпроси и отговори

Дарение на имот

Еднолично дружество притежава имот - офисна част и апартаменти, за който е ползвало данъчен кредит при покупката му. Имотът не е използван досега, но намерението е било да се използва за отдаване под наем. Фирмата решава да дари имота на съпругата на...

Извършване на консултантска услуга от съдружник на ООД, който има българско и канадско гражданство

Трябва да сключа граждански договор за извършване на консултантска услуга със съдружник на ООД, който има българско и канадско гражданство, но живее в Канада. Какви осигуровки и ДОД трябва да начисля? Предвид поставения въпрос и изложената фактическ...

Общодостъпност на социалните разходи, свързани със здравна застраховка

Дружество “Х” ООД сключва договор със застрахователна компания за доброволна комплексна здравна застраховка на служителите си, която отговаря напълно на определението в чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 208 от ЗКПО и пар. 1, т. 34 от ДР на същия ...

Последователни доставки при износ на стоки

Българска фирма е дилър на катамарани, произвеждани от френската фирма CATANA SAS. Катамараните се произвеждат в завод на CATANA SAS, намиращ се в Тунис, и са снабдени с всички необходими документи за произход от Европейския съюз. Българската фирма з...

Почивка след режим на разположение

След двудневен режим на разположение в събота и неделя има ли служителят право на допълнителен отпуск, на почивка или на парична компенсация? Режимът на разположение се установява от работодателя в съответствие с Наредба № 2/22.04.1994 г. за реда за...

Признаване и отчитане на нематериален актив

Фирма закупува лиценз на сървър за 3000 лв. Лицензът е безсрочен, хардуерно независим. Какво е данъчното и счетоводното третиране на този разход - нематериален актив или текущ разход за дейността? Съгласно параграф 9, буква “а” от СС 38 Немате­риалн...

Продажба на електроенергия

Юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, произвежда електроенергия за собствени нужди. Има ли риск, ако продава на свързани лица по пазарни цени? В запитването не е дадена информация каква е основната дейност на въпросното юридическо лице, но след кат...

Справочник

ВАС излезе с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 6/2021 г. по въпрос, свързан с гражданските договори

Върховен административен съд Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) излезе с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 6 от 2021 г., образувано по искане на председателя на съда Георги Чолаков, след установена противореч...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход

Национален осигурителен институт Въпрос: В случай че имам трудова книжка с вписан трудов стаж, необходимо ли е да ми се издаде удостоверение за осигурителен стаж, което да послужи при пенсиониране? Отговор: Когато вписаната продължителност на трудов...

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за доказване на доход, за ползване на облекчения, за дейност през минали години, за платен данък в чужбина, за патентен данък и за отчет на дейността

Национална агенция за приходите Какви и колко документи трябва да приложите към данъчната декларация зависи от упражняваната дейност и исканите данъчни облекчения. Пример: Вие сте жена в младо семейство. През годината имате доходи само от трудови пр...

Справочна информация бр. 41/2022

Централни валутни курсове за периода 28.10. - 3.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...