Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 45, 5 - 11 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 5 - 11 декември 2022 г.
Законодателство

Ликвидация на търговско дружество - правни и данъчни аспекти

Правна регламентация В чл. 154, ал. 1 от Търговския закон са посочени различните основания за прекратяване на едно ООД, които не изчерпват всички възможни хипотези, тъй като търговското законодателство допускат и други основания за прекратяване, когато те са регламентирани в друж...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

В проекта е предвидено Министерството на земеделието да изпълнява функциите на Управляващ орган на Стратегическия план и да отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин. Предвидено е националното съфинансиране на интервенциите в плана з...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за семейни помощи за деца, внесени от Министерски съвет

Основният мотив, с който се аргументират промените, е необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Промените са свързани с ясното и изрично регламентиране, че облекченият режим за о...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, с които се удължава с една година срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности

Крайният срок за подаване на заявление към басейновите дирекции за вписване в специалните регистри от страна на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, в т.ч. собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности, изтича на 28 ноември тази година, по...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет

Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на МС. В момента социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход. Предлага се измененията да влязат в сила от 1 юн...

Въпроси и отговори

Документиране на доставката на катамаран

Българско ООД е дилър на катамарани, които закупува от френска фирма - данъчно задължено лице, и продава на клиент - гръцка фирма, регистрирана по ДДС в Гърция. Катамараните се произвеждат в завод, собственост на френската фирма, намиращ се в Тунис, и са снабдени с всички необход...

Доставки на услуги от българска към турска фирма - доставка на посредническа услуга, свързана с търсене на клиенти на територията на България, и доставка на услуга по монтаж на фотоволтаични системи на обект (недвижим имот)

Българска фирма “А”, регистрирана по ДДС, се договаря с турска фирма, производител на фотоволтаични системи, да й намира клиенти в България. Турската фирма фактурира директно на българска фирма “Б”, която осъществяват вноса. Екип на фирма “А” извършва монтажа на фотоволтаичните с...

Доставките на софтуерни услуги са облагаеми и когато са с местоизпълнение на територията на страната

Българско търговско дружество (ООД) е регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, тъй като извършва софтуерни услуги за ЕС. Досега това беше единственият му оборот. Сега следва да бъде издадена фактура за услуги в България. Начислява ли се ДДС при сделки в България? Става въпрос за сума под...

Определяне размера на пенсията

На физическо лице - мъж, роден 15.07.1959 г., остава 1 година до навършването на пенсионната възраст, в момента работи на трудов договор. Очаква се съкращаване на работниците в предприятието. Лицето има необходим стаж за пенсионирането - 44 г., при необходим 39 г. към момента на ...

Отразяване на авансово плащане за облагаема доставка на услуга от нерегистрирано по ЗДДС лице

Фирма получава 100% аванс по сключен договор за проектантска услуга. Към 31.10. достига оборот за ДДС регистрация. До 07.11. ще подаде заявление за задължителна регистрация по ЗДДС. Предаването на работата по споменатия договор ще се осъществи през м. декември 2022, когато се оча...

Справочник

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: В кои случаи се попълва т. 7 “Считано от ..... 20... г.” правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено” и в кои т. 8 “Считано от ..... 20... г.” правоотношението/осигуряването на лицето е прекъснато” от Раздел I. “Удостоверявам сл...

От 1 януари 2023 г. се повишава прагът за регистрация по Закона за ДДС на 100 000 лв.

Национална агенция за приходите С Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г., Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член...

Промяна на мястото на получаване по време на движение под режим отложено плащане на акциз

Агенция “Митници” Съгласно чл. 73г, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя на акцизните стоки на едно от местата ...

Справочна информация бр. 45/2022

         Централни валутни курсове за периода 25.11. - 1.12.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 45 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...