Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.
Законодателство

Последните промени в ЗДДС

С “Държавен вестник”, бр. 102 от 23.12.2022 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с който в закона са направени следните промени: - въвеждат се разпоредби, с които в него се транспон...

Народно събрание

Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди. Това ще става без разрешение за строеж при инсталиране на мощност до 20 kW. Не се изисква од...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания, свързани с проблемите с Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия

С предложения проект се търси решение на проблемите със забавянето на органите на медицинската експертиза и невъзможността хората с увреждания да упражняват правата си....

Народното събрание ратифицира Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия

Спогодбата осигурява необходимите нормативно-правни условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовни международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти и изисквания за техническа безопасност, сигурн...

Народното събрание ратифицира споразумение за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел “Държава членка” по програма InvestEU

Целта на Спора­зуме­нието е да се определят партньорите по изпълнението, условията за сключване на гаранционно споразумение между тях и Европейската комисия, както и да се определят конкретните ангажименти на страните във връзка със сроковете и изпъл...

С промени в Кодекса за социалното осигуряване, приети на първо четене, се дава възможност затворът и наборната военна служба за репресираните лица да се признават за действителен стаж за пенсия

В доклада на водещата комисия е записано, че със законопроекта се предлага периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл.7 от Закона за политическа и гражданска реаби...

Държавен вестник

ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписа...

Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит при продажба на апортиран имот

Дружество А апортира недвижим имот (апартаменти с разрешение за ползване от 2011 г. ) в дружество Б през 2011 г. Дружество Б инвестира в обзавеждането и ремонта на придобитите апартаменти, като за направените разходи е ползван данъчен кредит. От 2016...

Ограничаване на плащанията в брой при рамков договор

Имаме договор за сервизно обслужване на МПС, включващ всички налични автомобили на фирмата. В предмета на договора влизат: смяна на гуми, филтри, масла, монтаж на акумулатори и прочие подобни. В края на годината установихме, че платената в брой сума ...

Отчитане на разходи

Дружество АБЦ е производствено предприятие, което произвежда спортно оборудване. Един от каналите за продажба на дружеството е участието в изложения, като в резултат на дългогодишен опит дружеството има информация, че в следствие на изложенията има н...

Прекратяване на трудов договор за извършване на определена работа

Може ли договор за извършване на определена работа да бъде прекратен, преди да е завършена работата? Срочният трудов договор “до извършване на определена работа” се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Със завършването на работата този до...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна...

Прехвърляне на управлението на дружеството на друго лице с цел ползване на парично обезщетение по КСО

Собственик на ЕООД, който се осигурява по ДУК, иска да ползва отпуск за гледане на дете до 1 година, след навършването на 6 месеца на детето, на което е баща. По време на ползването на този вид отпуск необходимо ли е да се назначи друг управител, кой...

Трудов договор след уволнение поради намаляване обема на работа

Има ли работодателят право един месец след прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа, да назначи на същата длъжност друго лице? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работод...

Уведомление до ТП на НАП за прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя

При смърт на наето лице работодателят длъжен ли е да подаде Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение? При смърт на работника или служителя работодателят прекратява без предизвестие трудовия договор на основание ч...

Справочник

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Национална агенция за приходите В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със За...

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.

Национална агенция за приходите Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоо...

От 1 януари 2023 г. общините няма да начисляват ДДС за получени доставки, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване

Национална агенция за приходите Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. дело № 2831/2021 г., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически дейности за общината и са извършвани от нея в...

Справочна информация бр. 3/2023

[[table_1]] Централни валутни курсове за периода 13.01.2023 г. - 19.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

Национална агенция за приходите До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други изт...