Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 5, 1 - 15 март 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2023 г.
Писма и указания

№ 26-Т-264 от 15.11.2022 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от командировки в чужбина

Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: … АД изпълнява големи инфраструктурни проекти в страната и чужбина, като за целта е регистрирало клонове в ...

№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-276/04.11.2022 г. и допълнение към него вх. № 96-00-276#1/08.11.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстан...

№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-291#2/22.11.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България. С...

№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-294/16.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Г“ ЕООД отдава под наем собствен фирмен актив – заведение, намиращо се в България. Ежемесечно...

№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-302/24.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Д“ ООД с ЕИК ….. е регистрирано в търговския регистър на 03.10.2012 г. За управител на друже...

№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ………………..г. е заведено Ваше искане за методологическо съдействие във връзка с подадена жалба пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Х (ДОДОП Х) срещу реви...

№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №…., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.09.2022 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице. К...

Анотации

Данъчно облекчение за деца при разведени родители

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Родители са разведени, но и двамата желаят да ползват данъчното облекчение за деца. Не могат да стигнат до консенсус кой и каква част от облекчението да ползва. 1. Кой от дв...

Заплащане на работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сумирано отчитане на работното време как се отразяват и заплащат работни часове на служители, когато по време на тяхна смяна възникне извънредна ситуация - сигнал за бомба в големи търговки обекти (М...

Информиране и консултиране с представителите на работниците и служителите при планиране на масови уволнения

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Обръщам се към Вас със запитване относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) относно информирането и консултирането с представителите на работниците и служителите при планиране на масови...

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител може ли да откаже преминаване към ненормиран работен ден при условие, че е започнал на същата длъжност на редовен работен ден? Има ли основание да откаже да подпише анекс към трудовия си договор...

Прекратяване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен съм на работа със трудов договор, но първите шест месеца на изпитателен срок. През този период на първите шест месеца, мога ли да напусна веднага? Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2023 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ , съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец февруари 2023 г. ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2023 г.

ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г. Министерски съвет Постановление № 496 от 29 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на миним...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен...

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват 5% или до 500 лв. отстъпката от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път д...

Справочна информация бр. 5/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1.02. - 16.02.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...

PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...