Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 5, 1 - 15 март 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2023 г.
Писма и указания

№ 26-Т-264 от 15.11.2022 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от командировки в чужбина

Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: … АД изпълнява големи инфраструктурни проекти в страната и чужбина, като за целта е регистрирало клонове в Сърбия, Румъния, Чехия и Макед...

№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-276/04.11.2022 г. и допълнение към него вх. № 96-00-276#1/08.11.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Спортен комплекс разпола...

№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-291#2/22.11.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България. Същото ще закупува нови автомоб...

№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-294/16.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Г“ ЕООД отдава под наем собствен фирмен актив – заведение, намиращо се в България. Ежемесечно се оформя фактура за наема от...

№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-302/24.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Д“ ООД с ЕИК ….. е регистрирано в търговския регистър на 03.10.2012 г. За управител на дружеството е вписан С.Ч., а за съд...

№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ………………..г. е заведено Ваше искане за методологическо съдействие във връзка с подадена жалба пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Х (ДОДОП Х) срещу ревизионен акт (РА), издаден през ...

№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №…., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.09.2022 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице. Към подадената декларация са пр...

Анотации

Данъчно облекчение за деца при разведени родители

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Родители са разведени, но и двамата желаят да ползват данъчното облекчение за деца. Не могат да стигнат до консенсус кой и каква част от облекчението да ползва. 1. Кой от двамата родители първи има право...

Заплащане на работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сумирано отчитане на работното време как се отразяват и заплащат работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация - сигнал за бомба в големи търговки обекти (Молове) и е необходима спешна е...

Информиране и консултиране с представителите на работниците и служителите при планиране на масови уволнения

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Обръщам се към Вас със запитване относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) относно информирането и консултирането с представителите на работниците и служителите при планиране на масови уволнения. Съгласно чл. 130а ...

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител може ли да откаже преминаване към ненормиран работен ден при условие, че е започнал на същата длъжност на редовен работен ден? Има ли основание да откаже да подпише анекс към трудовия си договор при установяване на ненормира...

Прекратяване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен съм на работа със трудов договор, но първите шест месеца на изпитателен срок. През този период на първите шест месеца, мога ли да напусна веднага? Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато работата изисква да ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2023 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ , съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец февруари 2023 г. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасян...

Държавен вестник в бр. 5 от 2023 г.

ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г. Министерски съвет Постановление № 496 от 29 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за стра...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се въз...

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват 5% или до 500 лв. отстъпката от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия раз...

Справочна информация бр. 5/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1.02. - 16.02.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...