Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 2-731 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, подадено по електронен път и заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ….2022 г, в което е изложена следната фактическа обстановка: Ваш клиент е психолог н...

№ 2-769 от 27.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 2006 г., когато доставчикът на платежна услуга е чуждестранно юридическо лице и не разполага с “Уникален идентификатор на търговеца в системата на ДПУ”

В Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”, отдел ”Данъчно осигурителна практика” e постъпило по електронен път Вашe писмено. В запитването Ви е изложена следната фактическа обстановка: Ако дружеството Ви има софтуер, отговарящ на легална...

№ 94-00-206 от 31.10.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-206/31.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като физическо лице искате да започнете да извършвате различни „ИТ“ услуги. Същевременно имате...

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по прих...

№ ЕП-07-00-54 от 25.11.2022 г. ОТНОСНО: Чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ като жилищни или като нежилищни имоти

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …..., в което излагате съображения и поставяте въпроси относно начина на облагане на ателиета по ЗМДТ, по-конкретно - като жилищни или като нежилищни имоти. В писмото се цитира разяснение н...

№ М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше запитване с вх. №………../13.10.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, пребивавате на територията на Република България и сте соб...

№ М-26-Н-140 от 11.10.2022 г. Относно: Ползване на данъчни облекчения за деца за 2022 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №....... от ........ г., във връзка с § 2, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавн...

№ М-26-С-388 от 15.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.) (обн. ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп. ДВ., бр. 52 от 2022 г.)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-С-388/12.07.2022 г., поставяте по същество следните въпроси, свързани с прилагането на чл. 112 от ЗДБРБ за 2022 г.: 1. Допустимо ли е да се пре...

№ М-70-00-180 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Подаване на декларации за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.) за месеци юли и август 2022 г.

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх.№ …, посочвате, че сте наследил ЕТ „…“ с ЕИК … на починалия Ви баща …, починал на ...08.2022 г. Посочвате, че в резултат на приетото по наследство пред...

№ М-94-А-970#1 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Във Ваше запитване, посочвате, че гражданин на Германия желае да осъществява бизнес в България, като за целта ще регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), със седалище и адрес на управление в страната, на което той ще е едноличе...

Анотации

Наборната военна служба няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия. В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придо...

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В какъв размер трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд, сключен на основание чл. 111 КТ, при условие че лицето е прекратено от деня, ...

Платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На работещ служител, пенсионер с експертно решение на ТЕЛК до 01.03.2017 г., но издадено на пенсионер, и установена намалена работоспособност 78 % и при придобито към датата право на пенсиониране полага ...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С колко работни дни следва да се редуцира допълнителният отпуск за работа при специални условия по чл.156, ал.1, т.1, когато се ползва болничен отпуск: 1.по-голям от половината от раб. време при СИРВ за ...

Предоставяне на предметни награди и ваучери за пътуване от туристическа агенция на служители от работодателя

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ръководството на дружество обмисля предоставянето на допълнително стимулиране на своите служители при навършване на 5, 10, 15 и 20 години трудов стаж в предприятието, под фо...

Сключване на договор при втори работодател по чл.114

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е сключването на договор при втори работодател (малък магазин за хр. стоки) по чл.114 (32 часа месечно в почивни дни) в случай на наличен безсрочен трудов договор по чл.107а от КТ? Необходимо...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 януари 2023 г.

10 януари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2023 г.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жал...

Ползваме данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП

Национална агенция за приходите Над 1300 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2023 г., която традиционно стартира на 10 януари. Данъкоплатците, които желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2022 г., по...

Справочна информация бр. 1/2023 г.

[[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 ноември - 7 декември 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен...