Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.
Законодателство

Възнаграждение на управител на етажна собственост с форма на управление - сдружение на собствениците - данъчни аспекти по ЗДДФЛ

На основание разпоредбата на чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост - ЗУЕС, формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон - ТЗ. С...

Държавен вестник

ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 311 от 5 октомври 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. 2. Постановление № 312 от 5 октомври 2022 г. з...

ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 316 от 7 октомври 2022 г. за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на Организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на основните международни догово...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставители на финансови отчети. Очакв...

Обезщетение за оставане без работа

Въз основа на дадено на 15.04.2022 г. от служител 30-дневно предизвестие трудовият договор е прекратен от 22.04.2022 г. Как ще се изчисли обезщетението за неотработеното предизвестие, като се има предвид, че дните от 1 до 6 май са неработни? При прекратяване на трудовия договор ...

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг на лек автомобил, съдържащ опция за покупка

През м. 03.2022 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил, за който няма право на данъчен кредит. Плаща първоначална вноска и започва изплащане по лизингов план. През м. 09.2022 г. се отказва от въпросния договор и връща лиз...

Преместване на майка на малко дете на друга работа

Има ли работодателят право поради намален обем на работа да премести на работно място в друг цех майка на дете, по-малко от 2 години, която не е използвала докрай отпуска си за отглеждане на малко дете? Ако майката откаже преместването, може ли работодателят да я уволни? “Работн...

Разпределение на авансов дивидент, или скрито разпределение на печалбата

1. Дефиниране на понятията “дивидент” и “скрито разпределение на печалбата” За участието си в капитала на местни юридически лица (МЮЛ) съответните участници (съдружници и акционери) получават доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Данъчното третиране на доходите от дивиденти...

Справочник

Възстановяване на ДДС на лица, установени в трета страна

Национална агенция за приходите Възстановяване на начисления данък добавена стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък добавена стойност или подобен данък на български лица, з...

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г. Отговор: От 1 юли 2019 г. отпадна изискването за де...

Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ за 2023 г.

Заповед № РД-05-485 от 3 ноември 2022 г. на НСИ На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки нареждам: I. Определям праговете за деклариране по системата “Интрастат” за 2023 г., както следва: 1. За поток “Вътресъюзен износ...

Справочна информация бр. 43/2022

   Централни валутни курсове за периода 11 - 17.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 43 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...