Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.
Законодателство

Консолидиране на финансовите отчети

Основният интерес на инвеститора е свързан с поддържането и увеличаването на вложения от него капитал. Когато инвестицията е концентрирана само в едно-единствено предприятие, тогава нужната информация се намира в неговия финансов отчет. Когато става въпрос за група предприятия, в...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна систе...

Държавен вестник

ДВ, бр. 14 от 10.2.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Меж­дународната инвес­тиционна банка и на Споразумението ...

ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 39 за награждаване на г-н Темиртай Римтаевич Избастин - извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в Република България, с орден “Мадар­ски конник” първа степен Министерски съвет Постановление № 21 от 10 февруари 2023 г. за допълнение...

ДВ, бр. 16 от 17.2.2023 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 40 за награждаване на г-жа Херо Мустафа - извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен Министерски съвет Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на де...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставките в сферата на туризма

Предстои ми да водя счетоводство на хотел. Интересува ме има ли някакъв марж при продажбите, ако има, как се изчислява? Доколкото зная, разликата с обикновено ООД е процентът на ДДС, че трябва да е 9%. Освен на общите разпоредби на ЗДДС данъчното третиране на доставките, които в...

Дежурство през празнични и почивни дни

Може ли с графика за работа през месец с официален празник да се предвидят дежурства в деня на празника и освен това две дежурства в почивни дни? Дежурството представлява организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или с...

Дневни командировъчни пари без ползване на хотел

Трябва ли да се изплатят дневни командировъчни пари на служител, който в мястото на командироване не ползва хотел? Командированото лице има право на пътни и дневни пари и пари за нощуване, които се изплащат на отделни правни основания. На командирования, когато остава да нощува ...

Използване на дизел без биокомпонент за сондажна техника

Фирма с дейност сондиране за осъществяване на дейността си използва специализирана сондажна техника, неподлежаща на регистрация (сонди, компресори, помпи), които са с вместимост от 300 л до 700 л дизелово гориво, което се изразходва в рамките на един работен ден. На какво основан...

Коригиране на счетоводна грешка от минали години

През м. февруари 2023 на фирма е съставен ревизионен акт, с който са увеличени съществено годишните й финансови резултати за 2020 и 2021 г. (закупени активи са били отчетени на разход, а е било правилно да бъдат заведени като дълготрайни активи). Фирмата е приела основанията за р...

Обхват на понятието “нетни приходи от продажби”

Нашето дружество през няколко поредни години извършва продажби на собствени земи и сгради. Интересува ме приходите от тези продажби включват ли се в Нетните приходи от продажби (по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството) при ...

Отпуск и болничен по време на предизвестие за уволнение

Служителка е подала предизвестие за уволнение, през което ползва платен годишен отпуск. Два дни преди изтичане на отпуска представя болничен. Как да се процедира? Колко дни болнични може да ползва? При редовно подадено от работника или служителя и получено от работодателя предиз...

Платен отпуск при непълно работно време

Имамe работник, назначен по чл. 114 от КТ два пъти в седмицата (понеделник и сряда) по 2 часа. Колко дни платен отпуск му се полага, при условие че за 2022 г. отработените часове от него са 194 часа? Моля за вашето компетентно мнение и съответно начина на изчисляване. Съгласно ч...

Първоначално оценяване на закупен автомобил

Включват ли се в първоначалната стойност на автомобил местният данък за придобиване на автомобил (2,5%), нотариалните такси при придобиването му, както и таксата за първоначална регистрация, или тези разходи се третират като административни разходи? Или някои от тези разходи се в...

Работа при сумирано отчитане на работното време

Може ли при сумирано работно време работник да работи без прекъсване седем дни по 8 часа, ако след седмия ден му е осигурена 36 часа почивка? Независимо от начина на отчитане на работното време (сумирано или подневно) работодателят няма право с графика за работа да нарушава уста...

Третиране на доход от комисиони

Българска фирма, регистрирана по ДДС, се занимава с разработването на нестандартен софтуер. Сключва договор за комисиона с кипърска фирма, която не е регистрирана по ДДС в Кипър. Какви документи трябва да изискаме от фирмата в Кипър и трябва ли да удържаме данък при източника? На...

Справочник

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2020 от 28.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 3/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относн...

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Национална агенция за приходите За 2023 г., по отношение на държавната помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък е необходимо да се има предвид следното: С § 11 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ бр. 99/13.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) са направен...

Справочна информация бр. 15/2023

Централни валутни курсове за периода 7.04.2023 г. - 12.04.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 15 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...