Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при изплащане на стипендия от предприятие на студент - чуждестранно физическо лице

На основание чл. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, данъчно задължени лица по този закон са: 1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон; 2. местните и чуждестранните лица, задължени да уд...

Държавен вестник

ДВ, бр. 5 от 17.1.2023 г.

Народно събрание Решение за промени в състава на секретарите на Четиридесет и осмото Народно събрание Решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията Указ № 4 за възлагане на парламентарната група “БСП за България” да посочи к...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при платена лихва за забава

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се издаде протокол по чл. 117 ЗДДС з...

Данъчно третиране на карти, даващи право на работниците и служителите да ползват определени спортни услуги

Като част от социалната политика работодателят предоставя на всички служители карти “Мултиспорт”, като 80% от сумата се заплаща от него, а останалите 20% са самоучастие на служителите. Всички служители имат достъп до картите, но не всички се възползват от тях. Работодателят счита...

Деклариране по ЗДДФЛ на продажбата на земя и сграда

Физическо лице закупува недвижим имот, състоящ се от УПИ - земя и разрешение за строеж на жилищна сграда през 10.10.2019 г. за сумата от 1940,00 лв. През 2021 г. е построена сградата, има разрешение за ползване. През м. 06 2022 имотът, който се състои от земя и жилищна сграда е п...

Определяне на категориите на групите предприятия по чл. 21, ал. 5 от ЗСч

Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този случай при определяне на категори...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ясен като произход, качество и...

Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

Имаме служител, назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Срокът на предизвестие (чл. 326, ал. 2) е уговорен изрично на 3 месеца. По реда на чл. 69 от КТ договорът се превръща от срочен в безрсочен, без да се сключва допълнително споразумение по чл. 119 от КТ. Какъ...

Справочник

Въпроси и отговори за въвеждането на еврото в България

Министерство на финансите С въвеждането на еврото левът веднага ли престава да бъде законно платежно средство? През първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути...

Земеделските стопани следва да подадат годишен отчет за дейността за 2022 г.

Национална аганция за приходите С писмо от 8 февруари 2023 г., ДФ “Земеделие” - Разплащателна агенция информира земеделските стопани, кандидати за директни плащания за кампания 2023 г., че съгласно чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще извършва провер...

Справочна информация бр. 10/2023

Централни валутни курсове за периода 2.03.2023 г. - 9.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Фонд “Условия на труд” към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Министерство на труда и социалната политика Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд “Условия на труд” (ФУТ) на Министерството на труда и социалната политика през 2023 г. Ще се отпускат средства за подобряването на условията на труд в предприятията ...

PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...