Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 14, 10 - 16 април 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 10 - 16 април 2023 г.
Законодателство

Eднократна помощ при смърт на член от семейството - данъчни и осигурителни аспекти

На основание разпоредбата на чл. 205 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица -...

Министерски съвет

Промени в Закона за особените залози въвеждат ясни правила за регистърното производство и по-надеждна защита на личните данни

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. С тях се цели предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 11 от 2.2.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за...

ДВ, бр. 12 от 3.2.2023 г.

Народно събрание Решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. Висш съдебен съвет Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори в Република България Министерство на вътреш...

ДВ, бр. 13 от 7.2.2023 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Про­токола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд Министерски съвет Постановление № 17 от 2 февруари 2023 г. за...

Въпроси и отговори

Зачитане на отпуска за майчинство при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

След 4 години отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане последователно на две деца работодателят ме премести на друга работа с друго професионално направление. Майчинството ще ми се зачита ли при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален ...

Обезщетение за оставане без работа

Възможно ли е обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ, изплащано през части от два последователни календарни месеца, да е по-малко от последното получено брутно трудово възнаграждение? При прекратяване на трудовия договор на някое от посочените в чл. 222, ал. 1 от КТ основания раб...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране

През последните 14 години работа в едно и също предприятие работник е ползвал 2 години и 3 месеца неплатен отпуск непрекъснато. Трудовият му договор е прекратен след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Има ли право на обезщетение в размер 6 заплати? Правнат...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2022 г.

Самоосигуряващи се, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, които трябва да определят окончателен размер на осигурителния си доход за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване за 2022 г. са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или з...

Преотстъпване на корпоративен данък от земеделски производител

Въпрос: Земеделски производител е юридическо лице. 1. Земеделският производител закупува през 2020 г. на оперативен лизинг за срок от 4 години земеделска техника – трактор – на стойност 90 000 лв. без ДДС с погасителен план за вноски по главница (по пазарната стойност на актива, ...

Третиране по ЗДДС на закупена книга от “Амазон” от българско дружество

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава документ (Rechning) за закупена книга от “Амазон” (Amazon EU S. a r. l.) с адрес на регистрация в Люксембург, но с български ДДС номер. В документа е начислен 9% данък, посочен в евро и лева. Има ли право българското дружество н...

Справочник

Възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование

Методическо указание МУ-1/24.03.2023 г. на МФ и АОП Видът и редът за определяне и ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в предучилищното и училищното образование са регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). В чл. 164 от ЗПУ...

Въпроси и отговори от МТСП

Съществува ли нормативна пречка основното и допълнителните трудови възнаграждения да се договорят в трудовия договор в евро? Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнагражд...

Доставчиците на платежни услуги водят регистър на трансграничните плащания

Национална агенция за приходите Доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. Това пре...

Междудневната почивка се добавя към междуседмичната почивка, дори когато се ползва непосредствено преди междуседмичната почивка

Решение на Съда Европейския съюз по дело C-477/21 | MAV-START Междудневната почивка се добавя към междуседмичната почивка, дори когато се ползва непосредствено преди междуседмичната почивка. Таково е положението и когато националното законодателство предоставя на работниците пер...

Справочна информация бр. 14/2023

Централни валутни курсове за периода 31.03.2023 г. - 6.04.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 14 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...