Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.
Законодателство

Третиране по ЗДДС при доставки на стоки на територията на страната, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона

Съгласно разпоредбата на чл. 131г, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, при доставки на стоки на територията на страната, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, доставчикът прилага за тези доставки общите правила ...

Министерски съвет

Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на ефективността на държавната политика по заетост и обучение

Измененията включват мерки за стимулиране на участието на пазара на труда, по-бързата и устойчива заетост на безработни в неравностойно положение и подпомагане на тяхната адаптация на работното място. Новите разпоредби ще създадат условия за повишаване на качеството на предоставя...

Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, с която се поставят крайни срокове за използването на олово в някои автомобилни компоненти

Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, освен когато тези метали не могат да бъдат заменени. Оловото ще може да се употребява в алуминиеви сплави за обработване на металорежещи машини в моторни превозни средства и резервните части към тях, чийт...

Държавен вестник

ДВ, бр. 38 от 28.4.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 63 от 21 април 2023 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология Министерство на културата Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей - София Комисия за защита...

ДВ, бр. 39 от 2.5.2023 г.

Народно събрание Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Комисия за енергийно и водно регулиране Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация Министерство на здравеопазв...

Въпроси и отговори

Вливане на чуждестранно юридическо лице

Фирма А е ЧЮЛ от 3-та държава и има регистриран клон в България - фирма Б. Клонът е регистиран по ЗДДС (обща регистрация) и има наети служители по трудов договор. За осъществяване на дейноста на фирма Б централата, фирма А, е превеждала пари на клона, които са отчетени по сметка ...

Възстановяване на работа след отмяна на незаконно уволнение

Как се оформя трудовото отношение с възстановен от съда служител след отмяна на незаконно уволнение - с нов трудов договор или с допълнително споразумение към стария договор? При възстановяване на работа на незаконно уволнен служител от съда се счита, че трудовото правоотношение...

Годишен отпуск през време на отпуск за бременност и раждане

Служителка представя болничен лист за ползване на първите 45 дни отпуск за бременност и раждане преди раждането на детето. Не е ползвала платен годишен отпуск за същата година. В какъв размер е полагащият се за годината отпуск и докога ще може да бъде ползван? В съответствие с ч...

ДДС ставка за обект, в който се произвеждат готвени храни за вкъщи

Дружеството стопанисва обект, в който се произвеждат единствено готвени храни, след което същите се продават в кутии за вкъщи. Не разполагаме с места за консумация. Каква данъчна ставка да прилагаме - 9% или 20%? Нормативната разпоредба на ЗДДС, по силата на която за ресторанть...

Идентификационен номер на контрагента съгласно ППЗДДС

Издали сме фактура на немска фирма за ползване на устройство за интернет банкиране с ДДС. Ние сме регистрирани по ДДС. Немската фирма има немски БУЛСТАТ. Регистрирали сме я като клиент с немския БУЛСТАТ. Как да я въведем в дневника за продажби? Фактурата, която сме издали, трябва...

Преместване на друга работа на майка на малко дете

Майка на 18-месечно дете се е върнала на работа, преди да използва изцяло отпуска по чл. 164 от КТ. Работодателят иска да я премести на подобна работа в друга сграда в края на града. Длъжна ли е майката да приеме преместването? Има ли работодателят право при неин отказ да прекрат...

Продължаване срока на трудов договор

За изпълнение на сезонна работа е сключен трудов договор за 6 месеца. Но се оказва, че след изтичането на шестте месеца се налага да се работи още три месеца. Може ли да се сключи нов срочен договор за още три месеца за изпълнение на същата работа, или това е забранено от чл. 68,...

Първоначалната оценка на пасива по лизинга по МСФО 16

Дружеството възнамерява да използва автомобили под наем, като наемната цена на всеки един ще представлява пакет от разходи за наем, застраховка, винетка, годишен данък, годишно обслужване и други подобни без разходите за гориво. По смисъла МСФО 16 може ли тази комплексна наемна в...

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС

Българско търговско дружество, което не е регистрирано по ДДС, ще извършва услуги по поддръжка на уебсайт на НПО, регистрирана в Италия. По техни данни НПО не е регистрирано по ДДС в Италия. Дейността на НПО не е в кръга на данъчно задължените лица по чл. 3 от ЗДДС. В тази връзка...

Справочник

Важно за работодателите от публичния и частния сектор във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Отчитайки високата обществена значимост на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 4 май т.г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) проведе кръгла маса на тема “Популяризиране на влизането в сила...

Решение на СЕС относно брак на вещи, когато след това те са били продадени като вторични суровини или са били унищожени и това е надлежно доказано

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (девети състав) 4 май 2023 г. “Преюдициално запитване - Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/ЕО - Член 185 - Корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС - Бракувани стоки - Последваща продажба като отпадъци...

Справочна информация бр. 21/2023

Централни валутни курсове за периода 19.05.2023 г. - 25.05.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...