Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 20 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-31-36 от 30.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 45 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е заведено Ваше запитване с вх. № 20-31-36/30.05.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е собс...

№ 24-39-146 от 08.09.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апортиране на дружествени дялове

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с в вх. № 24-39-146/11.08.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е с впис...

№ 24-39-30 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договорено възнаграждение за наем на нает имот, дължимо при настъпване на определени условия

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-30/07.03.2022 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……, в което е изложена следната фактическа о...

№ 94-00-73 от 09.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 94-00-73/09.05.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирала сте се като самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин и с...

№ 96-00-191 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Възможност за пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-191/11.08.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице К.Р., собственик на ЕТ „К – К.Р.“, е починало на 02.06.2022 г. Предпр...

№ М-94-И-405 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-405/2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия, осъществява дейн...

№ М-94-Т-162 от 16.05.2022 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-94-Т-162 от 20.04.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано като свободна професия ...

Анотации

Задължение за работника или служителя да е на разположение на работодателя извън територията на предприятието

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С промяната на Наред­бата за работното време, почивките и отпуските в частта на Раздел II „а“ дежурство и време на разположение (нов - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.), възникват два въпро...

Наследяване на предприятие на ЕТ

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отоваря на въпроса: Едноличният търговец ЕТ “X” е служебно заличен след смъртта на собственика Х. В резултат трудовите договори с наетите лица са прекратени. У, който е един от наследниците на Х...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране поради навършени възраст и стаж. Работя като учител и съм с 39 години педагогически стаж, Преди две години бях регистрирана за 15 дни в БТ като безработна. Друго прекъсване на ст...

Право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми прекратяване на трудовият договор поради пенсиониране на 16 Декември 2022 г. Съгласно чл. 224 от КТ и чл. 42 от НРВПО колко дни ПГО трябва да ми бъдат определени за обезщетение при напускане ...

Прекратяване на договор за наем на имот

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как става прекратяването на договор за наем на имот? Какви са процедурите и сроковете? Основните норми за договора за наем се съдържат в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Те са опре...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2022 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2022 г.

ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г. Президент на републиката Указ № 243 за награждаване на отец Александър Филипов Чъкърък с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен Указ № 244 за награждаване на г-н Мариос Кундуридис – извънреден и пълномощен посланик н...

Осигурителен календар за ноември 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 септември - 5 октомври ...