Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 12, 16 - 30 юни 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2023 г.
Писма и указания

№ 20-28-77 от 25.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-77/25.04.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ………. с писмо изх. № 97-46-364/25.04.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: Във връзка с определяне на правото на па...

№ 3-601 от 02.05.2023 г. ОТНОСНО: Деклариране на придобити доходи от трудово правоотношение съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването физическо лице от м. септември 2022 г. до 10 февруари 2023 г. е работило по трудов договор в селското стопанство във Франция. Върху изплатения доход е удържан данък. Здравни осигуровки са платени в България. През посочения период лицето е местно ли...

№ 3-610 от 05.05.2023 г. ОТНОСНО: данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването ООД е регистриран земеделски стопанин. Посочено е, че към 31.12.2022 г. дружеството има данъчни и осигурителни задължения за м. 11.2022 г. – ДЗПО в размер на 300 лв., ЗО в размер на 700 лв. и ДДФЛ в размер на 1220 лв. Едновременно с това към 31.12....

№ 94-00-60 от 12.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-60/12.04.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви А.Б. с ЛНЧ …… е с постоянно пребиваване в България и е ученичка в 12 клас в гр. К. На 22.12.2022 г. навършва 18 годи...

№ EП-04-21-6 от 05.04.2023 г. ОТНОСНО: Префактуриране на разходи за доставка на електроенергия, топлоенергия, ВиК и стационарни телефони на краен потребител (бюджетна организация), безвъзмездно ползващ част от административна сграда

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № EП-04-21-6/15.02.2023 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: С Решение на Народното събрание от ……..2021 г. е прието структурата на Министерски съвет на Република Бъл...

№ ЕП-04-11-20 от 03.04.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № .................... е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Министерство е собственик на недвижими имоти – сгради или части от тях, част от които отдава под наем на отде...

№ М-24-35-8 от 20.04.2023 г. ОТНОСНО: Преценка за приложимост на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите с оглед осигуряване на единна данъчна практика във връзка с констатираната при извършения анализ през 2022 г. противоречива административна и съдебна практика по прилаг...

№ М-24-36-16 от 07.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 176в, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-16/28.02.2023 г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……, в което е посочено, че представляваното от Вас дружество е задължено да предоставя о...

№ М-24-39-49 от 24.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като земеделски стопанин и се облагате по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ – на база нормативно признати ...

№ М-24-39-51 от 11.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 176в, ал. 6 и 16 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………………………. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: ……………………………. (дружеството) извършва облагае...

Анотации

Командировъчни пари при обучение в чужбина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми командировка в чужбина. Заминаване в събота, неделя свободен ден, от понеделник до четвъртък протичане на обучение, петък свободен ден, събота кацане в България. При така структурирана седмица за кои дни следва да получа ...

Коригиране на обезщетение за временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През месеците април, май, юни и юли 2022 г. бях във временна неработоспособност, съответно 16,3,22,16 дни. На 26.09.2022 г. сключих допълнително споразумение за увеличение на основното ми месечно възнаграждение със задна дата от 01....

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от КT

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругата ми желае след изтичането на последния ден от втората година на майчинството си, да излезе директно в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Предвид това, че като съпруг ще прехвърля 5 ...

Осигуряване и данъчно облагане на български гражданин, работещ дистанционно за германска фирма

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Човек живее в България, но ще сключи трудов договор с работодател в Германия. Работата ще бъде извършвана дистанционно от България. 1. Къде и как ще се дължат данъци и осигуровки? 2. Какви данъчни деклар...

Платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор, съгласно който имам право на „...годишен отпуск, в рзмер на 20 работни дни...“ Времето и начинът на ползване на платения годишен отпуск се уговарят допълнително с Работодателя. Работя на 12 часови дежурства ...

Прекратяване на безсрочен трудов договор с работодател по време на майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е редът за прекратяване на безсрочен трудов договор с работодател по време на майчинство? Следва ли да се подаде предизвестие или да се преговаря с работодателя за прекратяване по взаимно съгласие. Следва ли да се прекрати отп...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2023 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2023 г.

ДВ, бр. 51 от 13.6.2023 г. Конституционен съд Решение № 4 от 6 юни 2023 г. по конституционно дело № 3 от 2021 г. Министерство на вътрешните работи Правилник за отмeняне на Правилника за устройството и дейността на Института за специална техника Министерство на труда и социалната ...

Осигурителен календар за м. юли 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 юли - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през ...

Справочна информация бр. 12/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30.05. - 14.06.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 12 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...