Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 2-731 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, подадено по електронен път и заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ….2022 г, в което е изложена следната фактическа обстановка: Ваш клиент е психолог на свободна практика. Ще извърш...

№ 2-769 от 27.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 2006 г., когато доставчикът на платежна услуга е чуждестранно юридическо лице и не разполага с “Уникален идентификатор на търговеца в системата на ДПУ”

В Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”, отдел ”Данъчно осигурителна практика” e постъпило по електронен път Вашe писмено. В запитването Ви е изложена следната фактическа обстановка: Ако дружеството Ви има софтуер, отговарящ на легалната дефиниция за електронен маг...

№ 94-00-206 от 31.10.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-206/31.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като физическо лице искате да започнете да извършвате различни „ИТ“ услуги. Същевременно имате сключен трудов договор на осе...

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по приходите, а именно: За чия сметка...

№ ЕП-07-00-54 от 25.11.2022 г. ОТНОСНО: Чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ като жилищни или като нежилищни имоти

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …..., в което излагате съображения и поставяте въпроси относно начина на облагане на ателиета по ЗМДТ, по-конкретно - като жилищни или като нежилищни имоти. В писмото се цитира разяснение на НАП № 3-568 от 10.05.2021 г....

№ М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше запитване с вх. №………../13.10.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, пребивавате на територията на Република България и сте собственик на българско търговско...

№ М-26-Н-140 от 11.10.2022 г. Относно: Ползване на данъчни облекчения за деца за 2022 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №....... от ........ г., във връзка с § 2, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Българи...

№ М-26-С-388 от 15.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.) (обн. ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп. ДВ., бр. 52 от 2022 г.)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-С-388/12.07.2022 г., поставяте по същество следните въпроси, свързани с прилагането на чл. 112 от ЗДБРБ за 2022 г.: 1. Допустимо ли е да се предоставя компенсация/отстъпка о...

№ М-70-00-180 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Подаване на декларации за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.) за месеци юли и август 2022 г.

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх.№ …, посочвате, че сте наследил ЕТ „…“ с ЕИК … на починалия Ви баща …, починал на ...08.2022 г. Посочвате, че в резултат на приетото по наследство предприятие на починалото лице сте...

№ М-94-А-970#1 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Във Ваше запитване, посочвате, че гражданин на Германия желае да осъществява бизнес в България, като за целта ще регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), със седалище и адрес на управление в страната, на което той ще е едноличен собственик и управител. Инте...

Анотации

Наборната военна служба няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия. В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придобит включително и в други пред...

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В какъв размер трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд, сключен на основание чл. 111 КТ, при условие че лицето е прекратено от деня, следващ дата на връчване на 15...

Платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На работещ служител, пенсионер с експертно решение на ТЕЛК до 01.03.2017 г., но издадено на пенсионер, и установена намалена работоспособност 78 % и при придобито към датата право на пенсиониране полага ли се платен годишен отпуск по...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С колко работни дни следва да се редуцира допълнителният отпуск за работа при специални условия по чл.156, ал.1, т.1, когато се ползва болничен отпуск: 1.по-голям от половината от раб. време при СИРВ за месеца; 2.при непрекъснат болн...

Предоставяне на предметни награди и ваучери за пътуване от туристическа агенция на служители от работодателя

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ръководството на дружество обмисля предоставянето на допълнително стимулиране на своите служители при навършване на 5, 10, 15 и 20 години трудов стаж в предприятието, под формата на предметна награда и в...

Сключване на договор при втори работодател по чл.114

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е сключването на договор при втори работодател (малък магазин за хр. стоки) по чл.114 (32 часа месечно в почивни дни) в случай на наличен безсрочен трудов договор по чл.107а от КТ? Необходимо ли е уведомяване или съгласие...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 януари 2023 г.

10 януари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна...

Държавен вестник в бр. 1 от 2023 г.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Решение за ...

Ползваме данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП

Национална агенция за приходите Над 1300 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2023 г., която традиционно стартира на 10 януари. Данъкоплатците, които желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2022 г., попълват Приложение № 10 от форм...

Справочна информация бр. 1/2023 г.

[[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 ноември - 7 декември 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те к...

PDF версия на броя

Брой 1 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...