Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 8 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 8 от 2023 г.
Закони и правителствени актове

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ. бр.55 от 27 юни 2023 г.)

[[table_1]]...

Коментар на експерта

Получени субсидии от физическо лице – регистриран земеделски стопанин - третиране по ЗДДФЛ и ЗДДС. Осигурителни аспекти

На основание чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Субсидиите като вид доход не са обект на специално данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и за тях се прилагат общите правила...

Последни изменения и допълнения на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат

С Наредба № Н-4/2007 се определят правилата, по които за целите на статистиката се декларара и отчита движението на стоките на територията на ЕС по системата Интрастат. В бр. 39 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на тези правила. Те отразяват пр...

Производствата по несъстоятелност и стабилизация след последните промени в Търговския закон

С влезлия в сила, считано от 04.08.2023 г., Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), бяха извършени съществени промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация по Търговския закон (ТЗ), като за първи път бяха уредени отделн...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС – 2023 г.

В Държавен вестник, бр. 55 от 27.6.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). ППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 ...

Промените в ЗДДС и в задълженията на регистрираните по закона лица, направени със Закона за държавния бюджет 2023 г.

В бр. 66 на Държавен вестник от 1 август 2023 г. е обнародван Закона за държавния бюджет за 2023 г., с Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени изменения и допълнения в ДОПК и КТ, както и в много други закони, в т.ч. ЗДДС, ЗДДФЛ , ЗКПО, ЗМДТ, ЗАДС и др. За...

Въпроси и отговори от практиката

Доходи на физически лица от продажба на ел. енергия

Въпрос: Три физически лица имат изградена фотоволтаична централа от 30kw. Произведената ел. енергия продават на електроразпределително дружество. ЕРП-то плаща цялата сума само на едното лице, което е упълномощено. За тези приходи то трябва да подаде данъчна декларация по чл. 50 о...

Обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст на земеделски производител

Въпрос: През 2022 г. земеделски производител - самоосигуряващо се лице, регистрирана с 65 дка земеделска земя (не е регистрирана по ДДС). В същото време е студентка редовно обучение, осигурява се през цялата година за всички осигурителни случаи (в т. ч и за болнични общо заболява...

Облагане на доход от продажба на детска количка и употребявани дрехи

Въпрос: Физическо лице е извършило продажба на лични вещи (стари дрехи и бебешка количка) по интернет и съответно е получило изплатен наложен платеж за малка сума - 345 лв. Трябва ли да се декларират в Приложение 13 и в коя точка намират приложение, защото аз не успях да ги сложа...

Определяне на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи

Въпрос: Подлежат ли на облагане и включват ли се в Декларацията по чл. 50 (приложение) получени суми от доходи от разпореждане  с финансови инструменти по смисъла на параграф 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ (чл. 13,  ал. 1,  т. 3 от ЗДДФЛ)? Отговор: Определянето на облагаемите доходи от...

Придобиване право на обезщетение за бременност и раждане

Във връзка с определяне на точната дата на придобиване на 1 година осигурителен стаж за бременност и раждане на пълнолетна бременна жена и точното отразяване на датата, от която се полага обезщетение от НОИ, имам следното запитване: На коя дата лицето придобива право на обезщетен...

Писма и указания

№ 24-39-77 от 24.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 43, ал. 4 и чл. 43а, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-77/11.05.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……..“ АД е дружество, регистрирано съгласно българското законодателство, чиято дейн...

Решения на ВАС

Решение № 4528 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 6899/2022 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност на дружество на основание чл. 177 ЗДДС по 76 фактури. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС, регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на дан...

Решение № 4533 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 7713/2022 г.

Предмет на спора е установено задължение за данък по ЗКПО за различни данъчни периоди, произтичащ от непризнато право на данъчен кредит. Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС по тълкуването на разпоредби на Директивата за ДДС, обстоятелството, че доставената услуга не е била...

Решение № 4535 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 5613/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчен период 03.2018 г., произтичащи от отказано право на данъчен кредит по различни фактури с предмет „аванс по договор 1802-4” и лихви за забава. Съгласно чл. 25, ал. 7 ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие се...

Решение № 4537 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 7436/2022 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по издадени фактури от ЕООД за извършени СМР. ВАС многократно се е произнасял, че отказът на органа по приходите да признае право на приспадне данъчен кредит, поради това че издателите на процесните фактури за услуги не са дока...

Решение № 4541 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 10402/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за периодите 01., 02. и 01.03.2021 г. – 23.03.2021 г. Според разпоредбата на чл. 96, ал. 1 (ДВ, бр. 96 от 2019 г.) ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000...

Решение № 4544 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 1555/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период 05.2021 г. Съдът не е изложил собствени мотиви, а дословно е преповторил тези в Решението на Дирекция ОДОП. Липсва изследване в съдебното решение на обстоятелствата, свързани с компетентността на из...

Решение № 4553 от 28.04.2023 г. по адм. дело № 9653/2022 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 05., 06., 08.2018 г. до 07.2019 г. и от 09. до 12.2019 г. по различни фактури и лихви за забава. Липсата на кадрова, материална и техническа обезпеченост не е основание да се откаже право на ...

Решение № 4567 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 11297/2022 г.

Предмет на спора е запечатване на търговски обект – бензиностанция в гр. Враца, и забранен достъпа до него за срок от 14 дни. Разпоредбата на чл. 118, ал. 6 ЗДДС предвижда задължение за лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лица...

Решение № 4582 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 9316/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчен период август 2019 г. в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за забава. В практиката на СЕС е трайно възприето разбирането, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим, ед...

Решение № 4587 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 7118/2022 г.

Предмет на спора са начислени задължения за ДДС за периоди от 29.11.2015 г. до 04.2018 г. и лихва за забава. Съгласно чл. 96, ал. 1, изр. 1 ЗДДС (в приложимата редакция), всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. ил...

Решения на ВКС

Решение № 60174 от 2.03.2022 г. на ВКС по т. д. № 2404/2020 г., II т. о., ТК

Съществен елемент от правната регламентация на допълнителните парични вноски, предвидена в чл. 134, ал. 1 от ТЗ, е срокът, за който ще бъдат задържани от дружеството. В компетентност на общото събрание е да определи срока за връщане на допълнителните парични вноски. Реалната нуж...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 259, 260 и 261 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 53 до бр. 56 от 2023 г.

ДВ, бр. 53 от 20.6.2023 г. Народно събрание Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret“ за самолети F-16 Block 70“ по програмат...

PDF версия на броя

Брой 8 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...