Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2023 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-1-00-108 от 25.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” от 11.10.2022 г. е описана следната фактическа обстановка: Установил се в България, ….. белгийски гражданин се регистрира в регистър БУЛСТАТ като упражняващ свободна професия - счетоводител. Услу...

№ 26-В-1192 от 28.11.2022 г. ОТНОСНО: Запитване относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО) между Република България и  Конфедерация Швейцария

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. №……. от 23.02.2022 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……... Запитването касае тълкуването и прилагането на разпоредбите на ЗКПО и СИДДО с Швейцария по отношение на доходи, к...

№ 3-1389 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, начислени/изплатени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при извършване на услуги

Според изложеното в запитването дейността на ЕООД е строителство. Дружеството желае да назначи по трудов договор лице с двойно гражданство – турско и българско. Лицето е с център на жизнените интереси в Република Турция. Задълженията, които лицето ще извършва са свързани с органи...

№ ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) по § 15д, ал. 3 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС), приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ), обн. с ДВ, бр. 52, от 5.07.2022 г., в сила от 09.07.2022 г., за доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на § 15д, ал. 3 и 5 и свързаните с нея нормативни текстове от ПЗР на ЗДДС, приети със ЗИД на ЗДБРБ, съгласно които се при...

№ М-24-37-43 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Осигуряване на работник по трудово правоотношение, ползващ отпуск по чл. 158, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, като през този период лицето ще бъде на активната служба резервист от доброволния резерв на въоръжените сили на Р България

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с ………./10.11.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р България (ЗРВСРБ) Военно окръжие ……..е уведомило Областно пътно управ...

№ М-26-С-532 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 118, ал. 18 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В две запитвания, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № ……/04.10.2022 г., излагате следната фактическа обстановка: „СТ………..С“ АД е вписано в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, съгласно последно Удостоверение № 1167/02.03.2022 г. Дружеството осъществява тази своя д...

Анотации

ДДС за възнагражденията за водене на лекции

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: За физическо лице, което извършва дистрибуторска дейност, е възникнало задължение за регистрация по чл.96, ал.1 от Закона за ДДС. В същото време човекът осъществявате дейност по трудово правоотношение къ...

Компенсиране на положен извънреден труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът се отнася за производствен цех, при установена работа на смени и при сумарно изчисляване на работното време и е породен в резултат на често повтарящи се подобни ситуации: съгласно утвърден месечен график за работа за м.02.20...

Несъвместимост при назначаване на държавен служител

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви точно роднински връзки не може да се кандидатства и да се работи в държавната администрацията? В действащия Закон за държавния служител действително са определени няколко причини, поради които едно лице не може...

Платен отпуск на лице, което работи на втори трудов договор с продължителност 2 часа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко дни платен отпуск има лице, което работи на втори трудов договор с продължителност 2 часа и как се изчислява обезщетение по чл. 224, ал.1, ако лицето не е ползвало платен отпуск за цялата година. Например ОМВ 300 лв.? Каква ще ...

Прекратяване на изплащането на обезщетение в случай, че извършвате трудова дейност през време на отпуска за бременност и раждане

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счетоводител на трудов договор излиза в майчинство. Може ли със същото лице да се сключи граждански договор за счетоводни услуги, които да изпълнява по време на майчинството от вкъщи? Трябва ли да се промени щата? Предполагаме, че в...

Справочник

Данъчен календар 16 - 28 февруари 2023 г.

До 20-и февруари: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец януари 2023 г. До 25-ти февруари: ЗДДФЛ 1. В...

Държавен вестник в бр. 3 от 2023 г.

ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г. Народно събрание Решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2022 г. Решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и разви...

Справочна информация бр. 3/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 28 декември 2022 г. - 13.01.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни...

PDF версия на броя

Брой 3 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...