Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) е сключило договор с друго българско дру...

№ 3-913 от 11.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.) при депозитна система за чаши за многократна употреба по време на фестивал

Съгласно изложеното в запитването, Община Н е организатор на екологичния фестивал, който ще се проведе на 21, 22 и 23 юли в местността У. Събитието поставя във фокуса си зелените идеи и подкрепя екологичния начин на живот, добрите практики и единението с природата. Форматът на фе...

№ 94-О-38 от 15.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Във Ваши писмени запитвания, постъпили чрез Системата за сигурно електронно връчване в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведени с вх. №94-О-38 от 22.05.2023 г. и №32-00-44 от 22.05.2023 г. с вх. №М-26-Д-174 от 24.02.2023 г. по описа на Цент...

№ М-24-37-7 от 20.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с Решение № 12630/10.12.2021 г. на Върховния административен съд (ВАС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено Ваше запитване с вх. № …………………, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Община…………. сочи, че е регистрирано по ЗДДС лице, възложила е дейностите п...

№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-58/23.03.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: А. Дейност на дружеството: Дружеството оперира в бизнеса с търговия на дребно на бързооборотни стоки чрез мрежата си от магазини в...

№ М-24-39-97 от 14.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО) по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност, заведено с вх. №М-24-39-97/17.05.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Б….В“ ЕООД е местно юридическо лице, което предвижда да предостави ваучер...

№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-94-М-517/...2023г. по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество „X“ ЕООД, регистрирано в Република България, е физическо лице, гра...

Анотации

ДДС при продажба на бракувани машини

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “X” ООД е сключило договор за покупка на активи - машини, съоръжения и оборудване. Активите са заведени в счетоводна сметка 304 Стоки. Целта на покупката е последваща продажба. Активите, коит...

Едновременно командироване и полагане на извънреден труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител в културна институция работи на пълно работно време 8 часа от понеделник до петък. Командироваме го в събота в друго населено място, ката ответната страна поема пътните разходи, а ние на дневните разходи. Трябва ли на този с...

Ползване на отпуск при наличие на две трудови правоотношения

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител в професионална гимназия на пълен работен ден и като заместник – директор по два часа на ден. Първоначално ми казаха, че ми се полагат 12 дни отпуск като зам. – директор и пресметнахме, че на 48 дни учителски отпус...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ във връзка с чл. 222, ал. 4 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в Агенция по заетостта от 12 години по проекти съфинансирани от Европейски фондове. В момента имам връчено предизвестие на осн. чл.326, ал.2 от КТ, във връзка с чл.328, ал.1, т.3 от КТ. Настоящото предизвестие тече от 29.06.20...

Придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Самоосигурявящо се лице едноличен собственик на ЕООД, работи в дружеството като стоматолог, или шофьор (транспортна фирма), оператор в склад (дружеството се занимала с търговска дейност, няма нает персонал), а дори и счетоводител в Е...

Прилагане на разпоредбата на чл. 270, ал. 4 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът ми е свързан с предвидените промени в Кодекса на труда по отношение на начина на изплащане на трудови възнаграждения от работодателя и по-точно разпоредбата на чл. 270, ал. 4 КТ (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09...

Справочник

В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022 г.

Агенция по вписванията На 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г. Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, ...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2023 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ, съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец август 2023 г. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1...

Държавен вестник в бр. 17 от 2023 г.

ДВ, бр. 75 от 1.9.2023 г. Министерски съвет Постановление № 117 от 30 август 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Решение № 578 от 25 август 2023 г. за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт ...

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лиц...

Справочна информация бр. 17/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22.08. - 6.09.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 17 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...