Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 8, 16 - 30 април 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-88 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Корекция на погрешно подадена справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза по чл. 159, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано на основание чл. 156 от ЗДДС за прилагане на специалния режим в съюза (OSS). Подадената...

№ 26-В-397 от 06.12.2022 г. ОТНОСНО: Издадени счетоводни документи и признаването им за данъчни цели съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-В-397/16.11.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: През м. октомври 2022 г. предприятието „М… “ ЕООД от гр. …… издава фактура № …../12.10.2022 г. за наем на ...

№ 3-174 от 03.02.2023 г. ОТНОСНО: Заличаване от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на едноличен търговец, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, на 21.12.2022 г. И.Т.Р., в качеството си на Едноличен търговец с фирма „АБВ“, с ЕИК ………. и идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС BG………. прехвърля по реда на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), с нотариално подписан д...

№ 3-200 от 09.02.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход от дарение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването, в края на м. ноември 2022 г. от Фондация „Х“ са информирали физическо лице, че му предоставят безвъзмездна награда от кампанията „…“ на стойност 3000 лв. В уведомително писмо фондацията е посочила, че има вероятност да е необходимо това дарение да...

№ 96-00-12 от 25.01.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на договор за извършена услуга по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗСч)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-12/25.01.2023 г. относно прилагане на ЗСч и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно сключен между дружеството и физическо лице (клиент) договор за услуги, др...

№ М-24-36-16 от 16.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в случай на смърт на физическо лице земеделски производител, регистрирано по ЗДДС и избрало да облага доходите си по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-36-16/14.03.2022 г. е изложена следната фактическа обстановка: Съпругът Ви ………е починал на 06.01.2022 г. Същият е осъществявал ...

№ М-24-39-207 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Попълването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.) при ползване на отпуск по 164в от Кодекса на труда (КТ)

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), получено чрез дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., е изложена следната фактическа обстановка: Служител в дружеството желае да ползва отпуск за отглеждане на ...

№ М-26-О-195#1 от 19.01.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило запитване, касаещо прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Гърция („Спогодбата“, СИДДО)

От изложената фактическа обстановка е видно, че дружеството, чийто управител сте („Х“ ЕООД) е местно на България юридическо лице, което предстои да сключи договор с гръцко дружество. Предмет на договора ще бъдат консултантски услуги, които „Х“ ЕООД ще предоставя на гръцкото друже...

№ М-94-П-796 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № …………… от …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка: Упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице (свободна професия) от 18.02.2018 г., като това обстоятелство е декларирано с подадена де...

Анотации

Доходи от продажба на стара къща с дворно място

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е купил преди четири години къща (еднофамилна жилищна сграда) и поземлен имот – дворно място (УПИ), в което е построена сградата. Според документа за собственост (нотариален акт) имотът предста...

Заместване на титуляр, излязъл в отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Длъжен ли е работодателят да обяви за свободно работно място, място което се освобождава при излизане на титуляря в отпуск по майчинство? Съгласно чл. 68, ал. 7 КТ работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своеврем...

Отлагане на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител не е ползвал платения си годишен отпуск за 2022 г. без конкретна причина, като дните не са отложени от страна на работодателя, нито е ползван друг вид отпуск от страна на служителя, както и не е постъпило искане от негова ст...

Отлагане на платения годишен отпуск поради ползване на друг вид отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш служител е в продължителен отпуск за временна неработоспособност от м. юни 2022 г. до настоящия момент. Лицето има неползван отпуск от 2021 г. - 54 дни и за 2022 г. - 57 дни. Удължава ли се давността за неползвания отпуск от 2021...

Прекратяване на трудовия договор на бременна работничка или служителка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли работодател да освободи бременна служителка от длъжност, назначена на безсрочен трудов договор? Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал ...

Прилагане на разпоредбата на чл. 286 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да разясните действителното значение и приложение на чл. 286 от КТ: Чл. 286. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) За работа при особено вредни и опасни за здравето производства и видове работи се определя максимален бро...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2023 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2023 г.

ДВ, бр. 29 от 31.3.2023 г. Министерски съвет Постановление № 46 от 30 март 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. Министерство на отбраната Меморандум за разби...

Осигурителен календар за м. май 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 май - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през м...

Справочна информация бр. 8/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23.03. - 7.04.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...