Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 34, 25 септември - 1 октомври 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 25 септември - 1 октомври 2023 г.
Законодателство

Корекция на погрешно подадена справка-декларация по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС за прилагане на специален режим в Съюза

Съгласно чл. 159, ал. 4 от ЗДДС лице, регистрирано за прилагане на режим в Съюза (чл. 156 от закона), подава справка-декларация за прилагане на режима по образец, определен в правилника за прилагане на закона (образец №  32 от приложението). Справка-декларацията се подава за всек...

Министерски съвет

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за социална сигурност между България и Албания

Международният договор беше подписан на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София. За да влезе в сила е необходимо той да бъде ратифициран от Народното събрание със закон. Спогодбата регулира осигуряването на граждани на България и Албания при работа в двете държави....

Държавен вестник

ДВ, бр. 62 от 21.7.2023 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LAY “Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint T...

ДВ, бр. 63 от 25.7.2023 г.

Народно събрание Решение за извършване на определени действия на държавни органи на територията на “Мини Марица-изток” - ЕАД Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Решение за допълнително предоставяне на военно-техническ...

ДВ, бр. 64 от 26.7.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози Министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравните изисквания към устройствот...

ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 - InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации ...

ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Търговския закон Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. Зако...

ДВ, бр. 67 от 4.8.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна Закон за изменение и допъ...

ДВ, бр. 68 от 8.8.2023 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Кодекса за застраховането Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка...

ДВ, бр. 69 от 11.8.2023 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за съдебната власт Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие Министерски съвет Постановление № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. Министерство н...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при изменение на данъчната основа на доставка или развалянето на доставка

Ние сме производствена компания и през месец юни 2023 година сме подписали анекс с наш партньор за промяна в доставните цени на произвежданите и търгувани от нас продукти, в сила от 01.01.2023. С оглед продължителния процес на договаряне и достигане до конкретни споразумения се н...

Документиране на доставки за ползването на сайт

Българска фирма, регистрирана по ДДС по общия ред, продава стоки онлайн в България и чужбина на фирми и ФЛ. Не е регистрирана в други държави по ДДС. Има фактура с ДДС за абонамент към сайт. Фактурата е издадена от държава извън ЕС. Трябва ли да се издава протокол и да се включва...

Дружество с променлив капитал

1. Общи положения В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество - дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в “Държавен вестник”, бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустанове...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑235/2, решение от 29 септември 2022 г. страни: FRaiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. срещу Република Словения Предмет на спора е дали договорът за финансов лизинг може да се приеме за фактура. Дружество RED d.o.о. е било собственик на терен с жилищна сграда...

Облагане с ДДС на доставки на стоки и извършване на услуги от съсловна организация

Български фармацевтичен съюз е съсловна организация, учредена въз основа на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Съгласно устава на Българския фармацевтичен съюз е видно, че устройството, организацията и дейността на българския фармацевтичен съюз се организи...

Справочник

Справочна информация бр. 34/2023

Централни валутни курсове за периода 15.09. - 20.09.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...