Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.
Законодателство

При облагането на доходите от лихви по влогове на физически лица за 2022 г. са приложими два облагателни режима

С § 3 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), обн. в “Държавен вестник”, бр. 17 от 01.03.2022 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Законопроектът цели улесняване на достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти - граждани на страни извън ЕС, в условията на динамични миграционни процеси, демографски предизвикателства и променен пазар на труда. С промените се предлага по-привлекателн...

Министерският съвет внася в парламента законопроектите за държавния бюджет за 2023 г., бюджетите на НЗОК и ДОО в срок до 4 месеца от изтичането на срока от Закона за публичните финанси, който е до 31 октомври на настоящата година

Четиримесечният срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото НС. Това реши парламентът. Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, както и за деца с увреждания, остават същите като през 2022 г. Запазват се ваучер...

Парламентът отхвърли на първо четене промени в Търговския закон, с които се въвеждат дружества с променлив капитал, свързани със стартъп компаниите и приеха три други законопроекта за промени, свързани с производствата по несъстоятелност и лизинговите отношения

Депутатите приеха на първо четене други три законопроекта за изменения в Търговския закон. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се регламентира подобряване на ефективността на прои...

Парламентът прие до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., на бюджета на НЗОК и за ДОО, но за срок не по-дълъг от три месеца, да се прилагат размерите, базата и средномесечният доход, определени в съответните членове от действащия закон за държавния бюджет за тази година

На разделени или създадени бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет и ръководителите им са определени за първостепенни разпоредители с бюджет, Министерският съвет определя ежемесечни лимити за плащания, като съответният първостепенен разпоредител води самос...

Парламентът прие на първо и второ четене Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз (ЕС) за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС

Споразумението дава възможност за реализация на следващата програма за сътрудничество, чрез която България ще получи финансова помощ от 92,5 милиона швейцарски франка за девет мерки за подкрепа, за всяка от които ще бъде подписано отделно програмно споразумение. Сред тях са насър...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, внесени от Министерския съвет

Законопроектът цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на европейска директива за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки. Крайният срок за нейното въвеждане от държавите членки е бил 2 авгу...

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., т.нар. удължителен закон за бюджета

Отпускът по майчинство ще може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене разпоредби, с които се променя Кодексът на труда. Със съгласието на майката след навършване на шестмесечна възр...

Държавен вестник

ДВ, бр. 91 от 15.11.2022 г.

Народно събрание Решение за възлагане на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво Министерски съвет Постановление № 363 от 9 ноември 2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. Постановление № 364...

ДВ, бр. 92 от 18.11.2022 г.

Министерство на здравеопазването Договор № РД-НС-01-3-6 от 10 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 - 2022 г. Министерство на земеделието На...

ДВ, бр. 93 от 22.11.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател Решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за...

ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г.

Президент на Републиката Указ № 259 за освобождаване на Богдан Любомиров Коларов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства Указ № 260 за назначаване на Иван Илиянов Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република...

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г.

Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Решение за създаване на Временна комиси...

Въпроси и отговори

Дата на възникване на данъчното събитие при ВОД

Българско дружество, регистрирано по ДДС в България, предстои да извърши ВОД на италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия. В тази връзка италианската фирма е платила аванс, за който настоява да й бъде издаден инвойс. Коя норма от европейското законодателство можем да цитирам...

Деклариране на изплатени дивиденти

Когато Юридическо лице - Трудово-производителна кооперация, изплаща авансов дивидент на чл. кооператори и им се облага дивидентът с 5% данък и той вече е внесен в НАП, трябва ли юридическото лице да подава някаква декларация по ЗЗДФЛ? На основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, п...

Допълнителен отпуск при удължен размер на основния отпуск

Служител с трайно намалена работоспособност 58% ползва 26 работни дни платен годишен отпуск. Има ли право и на допълнителен отпуск за ненормирана работа? Както е видно от текста на чл. 319 от КТ, работниците и служителите с намалена работоспособност 50% и повече имат право на уд...

Обезщетение за неотработено предизвестие

На 6 юни управителният съвет взима решение поради намаляване обема на работа от 1 юли да се закрие един от филиалите на фирмата. Предизвестията за прекратяване на трудовите договори на всички работници от филиала са връчени на 9 юни, като прекратяването е от 1 юли. Какво обезщете...

Осигурителни вноски за майки, които по време на отпуск поради бременност и раждане и по време на отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст работят по граждански договори

За лице, което има сключен трудов договор и в момента е в майчинство (моля, да бъдат коментирани и двата варианта - до 410 дни, както и този, в който лицето получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години) и получава доход от извънтрудови правоотношения в размер по-малък о...

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен

Може ли с допълнително споразумение безсрочен трудов договор в периода на изпитване да се превърне в срочен договор, ако за това не е подадена молба от работника? С допълнително споразумение по чл. 119 от КТ страните могат да променят всяко от условията на трудовия договор, вклю...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: ● При прилагане н...

Третиране по ЗДДФЛ на продажбата на недвижим имот

1. Ако през тази година продам недвижим имот, който е бил моя собственост повече от 5 години, впоследствие продам недвижим жилищен имот, който е бил моя собственост 4 години, какъв доход ще трябва да декларирам по реда на ЗДДФЛ? 2. В горната хипотеза, ако през текущата година про...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с частичния отказ от иск в касационното производство

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2021 от 23.11.2022 г. по Тълкувателно дело № 4/2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд реши: 1. Допустимо е касационно производство, останало висящо след частичен отказ по чл. 23...

Справочна информация бр. 2/2023

          Централни валутни курсове за периода 6.01.2023 г. - 12.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 2 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...