Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 13, 3 - 9 април 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 3 - 9 април 2023 г.
Законодателство

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2022 г.

Самоосигуряващи се, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, които трябва да определят окончателен размер на осигурителния си доход за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване за 2022 г. са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или з...

Министерски съвет

Правителството прие Поста­нов­ление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (АВ), приета с ПМС 243 от 2005 г.

Измененията са свързани с преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към АВ и, съответно, цялостната електронизация на регистъра, превръщането му в публична база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози и промяната в характера на произво...

Държавен вестник

ДВ, бр. 10 от 31.1.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език Решение за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие Конституционен съд Решение № 1 от 24 януари 202...

Въпроси и отговори

Деклариране от физическо лице на доходите от продажба на ел. енергия

Физическо лице е изградило през 2022 г. фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за 130 000 лв. Лицето е сключило договор с електроразпределително дружество за продажба на тази енергия. През 2022 г. лицето е получило приход от това дружество в размер на 1120...

Доставка на услуга за поддръжка на сайт от лице, установено в трета страна

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, ще получи фактура от Калифорния за поддръжка на сайт. Трябва ли българската фирма да се регистрира по ЗДДС, за да може да пуска протокол по чл. 117? Редът за документиране, облагане и отчитане на доставките за целите на ЗДДС зависи от тях...

Междудневна почивка при режим на разположение

Има ли работодателят право да установи задължение за работник да е на разположение от края на работната смяна в петък до началото на първа смяна в понеделник? Не са ли задължителни ограниченията относно непрекъснатите междудневни почивки? Задължението за разположение се установя...

Обезщетение за неизползван отпуск при дисциплинарно уволнение

Поради многобройни самоотлъчки работник е уволнен дисциплинарно. Има ли право на обезщетение за неизползван отпуск? При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието, работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен...

Осигуряване на пенсионер

Лице, на възраст 68 години - пенсионер, работи по трудов договор на 6 часа в една фирма и на 2 часа в друга фирма. Собственик е на дружество със стопанска дейност. Общият осигурителен доход е по-малък от 3400 лв. Задължено ли е да се осигурява и в дружеството за здравни осигуровк...

Отразяване в отчетните регистри по ЗДДС на фактура за образователни и културни мероприятия

Ние сме бюджетна организация, притежаваща почивни бази и учебни центрове. Притежаваме регистрация и ползваме данъчен кредит за стопанската си дейност. Във връзка с бюджетната дейност получихме фактура от Асоциация (нестопанска организация), в която няма посочено ДДС на отделен ре...

Пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право, да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални аспекти: • дефиниране на понятие...

Продажба на правото на строеж

Дружество, регистрирано по ЗДДС, което е наш клиент от началото на тази година строи кооперации и продава апартаменти. Към момента има продажби с нотариален акт за апартаменти, за които все още няма Акт 14, и в нотариалния акт е вписано, че се продава право на строеж за апартамен...

Справочник

Наредба за командировките в страната

Извлечение; Изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 24 март 2023 г., сила от 28.03.2023 г. Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) Не се считат командировани лицата, които: 1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и...

Справочна информация бр. 13/2023

Централни валутни курсове за периода 24.03.2023 г. - 30.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари при командировки в чужбина

Приложение № 2 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, изм. ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г., в сила от 28.03.2023 г. [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...