Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 14, 16 - 31 юли 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-212#1 от 04.05.2023 г. ОТНОСНО: Въпроси, касаещи статута на лицата като местни лица на България по смисъла на СИДДО с Германия и данъчното третиране на доходите им

Във Ваше писмено запитване, постъпило в дирекция …… София с вх. №……….., сте представили следните два казуса: Видно от изложеното в първия казус, Вие възнамерявате да назначите на трудов договор лице с двойно гражданство – на България и на Германия, като същото ще изпълнява дейнос...

№ 24-39-27 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на стоки/възстановяване на платен данък върху добавената стойност за доставка, по която получател е служител на Европейската комисия, с място на изпълнение на територията на страната

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № 24-39-27/08.02.2023 г. е постъпило по електронен път Ваше писмо. В същото изразявате несъгласие с изложеното в писмо на директора на дирекция ОДОП София при ЦУ на НАП с изх. № 53-00-71#2/05.10.2022 г. п...

№ 3-639 от 12.05.2023 г. Относно: Определяне на данъчната оценка на сграда със степен на завършеност „груб строеж“

Съгласно изложеното в него, в Община Х е постъпило искане за актуализиране на данъчна оценка на сграда - незавършено строителство със степен на завършеност груб строеж, констатирано по надлежния ред. Към искането е приложен протокол за извършен опис от частен съдебен изпълнител и...

№ 94-А-280 от 03.05.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от дивидент, разпределен от чуждестранно дружество

Във Ваше писмено запитване, постъпило с вх. №….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Разпределен е дивидент от малтийско еднолично дружество с ограничена отговорност в полза на едноличния собственик...

№ 94-Я-46 от 28.04.2023 г. ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане за труд, полаган в България за работодател, установен в Обединеното кралство

Във Ваше писмо с вх. №…. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Лице, назначено по трудов договор от британска компания извършва трудова дейност като програмист. Трудовите си задължения извършва чрез ...

№ М-24-36-23 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на приготвена храна

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ... е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) извършва изцяло дейност по класификацият...

№ М-24-36-94 от 15.05.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по чл. 14 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-94/15.12.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС лице, чиято основна дейност е производство на мебели за офиси. Дружество...

№ М-24-39-72 от 15.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 96 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-72/06.04.2023 г. е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност, в което е изложена следната фактическа обстановка: „Т……БАНК“ ЕАД (Банката) представлява кредитна институция по Закона за кредитните институции (ЗКИ) и притежава лиценз от Българс...

№ М-24-39-86 от 15.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), на Спогодбата между България и Чехия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (СИДДО с Чехия) и на Спогодбата между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Гърция)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-86/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „АЙ ….“ АД е местно юридическо лице, с основен предмет на дейност експлоатация, фина...

Справочник на счетоводителя

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2023 г.

Вижте таблицата в приложения PDF файл: [[table_1]]...

Анотации

Електронна система, през която работниците или служителите да заявяват ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във фирмата бихме искали да въведем дигитални отпуски. Може ли да ни кажете това да ли ще е законосъобразно и какви процедури при въвеждането трябва да спазим? От така направеното запитване разбираме, че желаете да изпозлвате електр...

Неизползван отпуск за минали години

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Относно отпуските - според Кодекса на труда чл.176а отпуск, полагащ се за дадена календарна година трябва да бъде изразходен в рамките на две години от краят на годината, за която се полага. Също така, никъде в Кодекса на труда не от...

Основно трудово правоотношение на 4 часа и трудов договор за допълнителен труд при друг работодател на 8 часа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице, работещо във фирмата на 4-часов работен ден, иска да започне работа по втори трудов договор при друг работодател на 8 часа. Допустимо ли е? Според чл. 111 от Кодекса на труда работникът или служителят може да сключва трудови д...

Право на допълнителен платен отпуск при специфични условия и рискове за живота и здравето

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като лаборант в Пречиствателна станция. Вземам проби от фекална и отпадна вода, от канализационни шахти на фирми с различна дейност които заустват в градската канализация. При анализирането на проби от различно естество, работ...

Продажба на апортни вноски

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Преди пет години е формиран капитал на дружество чрез апортна вноска на недвижими имоти както следва: жилище с две нива, всяко с площ от 73 кв.м, жилище с площ от 103 кв.м, два гаража с площ по 17 кв.м, ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2023 г.

До 10-ти август ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2023 г.

ДВ, бр. 62 от 21.7.2023 г. Народно събрание Закон за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-P-LAY „Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Dist...

Справочна информация бр. 14/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3.07. - 18.07.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2023 г.

Вижте таблицата в приложения PDF файл: [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 14 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...