Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 17, 1 - 7 май 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 1 - 7 май 2023 г.
Законодателство

Прилагане на МСФО 8 Оперативни сегменти

Информацията за значими компоненти от дейността на дадено предприятие, за разлика от неговите финансовите отчети, съдържащи обобщена информация за предприятието като цяло, е много важна за потребителите, особено когато предприятието извършва разнообразни дейности или оперира в ст...

Държавен вестник

ДВ, бр. 24 от 17.3.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 36 от 10 март 2023 г. за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга Министерство на вътрешните работи Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за съ...

ДВ, бр. 25 от 17.3.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 37 от 15 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната, приета с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2008 г. Постановление № 38 от...

ДВ, бр. 26 от 21.3.2023 г.

Конституционен съд Определение № 3 от 14 март 2023 г. по конституционно дело № 4 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 42 от 17 март 2023 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства Министерство на здравеопазването Поправ...

ДВ, бр. 27 от 24.3.2023 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 44 за награждаване на Илиана Райчева Сиракова с орден “Стара планина” първа степен Министерски съвет Постановление № 43 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с По...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО от земеделски производител

Земеделски производител извършва дейност от 2007 година. Регистриран е по ЗДДС. До края на 2022 г. се е облагал по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ с 60% нормативно признати разходи, подавал е за всички години декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, като е попълвал приложение 3 и съответно е заплащал...

Електронната заповед за командировка

Моля за съдействие относно електронната заповед за командировка и реда на нейното връчване и получаване. Трябва ли да бъде подписана с електронен подпис? Къде може да се намери определението за информационна система? Връчването чрез обикновен е-мейл отговаря ли на изискването на ...

Задължително подписване на допълнително споразумение

Директорът ме задължава да подпиша допълнително споразумение, като при това осигурява присъствие на свидетели. Има ли право? Допълнителното споразумение по чл. 119 от КТ е доброволно съглашение между страните за изменение на едно или повече условия по трудовия договор. Работодат...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ

Трудовият договор е прекратен по чл. 331 от КТ на 10 октомври. Последното получено възнаграждение е на 25 септември и се отнася за месец август. Въпросите са: 1. Дължи ли работодателят обезщетение за оставане без работа поради уволнението? 2. Кое възнаграждение се използва за изч...

Обратно получаване на внесени суми за застраховки “Живот” - третиране по ЗДДФЛ

На основание чл. 38, ал. 8, т. 1, 5 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот”, придоби...

Отчитане на инвестиционни имоти

Дружество, което изгражда жилищни кооперации (чрез възлагане на външни подизпълнители) и продава апартаменти, притежава имоти, които са останали и не са продадени. Дружеството прилага НСС като отчетна база. Някои от останалите апартаменти отдава под наем, тъй като не може да ги п...

Продажба на преустроена сграда

Фирмата ни закупи от ЧСИ промишлена сграда на три етажа в лошо състояние. Започнахме основен ремонт и реконструкция. Не са махани основни и външни стени. Покривът на сградата бе подменен. Имаме становище от общината за спешен и неотложен ремонт на сградата. Обособени са на етаж 1...

Работна заплата при неизпълнение на трудовите норми

През определен месец нормен работник изработва продукция, която покрива 80% от договорена основна заплата, което е по-ниско от установената за страната минимална работна заплата. Каква заплата трябва да му се изплати за този месец - заработената или минималната за страната? Разм...

СИДДО за доходи, получени от източник в Кралство Нидерландия

На фирма й предстои да командирова свои работници в Кралство Нидерландия посредством Удостоверение А1. Фирмата се занимава с довършителни строителни и ремонтни дейности, като има и сключен договор за подизпълнение с нидерландска фирма. Тъй като се очаква престоят на командировани...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП относно командировките

Министерство на труда и социалната политика Как се заплаща времето за пътуване до мястото на командироване, когато пътуването е в почивен или/и празничен ден? Съгласно чл. 2 от Наредба за командировките в страната (НКС) командировките се определят в календарни дни и включват дни...

Относно годишен отчет за дейността на земеделски стопани, подаван в статистиката

Писмо № 94-00-53/16.02.2023 г. на Министерство на финансите Във връзка с получено от Вас писмо с вх. № 94-00-53/16.02.2023 г. за становище по отношение подаването на годишен отчет за дейността от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, Ви предоставяме следната инфо...

Справочна информация бр. 17/2023

Централни валутни курсове за периода 21.04.2023 г. - 27.04.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Указание за подаване на справка-декларация по специални режими за облагане с ДДС

Национална агенция за приходите Данъчно задължено лице, което използва един от специалните режими (специален режим извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, т.нар. специален режим Внос), или п...

PDF версия на броя

Брой 17 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...