Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 18, 8 - 14 май 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 8 - 14 май 2023 г.
Законодателство

Третиране по ЗДДС при облагаемо ВОП в случая на погрешно начислен ДДС от доставчика

Съгласно чл. 13, ал. 1 от от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 28 от 28.3.2023 г.

Министерство на земеделието Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България Министерство на правосъдието Наредба за и...

ДВ, бр. 29 от 31.3.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 46 от 30 март 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. Министерство на отбраната Меморандум за разбирателство между правителство...

ДВ, бр. 30 от 4.4.2023 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 45 за награждаване на сенатор Йона Мартин - съпредседател на Групата за приятелство с България в Парламента на Канада, с орден “Мадарски конник” втора степен Министерски съвет Постановление № 47 от 31 март 2023 г. за изменение и допълнение на Тари...

Въпроси и отговори

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор с предизвестие

Има ли работодателят срок да издаде заповед за прекратяване на трудовия договор при отправено от работник предизвестие? В съответствие с чл. 335, ал. 2 от КТ при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието, а при неспазване...

Данъчно и осигурително третиране на ваучерите за храна

Фирма “Х” ООД, регистрирана по ДДС, има намерение да стартира раздаването на социална придобивка “ваучери за храна” след организиране на събрание на работниците и служителите и изготвяне на протокол от общото събрание на работниците и служителите. Условията, при които ще се разда...

Деклариране на данъка върху разходите

Дружество излиза на загуба за 2022 г. Има представителни разходи като данък при източника. С тези разходи може ли да увеличим данъчната печалба? Съгласно чл. 204, ал. 1, т. 1 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свързани с ...

Зачитане на трудов стаж от друга държава

Как се зачита придобит в чужбина трудов стаж при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? При определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит работодателят трябва да отчита и (чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4...

Покупка на право върху вземания

През м. април 2022 г. се сключва договор за цесия между: фирма А - цедент, фирма В - цесионер. Цедентът притежава право на собственост върху парични вземания в размер на 3 330 000 лв. Вземанията се прехвърлят в полза на цесионера заедно с всички обезпечения - договорна ипотека уч...

Прилагане на МСФО 8 Оперативни сегменти

Информацията за значими компоненти от дейността на дадено предприятие, за разлика от неговите финансовите отчети, съдържащи обобщена информация за предприятието като цяло, е много важна за потребителите, особено когато предприятието извършва разнообразни дейности или оперира в ст...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Фирма “А” е с предмет на дейност производство и преработка на месо. Готовата продукция се продава в цяла България, като се транспортира посредством хладилни автомобили. Има ли право фирма “А” да изплаща дневни пари за храна на шофьорите, които извършват разноса на готовата продук...

Справочник

Справочна информация бр. 18/2023

Централни валутни курсове за периода 28.04.2023 г. - 4.05.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Указания за попълване на Интрастат декларации

Национална агенция за приходите Идентификационни данни Идентификационните данни се попълват, когато декларацията се подава чрез xml файл съдържащ декларация (съобщение INSTAT). В случаите, при които декларацията се попълва ръчно или данните се зареждат от xml файл с транзакции (...

PDF версия на броя

Брой 18 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...