Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.
Закони и правителствени актове

Дружество с променлив капитал

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в „Държавен вестник“ бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустановен...

Коментар на експерта

За новата ал. 10 в чл. 123 от ЗДДС и задължението за деклариране на касови наличности и вземания

Както вече е известно, с параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г.) са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, които са свързани с намал...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 август 2023 г.

Със Закона за държавният бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 1 август 2023 г. I. Основната промяна в закона е добавяне на нови тютюневи изделия като акцизни с...

Ред за свикване и провеждане на общо събрание за разпределяне на дивиденти

Във връзка с новостите по обявяване на касовите наличности, дали е възможно управителят на дружеството да си гласува по няколко пъти на ден разпределяне на дивиденти? Като протоколите ще бъдат номерирани с номер, дата и час. По смисъла на § 1, т. 5 ЗДДФЛ "дивидент" е доход от ак...

Законодателство

Новите изисквания в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари са обнародвани в ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г., в Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - ЗИДЗМИП. Предвидено е, че законът влиза в сила от 14 юли 2023 г., с изключения на опре...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за българските лични документи

Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт могат да изискват представянето на документ за самоличност единствено за удостоверяване на самоличността, а при необходимост - и гражданст...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за особените залози, свързани със създаването, поддържането и развитието на електронен Централен регистър на особените залози към Агенцията по вписванията

С измененията се продължава започналата през 2016 г. регистрова реформа в областта на особените залози. Промените предвиждат изграждането на персонална електронна партида на залогодателя и осигуряването на регистриран достъп до делата и съдържащите се електронни образи на докумен...

Парламентът прие Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавни органи

Държавните органи да не могат да извършват определени действия на територията на “Мини Марица-изток” без решение на Народното събрание. Без решение на парламента държавните органи няма да могат да извършват разпоредителни сделки с недвижимо имущество, собственост на “Мини Марица-...

Парламентът създаде нова правна форма - дружество с променлив капитал с приети на второ четене изменения в ТЗ

Депутатите разшириха списъка на търговските дружества, като към събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции добавиха и дружество с променлив капитал. Създаването на новата правна фо...

Държавен вестник

ДВ, бр. 57 от 4.7.2023 г.

Министерство на транспорта и съобщенията Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз Министерство на вътрешните работи Инструкция № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и ре...

Въпроси и отговори

Данъчно облагане и осигуряване на професионален домоуправител

Фирма е с предмет на дейност професионален домоуправител. Едноличният собственик на капитала работи сам. Входовете, които обслужва, изискват почистване. Досега практиката е плащане по граждански договор, като в него за възложител се посочва фирмата домоуправител, изрично се подче...

Задължение за деклариране на доход от продажба на опция по лизингов договор

Физическо лице е сключило с лизингова компания договор за ползване на лек автомобил, в който е включена опция за придобиване правото на собственост върху превозното средство след изтичане срока на договора. При придобиване на това право лицето се отказва от него и го препродава н...

Осигуряване на руски гражданин, който постоянно живее в България и има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от Руската федерация

Руска гражданка, която постоянно живее в България, има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от Руската федерация. Не упражнява трудова дейност в България. След като е пенсионер по руското законодателство, дължи ли здравноосигурителни вноски в България? В случай че запо...

Отпуск при смърт на близък роднина

Какви документи се представят за ползване на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ? В съответствие с чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа за 2 работни дни работник или служител при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на дру...

Отразяване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 в декларации обр. 1 и 6

Как се начислява и отчита обезщетение по чл. 222, ал. 1, какви осигуровки и данъци се начисляват, по-специално къде се посочват дните в обезщетение в декларация 1, признава ли се времето за трудов стаж? Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и...

Предоставяне на социални придобивки в натура на собственик на ООД, работещ по ДУК

Фирма предоставя ваучери за храна на всеки от персонала си в размер на 100 лв. месечно. От 01.06.2023 г. управителят (който е и собственик на 90% от капитала на дружеството) сключва възмезден ДУК. С оглед запазване на общодостъпността ваучери трябва да се предоставят и на него. Щ...

Разваляне на сделка

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава софтуерен лиценз в страни от Европейския съюз и към трети страни. Продажбата на софтуерен лиценз е услуга. Наложена е следната практика: Клиент изпраща заявка за софтуерен лиценз по имейл към българската фирма. Ако клиентът пожелае п...

Срок за изпитване по трудов договор с бременна работничка

Бременна в четвърти месец служителка работи по трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя. Налага се да излезе в отпуск поради временна неработоспособност, свързан с бременността. Тече ли срокът за изпитване през време на този отпуск? Има ли работодателят право ...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: На лице в неплатен отпуск за отглеждане на дете след 2-годишна възраст е издаден болничен лист за гледане на болно дете. Има право на парично обезщетение по този болничен лист? Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КС...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на удостоверения за прекратяване дейността на осигурителя

Национален осигурителен институт Въпрос: Какъв е срокът за издаване на удостоверение за прекратяване дейността на осигурителя? Удостоверението за прекратяване дейността на осигурителя се издава след извършена проверка по разходите на ДОО, съгласно чл. 30 от Инструкция № 1 от 03....

Заплащането на санкцията за нарушения на КТ, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Главна инспекция по труда напомня на работодателите, участници в обществени поръчки, че нарушенията на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащането на сан...

Справочна информация бр. 30/2023

Централни валутни курсове за периода 21.07. - 27.07.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 30 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...