Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 11, 1 - 15 юни 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2023 г.
Писма и указания

№ 26-В-126 от 23.03.2023 г. ОТНОСНО: третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) на територията на държави членки на Европейския съюз (ЕС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № .................. г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………, в което е изложена следната фактическа обстановка: „……………..“ ЕАД (др...

№ 3-353 от 13.03.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане дейността на едноличен търговец, изработващ дървени изделия (картички, пликове, плакети, табели, рамки и др.)

Според изложеното в запитването, както и от изисканото и представено становище едноличният търговец изработва и продава срещу заплащане дървени изделия (картички и пликове, плакети, табели, закачалки за ключове, рамки и др.). Във връзка с горното е поставен въпроса посочената де...

№ 94-А-184 от 15.03.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение членовете на семейството на руска гражданка, на която е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Във Ваше писмо с вх. №94-А-184 от 23.02.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Руска гражданка, която притежава разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ в България, е родител н...

№ 94-Е-350 от 14.03.2023 г. ОТНОСНО: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……….. г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие упражнявате свободна професи...

№ 96-00-29 от 16.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-29/16.02.2023 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството планира инициатива по изграждане и експлоатация на пуб...

№ 96-00-45 от 06.03.2023 г. ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) на покупката на автомобил

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-45/06.03.2023 г., относно данъчното третиране на покупката на автомобил по реда на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на представляваното от Вас дружеств...

Анотации

Издаване на касова бележка при електронна търговия с валута

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество се занимава с интернет търговия на автоаксесоари. Продава в Румъния през собствени платформи. Валутата, с която работи, е румънски леи и курсът към лева е променлив. Сумата, която куриерската ф...

Командироване на служители до населени места в границите на административната област

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Териториалните структури на държавна агенция са със седалища в областни градове. Тези териториални структури по закон осъществяват функциите и задачите на държавната агенция на регионално ниво. За част от служителите в тях едно от за...

Начислено и изплатено трудово възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 10.03.2023 г. съм назначена на трудов договор в МВнР на длъжност „Изпълнител“ с основна месечна заплата 780 лв. Имам трудов стаж 4 г., 3 месеца в министерството, а вече трети месец заплатата ми е значително под минималната за стра...

Определяне на трудови възнаграждения в администрацията

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в държавна институция от година. Клас прослужено време ми се признава според техните Вътрешни правила 3 години след завършване на степен Магистър. Моята степен Магистър е от 2021 г. Работила съм 10 г. като Главен счетоводител ...

Признаване на трудов стаж, придобит във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 10 години живея в Англия и след седмица се завръщам в България. Сегашният ми работодател ще ме задържи на работа и е наел посредническа компания, предлагаща „Лизинг на служители“, която да се грижи за администрацията в България. В...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2023 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС -за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец май 2023 г. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от р...

Държавен вестник в бр. 11 от 2023 г.

ДВ, бр. 44 от 19.5.2023 г. Конституционен съд Определение № 6 от 11 май 2023 г. по конституционно дело № 3 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 74 от 15 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановлен...

Справочна информация бр. 11/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12.05. - 29.05.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...