Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2022 г.
Писма и указания

№ 20-31-36 от 30.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 45 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е заведено Ваше запитване с вх. № 20-31-36/30.05.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е собственик на поземлен имот, който...

№ 24-39-146 от 08.09.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апортиране на дружествени дялове

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с в вх. № 24-39-146/11.08.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е с вписана основна дейност – консулта...

№ 24-39-30 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договорено възнаграждение за наем на нает имот, дължимо при настъпване на определени условия

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-30/07.03.2022 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: „Х…“ ООД (дружество...

№ 94-00-73 от 09.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 94-00-73/09.05.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирала сте се като самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин и сте избрала да се осигурявате з...

№ 96-00-191 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Възможност за пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-191/11.08.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице К.Р., собственик на ЕТ „К – К.Р.“, е починало на 02.06.2022 г. Предприятието се наследява по чл. 60...

№ М-94-И-405 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-405/2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия, осъществява дейност по таксиметров превоз на п...

№ М-94-Т-162 от 16.05.2022 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-94-Т-162 от 20.04.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, започва трудова дей...

Анотации

Задължение за работника или служителя да е на разположение на работодателя извън територията на предприятието

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С промяната на Наред­бата за работното време, почивките и отпуските в частта на Раздел II „а“ дежурство и време на разположение (нов - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.), възникват два въпроса, по които ви моля за конкре...

Наследяване на предприятие на ЕТ

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отоваря на въпроса: Едноличният търговец ЕТ “X” е служебно заличен след смъртта на собственика Х. В резултат трудовите договори с наетите лица са прекратени. У, който е един от наследниците на Х, е предприел действия по поем...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране поради навършени възраст и стаж. Работя като учител и съм с 39 години педагогически стаж, Преди две години бях регистрирана за 15 дни в БТ като безработна. Друго прекъсване на стажа ми като учител нямам. Въпр...

Право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми прекратяване на трудовият договор поради пенсиониране на 16 Декември 2022 г. Съгласно чл. 224 от КТ и чл. 42 от НРВПО колко дни ПГО трябва да ми бъдат определени за обезщетение при напускане на 16 Декември 2022 г. През ме...

Прекратяване на договор за наем на имот

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как става прекратяването на договор за наем на имот? Какви са процедурите и сроковете? Основните норми за договора за наем се съдържат в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Те са определени в специален раздел, нар...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2022 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или дру...

Държавен вестник в бр. 20 от 2022 г.

ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г. Президент на републиката Указ № 243 за награждаване на отец Александър Филипов Чъкърък с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен Указ № 244 за награждаване на г-н Мариос Кундуридис – извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република ...

Осигурителен календар за ноември 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 септември - 5 октомври 2022 г. Курсове за митнически...

PDF версия на броя

Брой 20 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...