Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 25, 26 юни - 2 юли 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 26 юни - 2 юли 2023 г.
Законодателство

Окончателен данък за възнаграждения за технически услуги, внесен за сметка на предприятието

На основание разпоредбата на чл. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4. По смисъла на чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъц...

Министерски съвет

Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика”, част „Енергетика”, което ще се проведе в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург, на 19 юни 2023 г.

По време на заседанието се очаква да бъде постигнат общ подход по предложенията от пакета със законодателни предложения за подобряване модела на пазара на електроенергия на ЕС. Пакетът включва предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент...

Правителството прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с преминаването на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Агенцията по вписванията и цялостната електронизация на регистъра

Гласуваните изменения на постановления на Министерския съвет предвиждат преминаването на регистъра да се реализира от 1 юли 2023 г....

Държавен вестник

ДВ, бр. 52 от 16.6.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Президент на Републиката Указ № 75 за освобождаване на Гергана Димитрова Караджова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия Указ № 76...

Въпроси и отговори

Изплатен бонус и правото на парични обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Работодател е издал заповед за изплащане на великденски бонус за всички служители от фирмата в размер на 1/2 от брутната им заплата, но не желае да се отчита като социален разход. За двама от служителите (едната е в отпуск за бременност и раждане до 410 ден, а другата за отглежда...

Ползване на неизползван платен годишен отпуск

По Кодекса на труда за следваща година може да се прехвърли отпуск в размер на не повече от 10 дни. Ако останат неизползвани повече от 10 дни, те губят ли се? В съответствие с чл. 176а, ал. 1 от КТ независимо от причините, поради които платеният годишен отпуск не е ползван, прав...

Право на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Фирма ЕТ регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Може ли да закупи терен в УПИ, за да построй селскостопанска сграда и да ползва покупката на терена, като преференция “нова сграда”? Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изр...

Признаване на разход за покупка на електрическа тротинетка

Българско юридическо лице Х ЕООД, регистрирано по ДДС, се занимава със стопанисване на кафене със сключен договор за франчайз, по силата на който предлага определени продукти под конкретен бранд. Франчайзодателят У ЕООД има клиенти, на които продава продукцията си, които са обект...

Промяна на длъжностната характеристика

Работодателят допълва длъжностната характеристика с нови задължения, които произтичат от изпълняваната длъжност. Но служителят отказва да подпише допълненията да изпълнява тези задължения. Какви са възможностите на работодателя в такава ситуация? Длъжностната характеристика е въ...

Режим за документиране, облагане и отчитане на ДДС, дължим за доставка

Получихме стока от Украйна. При вноса си платихме ДДС-то на митница, но продавачът е полско лице. Обявявам си митническата декларация в дневника и тук възниква въпроса подавам ли Интрастат (стоката е влязла от трета страна) и правя ли ВОП? Съгласно информацията от запитването р...

Счетоводни и данъчни аспекти при разпределяне на печалба

Българско дружество ЕООД е собственост на българско юридическо лице ООД с двама собственици - български физически лица. При разпределяне на дивиденти каква е процедурата, в полза на физическите лица ли се разпределя, декларация по чл. 55 от ЕООД-то ли се подава, както и справката...

Щатни бройки за допълнителни трудови договори

Необходимо ли е работодателят да има щатни бройки за сключване на трудови договори по чл. 110, 111 и 114 от КТ? Трудови договори за допълнителен труд при същия или при друг работодател се сключват по реда на чл. 110 и чл. 111 от Кодекса на труда, а за работа в определени дни от ...

Справочник

Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Въпрос: Кога се издава болничен лист за провеждане на профилактика и рехабилитация по програмата на Националния осигурителен институт? На основание чл. 35, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) болничен лист следва да се издава само...

Справочна информация бр. 25/2023

Централни валутни курсове за периода 16.06.2023 г. - 22.06.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на Плана за възстановяване и устойчивост. Ангажименти за плащания

[[table_1]] 1 В счетоводната система аналитичността и СПП елемента за Договора/Заповедта се създава с наименованието с № на проекта в ИСУН 2020 2 Създват се аналитични контрасметки към сметка 9200 и 9989...

PDF версия на броя

Брой 25 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...