Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 7, 1 - 15 април 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2023 г.
Писма и указания

№ 20-29-6 от 03.02.2023 г. ОТНОСНО: Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-29-6/03.02.2023 г. относно приложението на Наредба № Н-18/13.12.2006 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., офис …... Изложена е следната фактическа обс...

№ 24-39-26 от 02.03.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 116, ал. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 18.02.2022 г., за корекция на погрешно издадени фактури и известия към фактури при наличие на влязъл в сила ревизионен акт, издаден от орган по приходите

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: „АА“ (дружеството) е дружество, установено в Белгия и ч...

№ 3-1571 от 20.12.2022 г. ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операции при заплащане на такси, свързани с управлението и поддържането на етажна собственост, съобразно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, дружество „У“ ЕООД е собственик на офис в сграда с търговска и офисна дейност. С договор за управление на етажна собственост, подписан на ……..2022 г. от упълномощено физическо лице на управителния съвет на етажната собственост за възложител и „Х...

№ 3-192 от 08.02.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени приходи от финансиране с публични средства и подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „Б 2022“ ЕООД e вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 28.04.2022 г. с предмет на дейност организиране на фестивали, демонстрации по приготвяне на традиционни храни, отглеждане на билки, транспорт и вси...

№ М-24-35-19 от 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което ще извършва настаняване на туристи (хотелиерство в апартамент за гости) чрез платформите Booking и AirBnB в недвижим имот, който притежава в режим на семейна имуществена общност (СИО)

Във Ваше писмо с вх. ……………… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, което полага труд по трудово правоотношение с работодател търговско дружество, желае да извършва дейност по настаняван...

№ М-26-Г-304 #1 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална Република Германия

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № ХХХХХ по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество, регистрирано в Република България, е физическо лице, местно за данъчни цели на Ф...

№ М-26-Д-61 от 16.02.2023 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и извършва сметосъбиране и сметоизвозване

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ……………………….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Х стопанисва сепарираща инсталация за услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отп...

№ М-94-Т-17 от 15.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмо, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ..., в което се поставят общи въпроси, свързани с промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2023 г., Ви уведомявам за следното: Със Закона за из...

Анотации

Ваучери за храна на работници

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В предприятие има назначени работници и служители на пълно работно време на основание чл.67 от Кодекса на труда (КТ) и на втори трудов договор при същия работодател по чл.110 от КТ (за 2 часа) или по чл.114 от КТ (за определени дни о...

Командироване на служител в почивни дни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка със служебните си задължения съм пратена в командировка в чужбина. Събитието, на което ще работя, е в почивен ден, след 5 дневна работна седмица. Цялата командировка е за събота,неделя и понеделник. Плаща ли се за часовете...

Осигуряване на работник, който е и самоосигуряващо се лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Човек работи по трудово правоотношение. Работодателят му внася осигуровки върху максималния месечен осигурителен доход. Освен това човекът упражнява трудова дейност като собственик на дружеството “Б” и е...

Почивки при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като портиер на 12 часов сменен режим на работа месечно. Графикът за следващия месец се изготвя в последните ден-два преди началото на месеца и не е съгласуван с мен. Смените са дневни и нощни(07,30-19,30 ч. или 19,30-07,30 ч....

Продължителност и размер на работното време на работник при 8-часов работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник по трудов договор ползват две почивки - преди и след обяд, по 15 мин. общо. Обедната почивка от 30 минути, когато е регламентирана и установена също от работодателя, влиза ли в осемте часа работно време? Според чл. 151, ал....

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2023 г.

До 20-ти април: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец март 2023 г. До 25-ти април: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Доставчиците на платежни услуги водят регистър на трансграничните плащания

Национална агенция за приходите Доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. Това пре...

Държавен вестник в бр. 7 от 2023 г.

ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г. Президент на Републиката Указ № 39 за награждаване на г-н Темиртай Римтаевич Избастин – извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен Министерски съвет Постановление № 21 от 10 февру...

Справочна информация бр. 7/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7.03. - 22.03.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...