Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.
Законодателство

Промени в акцизното данъчно законодателство

В края на 2022 г. са публикувани изменения в няколко броеве на “Държавен вестник”: бр. 100, бр. 102 и бр. 103 от 2022 г. Тези изменения се отнасят до промени в ЗАДС (ДВ, бр. 100 и бр. 102 от 2022 г.) и в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр. 103 от 2022 г. Последните промени ...

Народно събрание

Затворът за репресираните лица по време на комунистическия режим ще се признава за действителен стаж за пенсия, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване

С приетите текстове периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, в които лицата, които са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане, както и времето, през което лицата навършили 16 години са били интернирани, изсе...

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламент относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти

Централните контрагенти са следпазарни инфраструктури на финансовите пазари, които играят ключова роля в клиринга на деривати (финансови инструменти), като застават между купувача и продавача (обикновено банки или други финансови институции) и действат като купувач за всеки прода...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на “Синя карта на ЕС”

Депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти - граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС). За “синя карта” вече ще е необходимо работникът - гражданин на трета държава, да притежава висока професионална квалификация: придобито в...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

С измененията се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), се посочва в доклада на ресорната комисията по вътрешен...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат при забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалн...

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за горите, свързани с осигуряването на дърва за огрев

Основните промени са свързани с прецизиране на текстовете, регламентиращи условията и реда, по който физически лица могат да закупят за лична употреба без право на продажба стояща дървесина на корен от държавни или общински гори. Право на закупуване на такава дървесина ще имат фи...

Държавен вестник

ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околна...

ДВ, бр. 98 от 9.12.2022 г.

Народно събрание Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Президент на Репуб­ликата Указ № 276 за назначаване на Любомир Николов Попов ...

Въпроси и отговори

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Въпрос: На 30 септември 2022 г. „Алфа“ ООД закупува стоки от „Бета“ ООД на стойност 40 000 USD. Сумата по фактурата е дължима на две равни вноски по 20 000 USD, чиито падежи са съответно на 30 ноември 2022 г. и на 31 януари 2023 г. Финансовата година на „Алфа“ ООД приключва на 31...

Прекратяване на трудов договор поради неизплащане на заплата

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатена заплата, и повече не се явява на работа. По разплащателната ведомост заплатите са изплащани редовно. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор с дисципли...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: ● При прилагане н...

Първоначално признаване на финансов лизинг

През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме фактури: за погасяване на гла...

Справочник

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Национална агенция за приходите В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със Закон за изменение и допълнение ...

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.

Национална агенция за приходите Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Ко...

От 1 януари 2023 г. общините няма да начисляват ДДС за получени доставки, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване

Национална агенция за приходите Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. дело № 2831/2021 г., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически дейности за общината и са извършвани от нея в качеството на орган на местна...

Справочна информация бр. 4/2023

[[table_1]] Централни валутни курсове за периода 20.01.2023 г. - 26.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Условия, при които НОИ ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2023 г.

Национален осигурителен институт Паричните помощи за профилактика и рехабилитация през 2023 г. ще се разходват при условията и по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. Националният осигурителен инс...

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

Национална агенция за приходите До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са...

PDF версия на броя

Брой 4 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...