Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.
Законодателство

Нови моменти в системата Интрастат

Във връзка с направените изменения в Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки (обн. в ДВ, бр. 61 от 2022 г.) в ДВ, бр. 39 от 2 май 2023 г., е публикувано изменение на Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат. Промените в Наредба № Н-4 са ...

Министерски съвет

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се увеличи значително

Той ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. С измененията се...

Държавен вестник

ДВ, бр. 36 от 21.4.2023 г.

Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание Решение за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-предсе...

ДВ, бр. 37 от 25.4.2023 г.

Народно събрание Решение във връзка с работата на Народното събрание Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Пос...

Въпроси и отговори

Временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице

Лице, назначено по трудов договор, е в болнични. В същото време е СОЛ в друга фирма и се осигурява само за пенсия (на ниския процент). Необходимо ли е лекарят да издава втори болничен при това положение? При положение че вече е издаден такъв, как следва да се отрази в Приложение ...

Данъчно събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата и електронен път

Кога настъпва данъчното събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата и електронен път (във връзка с чл. 25, ал. 3 ЗДДС), когато получателите са юридически лица и желаят да си получат фактурата заедно със самите стоки? По-конкретно коя е датата на данъчното събитие, когато...

Забрана за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ

При подадени навреме документи от втория родител с искане да ползва 5 месеца от неплатения отпуск по чл. 167а от КТ на първия родител, има ли неговият работодател право да му откаже или просто да не му разреши да ползва този отпуск? Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от КТ дава пра...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради неизплащане на работна заплата

Има ли право на обезщетение за оставане без работа служител, който прекратява трудовия договор поради неизплащане на трудовото възнаграждение? Работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят не изплати или забави и...

Облагане с ДДС при доставка на право на строеж и строително-монтажни работи

Дружеството е инвеститор, който изгражда жилищен комплекс от къщи и блокчета. 1. На фирмата е учредено право на строеж и предстои въвеждане в експлоатация на първите два етапа. Ако е изчислено, че фактическата себестойност на обезщетението е по-висока от платения аванс (като прав...

Отпуск при смърт на близък човек

Допълнителният платен отпуск поради смърт на близък човек за кои роднини се отнася? Как да се разбира "денят на събитието“ - датата на смъртта или датата на погребението? Работодателят е длъжен да освобождава от работа за два работни дни работник или служител при смърт на негов ...

Отстъпено право на строеж върху имот - данъчно задължено лице по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси - ЗМДТ, с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населен...

Отчитане на произведената електрическа енергия от фотоволтаична система

Фирмата ни има инсталирана фотоволтаична система. Част от произведената електрическа енергия използваме за собствени нужди, а останалата я продаваме на енергодружество. Какви документи и счетоводни записвания следва да се водят за производството на електрическата енергия? По сво...

Оформяне на прекратяването на трудовия договор след отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението като незаконно и възстановява лицето на работа. То не подава някакво заявление, нито се връща на работа. Какво следва да предприеме работодателят? Решението на съда за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване лицето на работа задължава работодателя...

Прехвърляне право на собственост върху лизингов актив

През 2019 г. регистрирано по ЗДДС еднолично дружество е сключило лизингов договор за лек автомобил, с опция за придобиване на собственост върху автомобила след изтичане срока на договора. Предвид режима за ползване на превозното средство от собственика на дружеството при придобив...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 4/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изпла...

Временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби

Национална агенция за приходите С § 9 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 99/2022 г., в сила от 08.10.2022 г.,) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за генерираните свръхпечалби от лица, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въг...

Справочна информация бр. 20/2023

Централни валутни курсове за периода 12.05.2023 г. - 18.05.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...