Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.
Писма и указания

№ 01-00-2 от 14.04.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси

Във Ваши писма, постъпили в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведени с вх. №…………..03.2022 г. /препратено от БСП/, вх. №…………..03.2022 г. /препратено от АДФИ/ и вх. №……….03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: През месец май 2020 г. сте пр...

№ 96-00-105 от 19.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 13, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи запитване с вх. № 96-00-105/19.05.2023 г., относно прилагане на разпоредби по ЗДДС. В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Фирма „М“ ЕООД, гр. С поръчва стоки/материали от международен електроне...

№ М-24-36-19 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с отдаване под наем на зала за провеждане на спортни мероприятия или концерти

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … … г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) е регистрирано по реда на ЗДДС. Предме...

№ М-24-39-63 от 15.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № … г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служителите на „…“ АД и филиалите му („…“ ЕАД, „…“ ЕАД и „…“ АД) получават право да закупят акции на … SA Белгия по пазарни...

№ М-24-39-79 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Tълкуване и прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Във връзка с Ваше запитване, постъпило чрез Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-39-79 от 27.04.2023 г., с което е поставен въпрос относно тълкуване и прилагане на разпоредби...

№ М-24-39-80 от 09.05.2023 г. ОТНОСНО: Задължително социално и здравно осигуряване за труд, полаган в България за работодател, установен в Обединеното кралство

Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: През изминалата година и към настоящия момент работите по трудов договор за британска дружество като пребивавате и извършвате трудова дей...

№ М-24-39-87 от 26.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-87/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: ……………..“ КЧТ, „С…“ ЕООД и „К..“ ЕООД (компаниите), представлявани от едно и също лиц...

Анотации

Едновременно командироване и полагане на извънреден труд от работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наши служители са командировани в събота (почивен ден) в друго населено място с определена задача за един ден. Работят на петдневна работна седмица. 1. Освен дневните пари, какво друго се дължи на работниците? 2. Това извънреден труд...

Определяне на процент придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работила съм като счетоводител в образователна институция в периода от 2008 г. до 02.07.2017 г. От 03.07.2017 г. изпълнявам длъжността директор в същото училище. При определяне на процент придобит трудов стаж и професионален опит зач...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Майка съм на дете на двегодишно дете. За тази година използвах платения си отпуск и поисках неплатен. С бащата на детето не живеем на един адрес и нямаме брак. Мога ли да ползвам моя и неговия неплатен отпуск и има ли право работодат...

Прекратяване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм на трудов договор по заместване чл. 68 ал. 1 т. 3. В момента съм в майчинство втора година до 01.2024 г. Най-вероятно 09.2023 г. титулярят ще се върне на работа. В случай на прекратяване на трудовия ми договор, ще продъ...

Приложимо осигурително законодателство при командировка в страна от ЕС

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” извършва по договор, като подизпълнител, услуги с място на изпълнение в Германия. Предоставяните услуги са отстраняване на щети по каросерии на автомобили вследствие на градушка. За целта сл...

Размер на платения годишен отпуск по чл. 155 КТ, когато лицето е ползвало неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как точно се изчислява броят на полагаемите дни платен годишен отпуск по чл. 155 КТ, когато лицето е ползвало неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 в няколко месеца на предходната година, т.е. повече от 30 работни дни? Съгласно чл. 155,...

Справочник

Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), считано от 1 юни 2023 г., преминава към изцяло електронно подписване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП). ...

Данъчен календар 16 - 31 юли 2023 г.

До 20-ти юли: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС- за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец юни 2023 г. До 25-ти юли: ЗДДФЛ 1. Внасяне от р...

До 31 юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2023 г.

Национална агенция за приходите На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за дължимите данъци ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2023 г.

ДВ, бр. 57 от 4.7.2023 г. Министерство на транспорта и съобщенията Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз Министерство на вътрешните работи Инструкция № 8121з-976 от 27 юн...

Справочна информация бр. 13/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15.06. - 30.06.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВ) от 1 юли 2023 г.

Агенцията по вписвания Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните з...

PDF версия на броя

Брой 13 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...