Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 11, 20 - 26 март 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 20 - 26 март 2023 г.
Законодателство

Приспадане на данъчен кредит по ЗДДС от лизингодателя във връзка с договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката

По силата на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, за доставка на стока се смята и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката; тази разпоредба се прила...

Министерски съвет

Правителството прие ключови изменения в производството по несъстоятелност

Промените идват след предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност и разширяване на неговото приложно поле. За целта бяха отчетени редица слабости в производствата по несъстоятелност -...

Държавен вестник

ДВ, бр. 6 от 20.1.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Закон за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства Решение за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика Решение за ...

Въпроси и отговори

Болнични по време на неплатен отпуск за гледане на малко дете

Прекъсват ли болничните отпуска по чл. 167а, ал. 1 от КТ и ако да, след болничния трябва ли да се подава нова молба за ползване на този отпуск? В съответствие с чл. 162 от КТ при временна неработоспособност в случаите, посочени в същия член, работникът или служителят има право н...

Договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС

Как следва да се осчетоводи договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС при лизингополучател при следните параметри на договора: Базова стойност: 10 773.77 лв. Финансирана сума: 10 773.77 лв. Първоначална вноска: 0.00 лв. Такса за финансиране: 0.00 лв. Месечн...

Документиране на транзитни операции

Български доставчик продава стоки на италиански клиент, който от своя страна ги продава на американска фирма. Стоките пътуват с камион директно от България за Америка. Във фактурата от българския доставчик са посочени условия на доставка FCA ITALY, адрес на получаване в Америка, ...

Кога и как се ползва данъчното облекчение за млади семейства, които имат ипотечни кредити за закупуване на жилище

На основание чл. 22а от ЗДДФЛ младите семейства, които имат ипотечни кредити за закупуване на жилище, имат възможност да ползват данъчно облекчение от сумата на годишните си подоходни задължения, като приспаднат направените през съответната година лихвени плащания по кредита от д...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ясен като произход, качество и...

Последици при ограничаване на достъпа до ваучери за храна на някои служители

Какви са последиците, ако при проверка се установи, че в дружество има служители, които не получават ваучери за храна - например служители в майчинство или в дългосрочно отсъствие поради болничен или неплатен отпуск? Установената данъчна практика на НАП, когато един разход не от...

Справочник

ВКС и ВАС излязоха с тълкувателно постановление по въпрос, свързан с данъчните складове

Общото събрание на съдиите от Наказателна колегия на Върховния касационен съд и съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд излязоха с общо тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 2 от 2022 г. То беше образувано по искане на главния прокурор на Реп...

Въпроси и отговори за въвеждането на еврото в България

Министерство на финансите Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото в България? С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение н...

Справочна информация бр. 11/2023

Централни валутни курсове за периода 10.03.2023 г. - 16.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 11 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...