Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 27, 10 - 16 юли 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2023 г.
Законодателство

Промените в ППЗДДС за 2023 г.

В ДВ, бр. 55 от 27.06.2023 г., са обнародвани промени в ППЗДДС, които отразяват измененията и допълненията в нормите на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 102/2022 г. Те са предимно с технически и редакционен характер и имат за цел да облекчат документалните и административните процедури, свърза...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Измененията са свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II). С тях се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското законодателство за превенция срещу изпирането на пари и финансиране...

Въпроси и отговори

Ваучерите за храна при почасова работа

Фирмата ни раздава пълен пакет ваучери на всички служители, независимо дали отсъстват по болест или в редовен отпуск. Спазва се принципът на равнопоставеност. Възниква въпросът, ако назначим работници почасово, примерно 40 ч. месечно. Как ще разпределяме ваучерите на тези хора. П...

Вписване в трудовата книжка на промени в условията на трудовия договор

Трябва ли да се вписват в трудовата книжка промяната на кода по НКПД или преминаването от подневно към сумирано отчитане на работното време? В трудовата книжка се вписват не всички условия по трудовия договор, а само тези, които са посочени в чл. 349, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на...

Възстановяване на работа след незаконно уволнение

Каква е процедурата за възстановяване на уволнен служител? В съответствие с чл. 344 от КТ всеки работник или служител има право да оспори законосъобразността на уволнението си и да поиска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Заедно с това той може по своя пр...

Дерегистрация по ЗДДС

Може ли да се дерегистрира по ДДС фирма при оборот под 100 000 лв. Регистрирана е на основание чл. 96 от ЗДДС. При дерегистрацията трябва ли да се начисли ДДС на наличен имот - сграда, която е придобита чрез апорт от друго дружество и за същата не е ползван данъчен кредит. Норма...

Дисциплинарно уволнение поради отсъствие от работа

Откога започва да тече срокът за налагане на дисциплинарно уволнение поради отсъствие от работа - от първия ден или от третия ден на отсъствието? В съответствие с чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ работодателят има право да наложи дисциплинарното наказание “уволнение” при неявяване на ...

Договаряне размерите на платените годишни отпуски

Има ли работодателят право да вписва в трудовия договор не конкретен размер на платения годишен отпуск, а текст “минимален размер по Кодекса на труда”? Съдържанието на трудовия договор е определено в чл. 66, ал. 1 от КТ. В точка 5 от същата алинея се посочва, че в трудовия догов...

Обжалване на дисциплинарно наказание

Каква е процедурата за обжалване на наложено дисциплинарно наказание по КТ? Дисциплинарно наказание се налага с мотивирана писмена заповед на работодателя, в която се посочват нарушителят с неговата длъжност, нарушението и кога е извършено, наказанието и законовият текст, въз ос...

Осигуряване на лице с българско и турско гражданство, което има отпусната пенсия по турското законодателство, но пребивава и получава доход като собственик на ЕООД на територията на България

Лице с българско и турско гражданство има отпусната пенсия по турското законодателство, но пребивава на територията на България. В Турция е собственик и управител на няколко дружества. Упражнява дейност и като собственик на търговско дружество (ЕООД) в България. Получава доход за...

Отчитане на съдебни разноски

Фирма обжалва в съда ревизионен акт от НАП за непризнат данъчен кредит. Крайното решение на съда е в полза на приходната агенция. Съдът е отсъдил съдебни разноски в полза на НАП. Признат разход по ЗКПО ли са платените в полза на НАП съдебни разноски, или с тях следва да се регули...

Право на управител на фирма на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ управител, който в последните 7 години преди прекратяване на договора за управление е работил в една и съща фирма? Договорът за възлагане на управление на търговско дружество по своя характер не е трудов договор по смисъла на К...

Признаване на актив

Руски гражданин има регистрирана фирма у нас 09.2014 г. До този момент той не е обявил, че има внесена кола от Германия в България . Днес получих този документ и цената е 450 евро или 880,12 лв. Подавани са 2015 за 2014, че фирмата няма дейност и тази кола никъде не е дадена в ГД...

Справочник

ВАС обяви за нищожно изискването за годишните стикери на адвокатските карти

Върховен административен съд Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно Решение № 3133/11.12.2020 г. на Висшия адвокатски съвет със следното съдържание: “Ежегодна заверка на адвокатската карта по смисъла на чл. 9, ал. 5 от Закона за адвокатурата се извърш...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Въпрос: Задължително ли е вписването на номер и дата на решението на ЛКК в болничния лист, при издаването му от ЛКК? Да, при болничен лист издаден от ЛКК задължително, в съответното поле на болничния лист, се вписват номер и дата на решението на ...

Справочна информация бр. 27/2023

Централни валутни курсове за периода 30.06.2023 г. - 6.07.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 27 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...