Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.
Законодателство

Промени в акцизното данъчно законодателство

В края на 2022 г. са публикувани изменения в няколко броеве на “Държавен вестник”: бр. 100, бр. 102 и бр. 103 от 2022 г. Тези изменения се отнасят до промени в ЗАДС (ДВ, бр. 100 и бр. 102 от 2022 г.) и в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр. 103 ...

Народно събрание

Затворът за репресираните лица по време на комунистическия режим ще се признава за действителен стаж за пенсия, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване

С приетите текстове периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, в които лицата, които са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане, както и времето, през което лицата навършили 16 го...

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламент относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти

Централните контрагенти са следпазарни инфраструктури на финансовите пазари, които играят ключова роля в клиринга на деривати (финансови инструменти), като застават между купувача и продавача (обикновено банки или други финансови институции) и действ...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на “Синя карта на ЕС”

Депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти - граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС). За “синя карта” вече ще е необходимо работникът - гражданин на трета държава, да притежава висока професион...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

С измененията се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), се посочва в доклада на р...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат при забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, сро...

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за горите, свързани с осигуряването на дърва за огрев

Основните промени са свързани с прецизиране на текстовете, регламентиращи условията и реда, по който физически лица могат да закупят за лична употреба без право на продажба стояща дървесина на корен от държавни или общински гори. Право на закупуване ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България ...

ДВ, бр. 98 от 9.12.2022 г.

Народно събрание Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Президент на Репуб­ликата Указ № 276 за назнача...

Въпроси и отговори

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Въпрос: На 30 септември 2022 г. „Алфа“ ООД закупува стоки от „Бета“ ООД на стойност 40 000 USD. Сумата по фактурата е дължима на две равни вноски по 20 000 USD, чиито падежи са съответно на 30 ноември 2022 г. и на 31 януари 2023 г. Финансовата година...

Прекратяване на трудов договор поради неизплащане на заплата

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатена заплата, и повече не се явява на работа. По разплащателната ведомост заплатите са изплащани редовно. Има ли работодателят право да прекра...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна...

Първоначално признаване на финансов лизинг

През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме...

Справочник

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Национална агенция за приходите В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със За...

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.

Национална агенция за приходите Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоо...

От 1 януари 2023 г. общините няма да начисляват ДДС за получени доставки, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване

Национална агенция за приходите Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. дело № 2831/2021 г., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически дейности за общината и са извършвани от нея в...

Справочна информация бр. 4/2023

[[table_1]] Централни валутни курсове за периода 20.01.2023 г. - 26.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Условия, при които НОИ ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2023 г.

Национален осигурителен институт Паричните помощи за профилактика и рехабилитация през 2023 г. ще се разходват при условията и по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация....

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

Национална агенция за приходите До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други изт...

PDF версия на броя

Брой 4 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...