Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 1, 9 - 15 януари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2023 г.
Законодателство

Изменения на ЗКПО, влизащи в сила от 2023 година

В настоящия материал ще разгледаме измененията и допълненията на ЗКПО, обнародвани в 4 броя на ДВ от изминалата 2022 година. Първата промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), влизаща в сила считано от 01.01.2023 година е факт посредством обнародваният в ДВ бро...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС)

Временната мярка от 9 на сто ДДС за книгите, периодичните издания и бебешките храни и пелени става постоянна. Намалената ставка трябваше да се прилага до края на 2022 г., а с тези изменения ще продължи и в бъдеще. Ставката на данъка от 9 на сто важи за доставка на книги на физиче...

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Данъчното облекчение за деца може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишната данъчна основа на родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод. Това важи и в случай на лице, починало през данъчната година, и при условие, че...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които целят намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими за движение на акцизни стоки, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 година

Дължимият акциз се внася в държавния бюджет по сметка на Агенция “Митници” от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им, с изключение на случаите, когато стоките се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на подаване на акцизнат...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане

Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. Сега социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход, който в момента е 75 лева. С обвързва...

Държавен вестник

ДВ, бр. 89 от 8.11.2022 г.

Народно събрание Решение за оказване на военна и военнo-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България Решение за избиране на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Решение за промени в ръководството на Комисията п...

ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г.

Народно събрание Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Решение за оставане на битовите крайни клиенти на електроенерг...

Въпроси и отговори

Граждански договор с непълнолетно лице

ЮЛ иска да сключи граждански договор с непълнолетно лице - 17 г., заплащането ще се определя на свършена работа, като ще бъде договорена ставка за всеки проект. 1. Какви документи са необходими да съпътстват гражданския договор, за да не бъде третиран като недействителен? 2. В сл...

Липси на стоки и отписване на активи при брак

Съгласно чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводните разходи от липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продаж...

Ограничения на плащанията в брой по ЗМИП

Съдружник с 5% дял в ООД е назначен с трудов договор като заместник-управител в дружеството с възнаграждение в размер на 40 000 лв. Дружеството има персонал от 50 човека и заплатите се изплащат по банков път. Може ли част от възнаграждението на заместник-управителя, например 500...

Осигурителното и трудовото законодателство от 1 януари 2023 г.

От началото на 2023 г., както и в началото на миналата година, все още няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г., Закон за бюджета на ДОО за 2023 г., Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. Поради това, до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г....

Осъществяване на дейност по занятие

Като физическо лице съм закупувал във времето машини инвентар, за които нямам издаден документ. Сега желая да продам част от тях на фирма. Продажбата ще се осъществи с договор и разплащане между страните. При  тази ситуация явявам ли се търговец в качеството си на физическо лице...

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Фирма ЕООД е регистрирана като медицинска лаборатория и тепърва ще започва дейност в наето помещение и закупено оборудване още от м. декември 2021 г. Първоначално - от настоящия момент фирмата ще отдава под наем оборудването и преотдава част от помещението за около 6 часа дневно ...

Прекратяване на участие в дружество

Дружество Х ЕООД притежава 16.6% от дяловете на дружество У ООД. По ред причини дружество Х с едностранно волеизявление прекратява участието си в дружество У на основание чл. 125, ал. 2 от ТЗ. Участието на Х в У е прекратено считано от 2.9.2022 г. и това е вписано в ТР на същата ...

Работа през време на незаконно уволнение

При изплащане на присъденото от съда обезщетение по чл. 225 от КТ за времето на незаконно уволнение се установява, че лицето след уволнението е работило при друг работодател. Трябва ли да се изплаща обезщетението? При отмяна на незаконно уволнение работникът или служителят има п...

Трудов стаж по лекторски договори

Как се изчислява трудов стаж при лекторска работа? От 01.01.2009 г. и отношенията с външни лектори се уреждат с трудови договори в съответствие с чл. 66 от КТ, като в тях трябва да се предвижда и размерът на работното време (чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за трудовата книжка...

Справочник

От 1 януари 2024 г. влизат в сила новите правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги

Национална агенция за приходите Нови правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги, влизат в сила от 1 януари 2024 г. Приетият от Съвета на Европа законодат...

Разяснение за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове

Агенция “Митници” Във връзка с извършването на регистрация на малки фотоволтаични централи по ЗАДС следва да се има предвид, че: На задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3а от ЗАДС подлежат лица, които продават собствена електрическа енергия, произведена от енер...

Справочна информация бр. 1/2023

       Централни валутни курсове за периода 16.12.2022 г. - 5.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 1 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...