Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2023 г.
Законодателство

Документиране, регистриране и отчитане на авансовите плащания при ВОТ

В резултат на особените икономически взаимоотношения, при които се осъществява търговията между държавите, членки на ЕС (общоевропейско икономическо пространство), при сделките от вътреобщностната търговия (ВОТ) се прилага механизъм за функциониране на ДДС, който се отличава от к...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Решение по предложението на президента на Република България за избиране на министър-председател на Р...

ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г.

Министерски съвет Постановление № 423 от 14 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2022 г. Постановление № 424 от 14 декември 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по област...

Въпроси и отговори

Право на отпуск при смяна на работодателя

Поради по-малък от 4 месеца трудов стаж служител не ползва платен годишен отпуск в предприятие, което напуска и постъпва в друго. Има ли право на пълен размер на платения годишен отпуск от второто предприятие, където придобива четири месеца трудов стаж? Правото на платен годишен...

Право на пенсионер на обезщетение при уволнение поради болест

Работещ пенсионер поради заболяване не може да изпълнява своята работа и трудовият му договор се прекратява по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. След като е пенсионер, има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ? При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложе...

Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО

Обстоятелството, че данъчната основа е величина, която на практика е пряко отражение на осъществените през данъчната година стопански операции от ДЗЛ, е наложило в закона да се дефинират конкретни изисквания и правила за определяне на данъчната основа на изискуемите данъци в случ...

Признаване на актив като ДМА

Фирмата ни е официален дилър на катамарани, произвеждани от френска фирма. В качеството си на дилър фирмата има реализирани продажби на няколко катамарана, както и съответната печалба от тях. От 2018 г. притежаваме катамаран от същата марка, който се използва както за демонстраци...

Продажби чрез електронен магазин

Електронен магазин, който ще приема за момента плащания само чрез наложен платеж от куриер, изплащан по банков път, необходимо ли е да се регистрира в сайта на НАП? Също така ще трябва ли да се подават някакви други справки и отчети към НАП? В един момент, ако добави опция за пла...

Справочник

Възстановяване на ДДС в ЕС

Национална агенция за приходите Процедура по възстановяване на начислен данък добавена стойност от държава членка на Европейския съюз на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от тях стоки, получени ...

Възстановяване на надвнесени суми по ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите Как да възстановя недължимо внесени суми, преведени по сметки на НАП? Обикновено сумите за възстановяване са резултат от надвнесен данък при ползвано данъчно облекчение. До надвнасяне може да се стигне и в резултат на недължимо платени или събрани...

Възстановяване по справка-декларация по ЗДДС

Резултатът за един данъчен период е разликата между общата сума на данъка добавена стойност, който дължите за периода и общата сума на данъчния кредит, който сте приспаднали през периода. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за перио...

Две години е давността на неизползвания отпуск

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Давността на отпуска от 2020 г. се използва до края на 2022 г. Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на двегодишната им давност с разрешение от работодат...

Справочна информация бр. 6/2023

Централни валутни курсове за периода 3.02.2023 г. - 09.02.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...