Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.
Законодателство

Последните промени в ЗДДС

С “Държавен вестник”, бр. 102 от 23.12.2022 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с който в закона са направени следните промени: - въвеждат се разпоредби, с които в него се транспонират норми на европейски дирек...

Народно събрание

Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди. Това ще става без разрешение за строеж при инсталиране на мощност до 20 kW. Не се изисква одобряване на инвестиционни прое...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания, свързани с проблемите с Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия

С предложения проект се търси решение на проблемите със забавянето на органите на медицинската експертиза и невъзможността хората с увреждания да упражняват правата си....

Народното събрание ратифицира Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия

Спогодбата осигурява необходимите нормативно-правни условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовни международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти и изисквания за техническа безопасност, сигурност и икономическа ефективност...

Народното събрание ратифицира споразумение за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел “Държава членка” по програма InvestEU

Целта на Спора­зуме­нието е да се определят партньорите по изпълнението, условията за сключване на гаранционно споразумение между тях и Европейската комисия, както и да се определят конкретните ангажименти на страните във връзка със сроковете и изпълнението на финансовите условия...

С промени в Кодекса за социалното осигуряване, приети на първо четене, се дава възможност затворът и наборната военна служба за репресираните лица да се признават за действителен стаж за пенсия

В доклада на водещата комисия е записано, че със законопроекта се предлага периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл.7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, д...

Държавен вестник

ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., подпи...

Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит при продажба на апортиран имот

Дружество А апортира недвижим имот (апартаменти с разрешение за ползване от 2011 г. ) в дружество Б през 2011 г. Дружество Б инвестира в обзавеждането и ремонта на придобитите апартаменти, като за направените разходи е ползван данъчен кредит. От 2016 г. дружество Б използва придо...

Ограничаване на плащанията в брой при рамков договор

Имаме договор за сервизно обслужване на МПС, включващ всички налични автомобили на фирмата. В предмета на договора влизат: смяна на гуми, филтри, масла, монтаж на акумулатори и прочие подобни. В края на годината установихме, че платената в брой сума по договора надхвърля 10 000.0...

Отчитане на разходи

Дружество АБЦ е производствено предприятие, което произвежда спортно оборудване. Един от каналите за продажба на дружеството е участието в изложения, като в резултат на дългогодишен опит дружеството има информация, че в следствие на изложенията има нови клиенти и сключени договор...

Прекратяване на трудов договор за извършване на определена работа

Може ли договор за извършване на определена работа да бъде прекратен, преди да е завършена работата? Срочният трудов договор “до извършване на определена работа” се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Със завършването на работата този договор се прекратява, без която...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: ● При прилагане н...

Прехвърляне на управлението на дружеството на друго лице с цел ползване на парично обезщетение по КСО

Собственик на ЕООД, който се осигурява по ДУК, иска да ползва отпуск за гледане на дете до 1 година, след навършването на 6 месеца на детето, на което е баща. По време на ползването на този вид отпуск необходимо ли е да се назначи друг управител, който да управлява дружеството? ...

Трудов договор след уволнение поради намаляване обема на работа

Има ли работодателят право един месец след прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа, да назначи на същата длъжност друго лице? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работодателя при намаляване на обема ...

Уведомление до ТП на НАП за прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя

При смърт на наето лице работодателят длъжен ли е да подаде Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение? При смърт на работника или служителя работодателят прекратява без предизвестие трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ. Пр...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с изпълнителното производство

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2021 от 22.11.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2021 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд реши: 1. При проверка по реда на чл. 463 ГПК на законосъобразността на оспорваното разпределени...

Справочна информация бр. 3/2023

[[table_1]] Централни валутни курсове за периода 13.01.2023 г. - 19.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 3 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...