Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 7, 20 - 26 февруари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 20 - 26 февруари 2023 г.
Законодателство

Замяна на акции и дялове в местни търговски дружества - третиране в хипотезата на чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Съгласно нормата на чл. 38, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корп...

Държавен вестник

ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства Закон за ратифициране...

ДВ, бр. 103 от 24.12.2022 г.

Министерски съвет Постановление № 474 от 21 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието и за допълнително финансиране за защитените детски гра...

Въпроси и отговори

Възнаграждение за извънреден труд

Включва ли се при изчисляване увеличеното възнаграждение за извънредния труд и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит или се увеличава само основното възнаграждение? Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника ...

Документиране изнасянето на стоки от територията на ЕС

Предстои ни износ на автомобил, който ще трябва да направим през Лайпциг, тъй като от България няма въздушен транспорт до Дубай. В тази връзка бих искала да попитам необходимо ли да декларираме нещо пред митница България, след като износът ще бъде направен от митница в Германия? ...

Неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст

Наш служител желае да ползва 6-месечен неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. Майката не е ползвала този отпуск. По кой член от КТ трябва да му се разреши този отпуск и моля, ако е възможно, да ми изпратите формуляра на заявлението? В съответствие с чл. 167а от КТ след изпол...

Определяне на данъчната основа на дължимия данък за доход от събиране на вземане по договор за цесия

Физическо лице е цесионер по договор за цесия. Придобил е вземане от друго лице /юридическо/ на цена по-ниска от стойността на вземането. През годината е събрал вземането и е получил парите. Върху кой доход ще дължи данък по ЗДДФЛ? Съгласно посочените обстоятелства през една и с...

Осигуряване на гражданин на Казахстан при работа по трудов договор с български работодател

Български работодател ще сключи трудов договор с гражданин на Казахстан за работа на територията на страната. На гражданина е издадено разрешение за пребиваване и работа на територията на Република България тип “Синя карта на ЕС” по Закона за чужденците в Република България и дос...

Относно регистрацията по чл. 97а от ЗДДС

Дружество с ограничена отговорност извършва основно хазартна дейност. Но освен това вероятно ще има и други дейности, които ще са облагаеми с ДДС. Ще работим с Google и Facebook. Необходимо ли е дружеството да се регистрира по чл. 97а за получаваните услуги от ЕС? Трябва ли допъ...

Поправяне на грешка, установена след изтичането на срока за подаване на справка-декларацията по ЗДДС

Как се постъпва, ако трябва да се коригира колона в Дневника за продажби. През м. юли и август 2022 г са пуснати две авансови фактури в к. 20 в Дневника за продажби вместо в к. 23. След като се осъществи продажбата, ще издадем нулева фактура, тъй като плащането е 100 процента. То...

Право на строеж срещу обезщетение

Физическо лице учредява право на строеж на фирма за построяването на жилищна сграда с цел продажби на недвижими имоти срещу получаване/обезщетяване на апартаменти. Съгласно НА данъчната оценка на правото на стоеж е в размер на 300 000 лв. На каква стойност трябва да се издаде фак...

Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО

Обстоятелството, че данъчната основа е величина, която на практика е пряко отражение на осъществените през данъчната година стопански операции от ДЗЛ, е наложило в закона да се дефинират конкретни изисквания и правила за определяне на данъчната основа на изискуемите данъци в случ...

Разплащания чрез банкови карти при покупки от електронен магазин

Ние сме фирма, която организира конгресни мероприятия, главно на територията на страната. С клиентите си работим най-вече от разстояние, тъй като процесът на организиране на самото събитие отнема няколко месеца подготовка и комуникацията с клиентите се осъществява по телефон, име...

Справочник

Справочна информация бр. 7/2023

Централни валутни курсове за периода 10.02.2023 г. - 16.02.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието: [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...