Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при изплащане на стипендия от предприятие на студент - чуждестранно физическо лице

На основание чл. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, данъчно задължени лица по този закон са: 1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон; 2. местните и чуждес...

Държавен вестник

ДВ, бр. 5 от 17.1.2023 г.

Народно събрание Решение за промени в състава на секретарите на Четиридесет и осмото Народно събрание Решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията Указ № 4 за възлагане на парламентарната група...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при платена лихва за забава

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се изд...

Данъчно третиране на карти, даващи право на работниците и служителите да ползват определени спортни услуги

Като част от социалната политика работодателят предоставя на всички служители карти “Мултиспорт”, като 80% от сумата се заплаща от него, а останалите 20% са самоучастие на служителите. Всички служители имат достъп до картите, но не всички се възползв...

Деклариране по ЗДДФЛ на продажбата на земя и сграда

Физическо лице закупува недвижим имот, състоящ се от УПИ - земя и разрешение за строеж на жилищна сграда през 10.10.2019 г. за сумата от 1940,00 лв. През 2021 г. е построена сградата, има разрешение за ползване. През м. 06 2022 имотът, който се състо...

Определяне на категориите на групите предприятия по чл. 21, ал. 5 от ЗСч

Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този слу...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ...

Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

Имаме служител, назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Срокът на предизвестие (чл. 326, ал. 2) е уговорен изрично на 3 месеца. По реда на чл. 69 от КТ договорът се превръща от срочен в безрсочен, без да се сключва допълнително спора...

Справочник

Въпроси и отговори за въвеждането на еврото в България

Министерство на финансите С въвеждането на еврото левът веднага ли престава да бъде законно платежно средство? През първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото ще бъдат в обращение едн...

Земеделските стопани следва да подадат годишен отчет за дейността за 2022 г.

Национална аганция за приходите С писмо от 8 февруари 2023 г., ДФ “Земеделие” - Разплащателна агенция информира земеделските стопани, кандидати за директни плащания за кампания 2023 г., че съгласно чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските про...

Справочна информация бр. 10/2023

Централни валутни курсове за периода 2.03.2023 г. - 9.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Фонд “Условия на труд” към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Министерство на труда и социалната политика Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд “Условия на труд” (ФУТ) на Министерството на труда и социалната политика през 2023 г. Ще се отпускат средства за подобряването на усло...

PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...