Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 12, 27 март - 2 април 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 27 март - 2 април 2023 г.
Законодателство

Пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право, да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални аспекти: • дефиниране на понятие...

Министерски съвет

Правителството одобри актуализация на дневните и квартирните пари при командировки и специализации в чужбина

Със свое решение правителството одобри изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 година. С него са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да пол...

Държавен вестник

ДВ, бр 9 от 27.1.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 8 от 23 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. Постановление № 9 от 24 януари 2023 г. за изм...

ДВ, бр. 7 от 24.1.2023 г.

Народно събрание Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт Решение за допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Решение за създаване на Временна комиси...

ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуря...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи от наем на имот в Гърция

Местно физическо лице получава доход от наем на имот в Гърция. Къде следва да декларира и плаща данък за дохода от наем? Облагането на доходите на местните физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е уредено в чл. 31 от ЗДДФЛ. ...

Деклариране на доходите от продажба на дружествени дялове

ООД е с двама съдружници и те продават дружествените си дялове. Плащането за  дяловете на съдружниците е получено авансово през месец декември 2022 г., а самата сделка с нотариална заверка на подписите по договора за продажба на дяловете е извършена на 16 януари 2023 г.  Остават ...

Обезщетение за пенсиониране при уволнение по чл. 331 от КТ

Трудовото правоотношение със служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е прекратено на основание чл. 331 от КТ. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ и акумулира ли се това обезщетение с уговореното по чл. 331 от КТ? При прекратяване на тру...

Облагане на правоотношенията между спортен клуб и треньори

Спортен клуб има сключен граждански договор с двама треньори. Договорите са сключени през м. април с клауза за плащане през м. декември. Съгласно б. “л”, т. 26 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ правоотношенията между спортен клуб и треньори, работещи по договори по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС за ц...

Отчитане на покупка на право на строеж

Въпрос: Дружество А, чрез нотариален акт учредява вещно право на строеж върху недвижим имот на дружество Б, само за изграждане на сграда със смесено предназначение: апартаментен хотел и жилища. Договорената цена за правото на строеж дружество Б ще изплати на дружество А разсрочен...

Подаване на декларация обр. 1 за осигурен на повече от едно основание турски гражданин

Турски гражданин, данъчно задължен в Турция, се осигурява по договор за управление и контрол в българска фирма. Удържа му се данък по чл. 46 от ЗДДФЛ, който се подава с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. След известно време същото лице е назначено и на трудов договор и е осигурен на ...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за отчитането и заплащането на положените часове нощен труд от служители на МВР

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 1/2020 от 15.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство ...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с производствата по защита на правото върху промишлен дизайн

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2022 от 14.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 2/2022 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на ...

Справочна информация бр. 12/2023

Централни валутни курсове за периода 17.03.2023 г. - 23.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...