Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 3 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2023 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Задължение за регистрация по ЗДДС при извършване на маркетингови услуги в полза на юридическо лице, установено извън ЕС

Съгласно разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга, като в чл. 3 от същия закон са определени лицата, които се считат за данъчно задължени по този закон. На основание чл. 3, ал. 1 от ЗДД...

Облагане с ДДС доставката на обща туристическа услуга

Въпрос: Наш клиент е организатор на събития, регистриран туроператор и действащ в това си качество. Получава фактура за ресторантьорски и кетъринг услуги с 9% ДДС. Клиентът на събитието е българско дружество, регистрирано по ДДС. С каква ставка на ДДС да бъде фактурата, която наш...

Последните промени в ЗДДФЛ

В края на 2022 г. със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-процесуалния кодекс (ЗИД ДОПК), обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., и със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗИД ЗДДФЛ), обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. в ЗДДФ...

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове и в правилника за неговото прилагане

В ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., са обнародвани редица данъчни закони, а именно: Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД ЗДДФЛ), Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС) и Закон за...

Въпроси и отговори от практиката

Доставки на услуги за профилактични прегледи на персонала на други дружества

Въпрос: Българско дружество занимаващо се с трудова медицина ще организира профилактични прегледи за други дружества (клиенти), като ще получава фактура без ДДС от здравното заведение, където се е осъществил прегледа. Трябва ли да начислява ДДС в продажните фактури към клиентите ...

Задължение по заем не може да се представи като допълнителни резерви в отчета

Въпрос: ЕООД е семейно предприятие, собственост на съпругата и с управител съпругът. От 2019 г. насам управителят предоставя на дружеството по отделни договори за заем сума в размер на общо 400 хил. лева. В съответствие с предвиденото в договорите по всеки един от заемите е начис...

Издаване на болничен лист на самоосигуряващо се лице, работещо и по трудов договор

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор на 4 часа и в същото време е самоосигуряващо се лице в ЕООД и ЕТ, като е избрало да се осигурява за фонд „Пенсии“ и фонд ОЗМ. Авансовите осигурителни вноски се правят през ЕТ-то. По трудовия договор е осигурено на 2000 лв. осигурителен д...

Осчетоводяване на средства на СОЛ от положен личен труд

Въпрос: Имам въпрос относно осчетоводяване на средства на СОЛ с положен личен труд. В първия случай има захранване на каса, а във втория случай захранване на разплащателна сметка. От гледна точка на законодателството и закона за счетоводството, какви би следвало да са операциите ...

Отчитане на биологични активи

Въпрос: Фирма сключва договор за концесия на язовир. Значително количество риба е уловена и продадена. Впоследствие е зарибен с нова риба. Как се отчита наличната в язовира риба? Отговор: Рибата в язовира, за която дружеството извършва съответните дейности по отглеждане, хранене...

Подобрения на нает магазин

Въпрос: Занимаваме се с търговия на дребно с облекло и аксесоари. За всеки нов магазин, който отваряме в мол или в търговски център, ние правим определена инвестиция, за да го направим във вид, в който отговаря на стандартите на компанията - инвестиции в размери около 500 000 лв....

Предоставяне на социалната придобивка „ваучери за храна“

Въпрос: Фирма, ресторант за бързо хранене получава част от разплащанията си под формата на ваучери за храна от своите клиенти. Може ли той да ги предостави на своите служители, без да ги отчита на фирмата, издала ги, или трябва да си поръча отделни ваучери, които да предоставя? ...

Придобивания на превозни средства от държави - членки на ЕС

Въпрос: При покупка на МПС от ЕС, което е втора употреба, и доставчикът, от когото сме купили, е регистрирано по ЗДДС юридическо лице, трябва ли да създаваме протоколи ВОП за самоначисляване на ДДС? В случай че лицето е нерегистрирано по ДДС, как се отразява покупката? В коя клет...

Ремонт или подобрение на нает или предоставен за ползване актив

Въпрос: Физическо лице притежава частен УПИ с изградена фотоволтаична централа 30 kW. Отдава под наем централата на собственото си ЕООД, регистриран по ДДС, с цел производство и продажба на ел. енергия. Договорът за наем е за 1 година, като в подточките е записано, че: 1. наемате...

Социално и здравно осигуряване на български гражданин, получил доходи от наем в България и получаващ пенсия, изплащана от Русия

Въпрос: Български гражданин получава пенсия от Русия на основание Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. До м. 06.2022 г. е получавал и инвалидна пенсия по българското законодателство, която е спряна. Същевременно през 2022 г. пребивава на те...

Писма и указания

№ 20-00-4 от 06.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: I. Обнародван е Закон за прилагане на ...

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по приходите, а именно: За чия сметка...

№ 94-Т-337 #6 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 26.07.2022 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на новата ал. 2 на чл. 41 от ППЗДДС, обнародвана в ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г., в сила от тази дата, във връзка с множество постъпили зап...

№ ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) по § 15д, ал. 3 и 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС), приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ), обн. с ДВ, бр. 52, от 5.07.2022 г., в сила от 09.07.2022 г., за доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на § 15д, ал. 3 и 5 и свързаните с нея нормативни текстове от ПЗР на ЗДДС, приети със ЗИД на ЗДБРБ, съгласно които се при...

Решения на ВАС

Решение № 10024 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 1298/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения по Закона за данък върху добавената стойност за данъчен период 02.2020 г. и начислени лихви за забава. Отказът да се признае право на данъчен кредит, поради това че не е установен произход на стоката, съответно за липса на кадрова обезпе...

Решение № 10029 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 1107/2022 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС; годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2015 г.; годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2016 г.; годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2017 г.; вноски за ДОО за 2016 г.; вноска за ЗО за 2016 г. и вноска за ЗДПО - УПФ за 2016...

Решение № 10062 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 3529/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода 11.2018 г. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на регистрирано лице получател по облагаема доставка за дължимия и невнесен данък от друго регистрирано лице, доколкото първият е ползва...

Решение № 10063 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 9144/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за корпоративен данък за периодите от 01.01.2014 г. до 31.12.2018 г. и задължения за ДДС в резултат от: начислен ДДС във връзка с непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) на стоки и услуги по чл. 21 ЗДДС; начислен ДДС за недо...

Решение № 10072 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 1564/2022 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за дължим и невнесен данък върху добавената стойност по 38 фактури, издадени за данъчни периоди 01. и 02.2019 г. и начислени лихви. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на регистрирано ли...

Решение № 10102 от 09.11.2022 г. по адм. дело № 999/2022 г.

Предмет на спора е ангажирана солидарна отговорност на търговец по чл. 177 ЗДДС по различни доставки. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС, регистрирано лице, получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане н...

Решение № 10113 от 10.11.2022 г. по адм. дело № 9338/2019 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 177, ал. 6 вр. с ал. 1 и ал. 2 ЗДДС за дължим, но невнесен ДДС по различни фактури и начислени лихви за забава. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС е в унисон с общностното право, като този извод следва пряко от решениет...

Решение № 9973 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 1150/2022 г.

Предмет на спора е определяне на митническа стойност на стока и дължими ДДС и мито. Основният аргумент на митническия орган за определените корекции в процесната митническа декларация и установените допълнителни задължения за ДДС и мито, е основан на решението на Съда на ЕС по д...

Решение № 9981 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 5955/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС , произтичащи от непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, за данъчен период 01.12.2014 г. – 31.12.2015 г., ведно с лихви. Осъществяването на доставки на услуги и стоки е основна предпоставка з...

Решение № 9989 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 10435/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за годишен авансов данък по ЗДДФЛ, отказано право на данъчен кредит за отчетни периоди 01.11.2017 г. до 31.05.2019 г. и определени допълнително задължения по ЗДДС ведно с лихви за просрочие. Едноличният търговец е физическо ...

Решения на ВКС

Решение № 46 от 20.04.2021 г. на ВКС по т. д. № 1267/2020 г., II т. о., ТК

Предвидените в чл. 608, ал. 3 и ал. 4 ТЗ оборими презумпции за неплатежоспособност не освобождават съда от задължението да изследва какво е обективното финансово-икономическо състояние на длъжника към момента на приключване на устните състезания по делото. Предвид обаче оборимост...

Решение № 60095/16.08.2021 по търг. д. № 663/2020, II т.о.

Уговорената неиндивидуално в договора за кредит възможност за едностранно увеличаване от страна на банката на първоначално съгласувания размер на базовия лихвен процент, при необявени предварително и невключени като част от съдържанието на договора ясни правила за условията и мет...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 173, 174 и 175 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 1 до бр. 12 от 2023 г.

ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г. Президент на Републиката Указ № 1 за възлагане на кандидата за министър-председател Николай Денков Денков да състави правителство Министерски съвет Постановление № 496 от 29 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство...

PDF версия на броя

Брой 3 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...