Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 8, 28 февруари - 5 март 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февруари - 5 март 2023 г.
Законодателство

Доход от лихви по договор за заем със заемодател - физическо лице, и заемополучател - търговско дружество - данъчни аспекти по ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, в зависимост от източника вид доходи по този закон са и доходите от източници по чл. 35, както и доходите, облагаеми с окончателни данъци по този закон. На основание чл....

Държавен вестник

ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 496 от 29 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната Постановление № 498 ...

ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено о...

ДВ, бр. 2 от 6.1.2023 г.

Висш съдебен съвет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Репуб­лика България Министерство на финансите Наредба № H-5 от 29 декември 2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитан...

ДВ, бр. 3 от 10.1.2023 г.

Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите Решение по Доклада за дейността на Времен­ната комисия за установяване на всички факти и обстоятелст...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на разваляне на договор при заплатен аванс

През м. 04.2021 г. дружество сключва договор с ЕООД да му извърши услуга в срок от 3 месеца. Клиентът плаща договорения аванс и получава фактура за авансовото плащане. Поради смърт на управителя на ЕООД договорената услуга не е извършена. Впоследствие е сключен договор с друг дос...

Независима икономическа дейност по ЗДДС

С български гражданин е сключен договор за управление на търговско представителство на ЧЮЛ в България (вписан е като такъв в БТПП). Лицето е получавало възнаграждение и е осигурявано по т.нар. граждански договор за тази си дейност. Годишният му доход за 2022 г. надхвърля 80 хил. ...

Осигуряване на гражданин на Северна Македония, работещ по трудов договор с български работодател

Български работодател ще сключи трудов договор с граждани на Северна Македония за работа на територията на страната. Как следва да се провежда осигуряването на наетото лице? На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или служителя п...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Основен принцип на счетоводството е принципът на съпоставимостта на приходите и разходите. Спазването му поставя пред съставителите на финансовите отчети на строителни предприятия важните въпроси: кой е моментът на признаването на приходите и разходите по договорите и как се оп...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

По графика за работа при сумирано работно време календарната норма работно време се изпълнява 2-3 дни преди края на месеца. Има ли работодателят право да разпореди за тези дни работникът да ползва част от полагащия му се платен годишен отпуск? При сумирано изчисляване на работно...

Предварителна закрила при уволнение

Болните от кои болести се ползват от закрила при уволнение? Предварителната закрила по чл. 333 от Кодекса на труда се прилага при уволнение на някое от следните основания от чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда: • поради съкращаване на щата или при частична ликвидация (т. 2); • на...

Промяна на заплатата през време на отпуск за бременност и раждане

През време на отпуск поради бременност и раждане се увеличават основната, а с това и брутната заплата на служителите. Има ли право майката да сключи допълнително споразумение за увеличаване на заплатата и ще се отрази ли това на размера на обезщетението за времето на отпуска пора...

Справочник

Данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател

Писмо № 20-00-26 от 15.02.2023 г. на НАП Във връзка с множество постъпили запитвания относно приложимата данъчна ставка за данъка върху добавената стойност (ДДС) при префактуриране от наемодател на наемател на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, в...

Справочна информация бр. 8/2023

Централни валутни курсове за периода 17.02.2023 г. - 23.02.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 8 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...