Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 43 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Възнаграждение на управител на етажна собственост с форма на управление - сдружение на собствениците - данъчни аспекти по ЗДДФЛ

На основание разпоредбата на чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост - ЗУЕС, формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 311 от 5 октомври 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. 2. Постановление...

ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 316 от 7 октомври 2022 г. за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на Организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Обезщетение за оставане без работа

Въз основа на дадено на 15.04.2022 г. от служител 30-дневно предизвестие трудовият договор е прекратен от 22.04.2022 г. Как ще се изчисли обезщетението за неотработеното предизвестие, като се има предвид, че дните от 1 до 6 май са неработни? При пре...

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг на лек автомобил, съдържащ опция за покупка

През м. 03.2022 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил, за който няма право на данъчен кредит. Плаща първоначална вноска и започва изплащане по лизингов план. През м. 09.2022 г. се отказва от...

Преместване на майка на малко дете на друга работа

Има ли работодателят право поради намален обем на работа да премести на работно място в друг цех майка на дете, по-малко от 2 години, която не е използвала докрай отпуска си за отглеждане на малко дете? Ако майката откаже преместването, може ли работ...

Разпределение на авансов дивидент, или скрито разпределение на печалбата

1. Дефиниране на понятията “дивидент” и “скрито разпределение на печалбата” За участието си в капитала на местни юридически лица (МЮЛ) съответните участници (съдружници и акционери) получават доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Данъчното трет...

Справочник

Възстановяване на ДДС на лица, установени в трета страна

Национална агенция за приходите Възстановяване на начисления данък добавена стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък добавена стойност или подо...

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г. Отговор: От 1 юли 201...

Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ за 2023 г.

Заповед № РД-05-485 от 3 ноември 2022 г. на НСИ На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки нареждам: I. Определям праговете за деклариране по системата “Интрастат” за 2023 г., както следва: ...

Справочна информация бр. 43/2022

   Централни валутни курсове за периода 11 - 17.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...