Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.
Законодателство

Дружество с променлив капитал

1. Общи положения В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество - дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в “Държавен вестник”, бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустанове...

Въпроси и отговори

Обезщетение при повторно уволнение поради намаляване обема на работата

Длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за оставане без работа на служител, уволнен по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работата, ако вече му е плащано обезщетение на същото основание при предишно уволнение? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ п...

Осигурителни вноски и осигурителен доход за лица, извършващи електронна търговия и корекция на ГДД по ЗДДФЛ за 2022 г.

През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с възнаграждение в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. е започнало да извършва системно продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв. за 2022 г., но няма рег...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Дружество търгува с обикновени акции в щатски долари. Акциите попадат в определението на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби от ЗКПО. Как следва да се определи резултатът от разпореждане с финансовия инструмент в следния казус: Закупени 100 бр. акции на стойност по 1 долар за...

Ред за свикване и провеждане на общо събрание за разпределяне на дивиденти

Във връзка с новостите по обявяване на касовите наличности дали е възможно управителят на дружеството да си гласува по няколко пъти на ден разпределяне на дивиденти? Като протоколите ще бъдат номерирани с номер, дата и час. По смисъла на § 1, т. 5 ЗДДФЛ “дивидент” е доход от акц...

Справочник

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 780 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец № 1 с код за вид осигурен 22. Това са физиче...

Преценка за приложимост на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

Писмо № М-24-35-8 от 20.04.2023 г. на НАП Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите с оглед осигуряване на единна данъчна практика във връзка с констатираната при извършения анализ през 2022 г. противоречива а...

При бедствие Кодексът на труда предвижда обезщетение за работещите, които не могат да стигнат до работното си място

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Във връзка с обявеното бедствено положение в община Царево заради наводнението Главна инспекция по труда напомня на работещите, които не могат да се явят на работа, че имат право на обезщетение. Според Кодекса на труда работодател...

Справочна информация бр. 33/2023

Централни валутни курсове за периода 8.09. - 14.09.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 33 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...