Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 24, 19 - 25 юни 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 19 - 25 юни 2023 г.
Законодателство

Оборот от освободени доставки като основание за регистрация по ЗДДС

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 2.6.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Министерство на здравеопазването Договор № РД-НС-01-3-9 от 22 май 2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса...

ДВ, бр. 49 от 6.6.2023 г.

Народно събрание Решение за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г. Министер...

ДВ, бр. 50 от 9.6.2023 г.

Народно събрание Решение за участие на Република България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2022 г. Решение за избиране на министър-председ...

ДВ, бр. 51 от 13.6.2023 г.

Конституционен съд Решение № 4 от 6 юни 2023 г. по конституционно дело № 3 от 2021 г. Министерство на вътрешните работи Правилник за отмeняне на Правилника за устройството и дейността на Института за специална техника Министерство на труда и социалната политика Правилник за измен...

Въпроси и отговори

Данъчни задължения по ЗДДС на българско дружество при изпълнението на договори за строително-монтажни дейности

Дружество с основна дейност строително-монтажни дейности, сключва Договор за извършване на строително-ремонтни дейности за година напред с: 1. Физическо лице - белгийски гражданин. Обектът е в Белгия (къща). Няма нает персонал. Дейността ще се извършва от собственика. Материалите...

Данъчно третиране на разходите за поддръжка и експлоатация на превозни средства

Фирма "А“ сключва договор за наем на лек автомобил с физическо лице. Лекият автомобил ще се използва за пътувания в страната за сключване на сделки с клиенти, транспорт на работници и служители до работни обекти и др. дейности на фирмата. Данъчно признати ли са разходите за автом...

Данъчно третиране на разходите за такси към болница на работник, платени от работодател

Дългогодишен работник във фирмата е заболял от онкологично заболяване. Предстои му важна операция, която ще струва около 5000 лв. Ръководството на фирмата е съгласно да поеме разходите за лечението на работника. Какви са вариантите тези суми да се признаят за разход на фирмата, к...

Отчитането на разходи за транспорт на стока

Нашата компания се занимава с търговия на електронни цигари за еднократна употреба. Имаме въпрос, свързан с отчитането на разходи за транспорт на стока: Вариант 1: Стоката се внася на територията на страната от Китай и във фактурата от доставчика е включен транспорт. Как следва д...

Уволнение на майка поради преместване на фирмата

Поради отказ на майка на двегодишно дете да последва фирмата, която се мести в друг град, работодателят прекратява трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда. Ползва ли се майката от предварителна закрила при уволнение? Откога започва да тече предизвестието за у...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 1/2020 от 31.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: 1) При смърт на едноличния собственик на капитала, който е и управител на едноличното дружеств...

Въпроси и отговори от МТСП

Какви мерки взема държавата за предотвратяване на антисиндикални действия от страна на работодателите? Как да си търсят правата работниците и служителите? Съгласно чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка д...

Процедура за признаване на професионалните болести

Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 56, чл. 59 и чл. 61 - 63 Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравето (ЗЗ) Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (НРСРПООП...

Справочна информация бр. 24/2023

Централни валутни курсове за периода 9.06.2023 г. - 15.06.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...