Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 1 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2023 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 30 декември 2022 г.)

[[table_2]]...

Коментар на експерта

Отклонение от обичайните пазарни нива - третиране на скритото разпределение на печалбата по ЗКПО и ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 15 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани ...

Приложението на Наредба № Н-18 при онлайн продажби с „виртуални“ плащания1

Оперативната дейност на немалък брой български данъчно задължени лица вече се извършва чрез онлайн магазин, продажбите на който са предназначени предимно за потребители, установени извън територията на страната. Организацията на дейността на част от тях е свързана с плащания, из...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г.

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г., са публикувани в ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 г., бр. 100 от 16.12.2022 г., бр. 102 от 23.12.2022 г. и бр. 104 от 30.12.2022 г. Съществените промени са свързани с общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 167, ал. 1 от ...

Срокове по трудовите правоотношения

Трудовото законодателство задължава страните да уреждат трудовите си отношения писмено. При това в Кодекса на труда и в подзаконовите актове са предвидени различни срокове, които поради недостатъчно познаване понякога се нарушават. Това поражда трудови спорове, за чието решаване ...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока в държава членка от трета страна

Въпрос: Фирмата ни е с регистрация по ДДС само в България и искаме да купим контейнери със стока от Китай при условие на доставка FOB Antwerp, Belgium. Оттам стоката ще се доставя на фирми (данъчно задължени лица) в Холандия и Италия, регистрирани по ДДС там, като транспорта от А...

Възмездна рекламна услуга от данъчно задължено лице, установено извън България

Въпрос: Българско дружество регистрирано по ЗДДС (чл. 96) прави реклами за дейността си във Фейсбук. За рекламите Фейсбук (Ирландия) издава фактура, въз основа на която съставяме Протокол, който включваме в дневника за покупки и дневника за продажби. Методът на плащането е чрез д...

Данъчен кредит за концесия на язовир

Въпрос: Дружество е упражнило правото си на приспадане на ДДС в размер на 23 500 лв. за концесия на язовир през 29.01.2015 г. Концесията е за срок от 25 г. През 2022 г. дружеството прекратява предсрочно концесията. Каква корекция на ползвания ДДС трябва да се направи? Отговор: О...

Доставки на една и съща стока във верига, включваща междинен доставчик

Въпрос: Юридическо лице от България (фирма А) поръчва стоки – пръти от неръждаема стомана – на Индийска компания(фирма Б). Цените са с условие DDP. Фирма А получава фактура за тези стоки от българска фирма (фирма В), собственост на собственика на индийската фирма „Б“, регистриран...

Не се приема за търговия на стоки втора употреба продажбата на собствени активи, които са ползвани от лицето, което ги продава

Въпрос: Работя като счетоводител във фирма с основна дейност производство на бетонови изделия и притежаваща лиценз за транспортна дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Мога ли да продам на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС, товарен автомобил, придобит от нас преди около 10 годи...

Облагане на спедиторска услуга на резервни авиочасти

Въпрос: Българска спедиторска фирма извършва три транспорта на резервни авио части от Италия до България за български авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове. Авиооператорът има всички необходими документи, доказващи, че извършва основно международни рейсове,...

Облагане с ДДС на транзитна продажба

Въпрос: Клиентът ми е дружество регистрирано по ЗДДС. Същото има договор за доставка на стока от Германия с фирма, регистрирана по ЗДДС в Германия. За доставката по договора превежда от месец юли авансови суми в евро съгласно договора по издадени фактури от дружеството в Германия...

Отчитане на доставките, които възникват при използването на ваучери

Въпрос: Дружество „А“, нерегистрирано по ЗДДС, има дейност масажни услуги и спа процедури. Лицето „Х“ отива с ваучер, закупен от „ГРАБО медия“. Лицето „Х“ не заплаща услугата на дружеството „А“ с пари, а „ГРАБО медия“ заплащат на дружеството „А“ по банков път. В този случай трябв...

При зареждането на гориво извън територията на България облагането с ДДС ще се прилага съгласно разпоредбите от законодателството на съответната държава

Въпрос: Имам заредено гориво в Турция на служебен автомобил, който не ползва ДДС. Сега ми идва фактура в лева и турски лири и тяхно ДДС в размер на 18%. Пише доставено и фактурирано от „Шел Турция“ с номер по ДДС, доставката е направена в Турция през 2022, а идва от „Шел България...

Писма и указания

№ 3-1235 от 12.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването за две поредни финансови години 2020 г. и 2021 г. ЕООД се възползва от възможността за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО. Посочва, че през настоящата 2022 г. предстои инвестирането на данъка чрез закупуването на нова...

№ МУ-2 от 21.11.2022 г. МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

При процедурите на договаряне без предварително обявление възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица - чл. 18, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участието в тях не е достъпно за всички заинтересовани лиц...

Решения на ВАС

Решение № 4506 от 11.05.2022 г. по адм. дело № 12045/2021 г.

Предмет на спора са начислен допълнително ДДС за данъчни периоди от 01.09.2015 г. до 31.08.2017 г., от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. и за юли 2016 г. и определен допълнителен корпоративен данък за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ведно с лихва за забава. Ревизионното производство в ...

Решение № 4548 от 12.05.2022 г. по адм. дело № 7545/2021 г.

Предмет на спора е допълнително установен корпоративен данък за 2017 г. и лихви. Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО, когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се о...

Решение № 4699 от 17.05.2022 г. по адм. дело № 8519/2021 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за корпоративен данък за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и за ДДС, ведно с лихви за забава. Авансовото плащане е квазиданъчно събитие по чл. 25, ал. 7 ЗДДС. В решението на СЕС по дело С-419/02 /т. 50/ е припомнено, че доставките на стоки ил...

Решение № 9626 от 31.10.2022 г. по адм. дело № 979/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 177 ЗДДС отговорност на ревизираното лице за дължим, но невнесен ДДС по 6 бр. фактури, издадени от ЕООД и начислени лихви за забава. С Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. по тълк. д. № 2/2020 г. Общото събрание на съдиите на В...

Решение № 9629 от 31.10.2022 г. по адм. дело № 6236/2019 г.

Предмет на спора са вменена солидарна отговорност за задължения за данък върху добавената стойност по чл. 177 ЗДДС, деклариран и невнесен ДДС за данъчните периоди април и май 2014 г. и лихви за просрочие, изчислени към 23.02.2018 г. (датата на акта). С решение от 20.05.2021 г. п...

Решение № 9664 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 5877/2022 г.

Предмет на спора са отказан данъчен кредит и допълнително установен данък по ЗДДФЛ, ведно с лихви. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него ...

Решение № 9666 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 3949/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по ЗКПО за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; данък по ЗДДС за периодите от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. и от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г., и лихва. Твърдението за липса на кадрова и м...

Решение № 9670 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 4041/2020 г.

Предмет на спора е определена отговорност по чл. 177 ЗДДС за публични задължения на ЕООД за ДДС, ведно с лихви. Систематичното място на разпоредбата на чл. 177 ЗДДС „Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби“ е в глава двадесет и пета „Правомощия на органите по приходите и п...

Решение № 9679 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 11056/2021 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, установени допълнително задължения за корпоративен данък за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2018 г. и установен данък върху дивидентите и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни физически лица п...

Решение № 9692 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 10654/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода 01.12.2010 г. – 31.12.2011 г. в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД. В практиката си ВАС приема, че за да възникне и да се упражни законос...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2019 г., ОСГК

Закриване на част от предприятието по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Кодекса на труда е налице, когато от структурата на предприятието е премахнато определено негово организационно обособено звено и е прекратена дейността на това звено. При вътрешната реорганизация се ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 223, 224 и 225 от PDF броя на изданието: [[table_1]]...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 95 до бр. 99 от 2022 г.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Решение за ...

PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...