Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 16, 24 - 30 април 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 24 - 30 април 2023 г.
Законодателство

Какъв е редът за признаване на едно вземане за несъбираемо в държавите членки

Режимът за намаляване на данъчната основа и дължимия данък при несъбираемо вземане по ДДС е уреден от 1 януари 2023 г. във всички държави - членки на ЕС. Режимите, въведени от държавите членки съдържат много общи правила относно прилагането на режима на bad debt relief в ДДС, към...

Държавен вестник

ДВ, бр. 17 от 21.2.2023 г.

Конституционен съд Решение № 2 от 14 февруари 2023 г. по конституционно дело № 1 от 2022 г. Министерски съвет Постановление № 24 от 15 февруари 2023 г. за допълнение на Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Минист...

ДВ, бр. 18 от 24.2.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 28 от 20 февруари 2023 г. за създаване на Съвет за икономически анализи Постановление № 29 от 22 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министер...

ДВ, бр. 19 от 28.2.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 31 от 23 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. Постановление № 32 от 23 февруари 2023...

ДВ, бр. 20 от 3.3.2023 г.

Министерство на земеделието Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 202...

ДВ, бр. 21 от 7.3.2023 г.

Министерство на финансите Споразумение за финансов принос между Репуб­лика България и Европейския съюз по отношение на Раздел “Дър­жава членка” по програма InvestEU Министерство на образованието и науката Наредба № 8 от 14 февруари 2023 г. за придобиване на квалификация по профес...

ДВ, бр. 22 от 10.3.2023 г.

Конституционен съд Определение № 1 от 28 февруари 2023 г. по конституционно дело № 19 от 2022 г. Определение № 2 от 7 март 2023 г. по конституционно дело № 1 от 2023 г. Министерство на отбраната Изменение № 1 на Спо­разумението за поддръжка между Минис­терството на отбраната на Р...

ДВ, бр. 23 от 14.3.2023 г.

Постановление № 34 от 8 март 2023 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за ...

Въпроси и отговори

ДДС при внос на стоки

Дружество купува стоки от Великобритания, които се транспортират до територията на България. Съгласно изискванията на чл. 139 от Митническия кодекс на Съюза всички несъюзни стоки, въведени на митническата територия на ЕС, трябва да бъдат представени пред митническите органи от ли...

Консолидиране на финансовите отчети

Основният интерес на инвеститора е свързан с поддържането и увеличаването на вложения от него капитал. Когато инвестицията е концентрирана само в едно-единствено предприятие, тогава нужната информация се намира в неговия финансов отчет. Когато става въпрос за група предприятия, в...

Относно разрешението от работодателя за ползване на платен отпуск за обучение на служителите

IT фирма назначава предимно студенти на трудов договор. По чл. 169 от Кодекса на труда се полага платен отпуск, ако работодателят е дал съгласие работникът да учи. Ако назначеният на трудов договор вече е бил студент, със сключване на трудовия договор счита ли се, че работодателя...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. от земеделски производител, който е и собственик на ЕООД и е получил доходи от наем на недвижимо имущество

Регистриран земеделски стопанин упражнява трудова дейност през 2022 г. и е избрал да се облага по чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като ЕТ. Същевременно работи през цялата година и като собственик на ЕООД. През 2022 г. се осигурява авансово...

Прекратяване на ЕООД поради смърт на собственика

Собственик на ЕООД регистрирано лице по ДДС умира. В продължение на 10 години са отчитани нулеви декларации по ДДС, защото дружеството няма дейност. Наследниците не желаят да продължат дейността на дружеството. В активите на дружеството има една фадрома с отчетна стойност 24 000....

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП относно командировките

Как следва да се третира завереното положение, например в случай на командироване за периода от 23.03.2023 г. до 05.04.2023 г. със заповед, издадена на 20.03.2023 г., в която е записано, че се полагат дневни по 20 лв. на ден? От 28.03.2023 г. до 05.04.2023 г. по 40.00 лв.ли трябв...

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Национална агенция за приходите За 2023 г., по отношение на държавната помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък е необходимо да се има предвид следното: С § 11 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ бр. 99/13.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) са направен...

На 2 май 2023 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда” Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2023 г. е 02 май, тъй като 30 април е почивен ден. Декларациите се подават по електрон...

Справочна информация бр. 16/2023

Централни валутни курсове за периода 13.04.2023 г. - 20.04.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 16 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...