Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.
Законодателство

Прилагане на новата Глава 13а от ЗДДС

Правилата за намаляване на данъчната основа при пълно или частично неплащане на дължима сума по доставка се прилагат от 1 януари 2023 г. във всички държави, членки на ЕС, при спазване на специфичните изисквания в съответното вътрешно законодателство. В ЗДДС правилата са уредени в...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

С него се въвеждат в националното законодателство мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно паневропейски персонален пенсионен продукт. С този регламент се установяват единни правила за регистрация, създаване...

Държавен вестник

ДВ, бр. 31 от 7.4.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 48 от 4 април 2023 г. за приемане на Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справе...

ДВ, бр. 32 от 8.4.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 51 от 6 април 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията Наредба за допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационнит...

ДВ, бр. 33 от 10.4.2023 г.

Министерство на околната среда и водите Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри...

ДВ, бр. 34 от 11.4.2023 г.

Конституционен съд Определение № 4 от 4 април 2023 г. по конституционно дело № 2 от 2023 г....

ДВ, бр. 35 от 18.4.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 52 от 10 април 2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие Постановление № 53 от 12 април 2023 г. за допълнение на Постановление № 492 на ...

Въпроси и отговори

Връчване на длъжностна характеристика при промяна на длъжността

Длъжен ли е работодателят при промяна на длъжността с допълнително споразумение да връчи и длъжностна характеристика на лицето, или това задължение се отнася само при подписване на нов трудов договор? Разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ задължава работодателя при сключван...

Годишно изравняване на осигурителния доход при полагане на личен труд и работа по граждански договори

Имам няколко въпроса във връзка с годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в Таблица 1 и Таблица 2 към ГДД по чл. 50. Самоосигуряващо се лице, осигуряващо се за ОЗМ, в качеството си на едноличен собственик през 2022 г. е в майчинство и съответно н...

Заповед за прекратяване на трудов договор

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и на това основание работодателят издава заповед след изтичане на предизвестието. Работникът не се явява да подпише заповедта. Редовно ли е уволнението? При подадено от работника и прието от работодателя заявление ...

Компенсиране на разходите, които служителите имат при работа от разстояние

Дружество въвежда за всичките си служители изцяло работа от разстояние (home office). За компенсиране на разходите, които служителите ще имат при работа от разстояние, работодателят е определил изплащане на ежемесечна фиксирана сума от 60 лева на служител. Сумата е във връзка с ч...

Осигуряване на пенсионер по трудов и граждански договор

Как се попълва справка 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на пенсионер, който се осигурява и по трудов и по граждански договор след пенсиониране. Как може да си възстанови надвнесени здравни осигуровки. Размерът на максималния осигурителен доход, който се взема предвид при ...

Осчетоводяване на микросметка, открита в “Изипей”

Мой клиент има сключен договор с “Изипей” за представителство, има отворена разплащателна сметка (микросметка) с която работи, сумата, която фактурираме, постъпва по микросметката на “Изипей”, с която прави разплащания. Как да осчетоводявам тази разплащателна сметка, която е с ог...

Отразяване на фактури от чуждестранни контрагенти

Фирма, регистрирана в страна, членка на ЕС - Чехия, извършва услуга по възстановяване на ДДС на фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Издадена е инвойс фактура със следните записвания: сума за възстановяване - 2000 евро, комисиона 100 евро и сума за получаване - 1900 евро. 1. Т...

Подоходно облагане на възнаграждение по договор за управление и контрол на чуждестранно физическо лице

Немски гражданин - съдружник в българско юридическо лице, има сключен с дружеството договор за управление и контрол с определено възнаграждение. Какво е данъчното третиране на това възнаграждение? Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни...

Право на изпълнител по договор за управление да получава средства за социални разходи

Има ли право управителят, който работи по договор за управление, да получава от същата фирма средства за социални разходи? Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда, тъй като се урежда съобразно Търговския закон и...

Право на парично обезщетение при бременност и раждане на собственик на ЕООД

Собственикът на ЕООД е бременна. Терминът й е на 01.11.2023 г. Отговаря на всички условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност, раждане и гледане на малко дете. В ЕООД-то няма назначен персонал. След 01.07.2023 г. фирмата няма да има дейност (няма да реализи...

Прекратяване на трудови договори по чл. 326, ал. 2 от КТ с ръководители на предприятие

Срокът на договор за управление изтича на 31.12.2022 г. С решение на управителния съвет този срок е удължен с още 2 години, за което е подписан анекс между страните. Дава ли това удължаване на срока право на управителя за нови 9 месеца да прилага чл. 328, ал. 2 от КТ като основан...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма - аспекти по ЗКПО и ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Търговския закон - ТЗ, търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става пр...

Срок на предизвестие при промяна на договора от срочен в безсрочен

Срочен трудов договор е сключен за 6 месеца с тримесечно предизвестие. След изтичане на срока по договора лицето продължава да работи без възражение от работодателя и договорът се превръща в безсрочен. Два месеца по-късно лицето иска да прекрати договора с предизвестие, без да го...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП относно командировките

За лица, които работят на ненормиран работен ден и са командиравани в страната за един ден, като им се изплащат командировъчни - дневни, пътни и т.н., времето, през което пътуват зачита ли се за работно време. Например имат работа в София в 19 часа за 2 часа представление, тръгна...

Указания за попълване на Интрастат декларации

Национална агенция за приходите Идентификационни данни Идентификационните данни се попълват, когато декларацията се подава чрез xml файл съдържащ декларация (съобщение INSTAT). В случаите, при които декларацията се попълва ръчно или данните се зареждат от xml файл с транзакции (...

PDF версия на броя

Брой 19 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...