Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.
Писма и указания

№ 20-00-488 от 04.09.2023 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-488/18.07.2023 г. по описа на Д ОДОП. Запитването е относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местни...

№ 20-00-583 от 21.09.2023 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-583/25.08.2023 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно изложеното в запитването, предстои д...

№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г., ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно, относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ М-24-38-52 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка, но от 27 години живеете в Германия и сте осигурена по немското законодателство. Твърдите, че като собствени...

№ М-24-39-104 от 19.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №…..., e изложена следната фактическа обстановка: Прекратено е трудово правоотношение между г-жа …. и нейния работодател, считано от 26.02.2019 г. на основание...

№ М-26-Ф-301 от 16.08.2023 г. ОТНОСНО: деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-Ф-301/09.08.2023 г., в което е поставен следният въпрос: Има ли задължение дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, да декларира наличните парични средства в касите и взема...

№ М-94-Б-255 от 27.09.2023 г. ОТНОСНО: деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-Б-255/04.09.2023 г., в което са поставени следните въпроси във връзка с прилагане на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС: 1. Какъв е срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от...

Анотации

Ваучери за храна на служители, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Дали в дружество, за което работят пряко и непряко (през аутсорсинг фирма) наети лица, би бил приложим (изискуем) принципът за равнопоставеност, ако ваучерите за храна осигурени от двамата работодатели са съответно на различн...

Граждански договор по време на майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство. Бих искала да сключа граждански договор с друг работодател. С това си действие ще бъде ли прекратено обезщетението за майчинство? Ако имам право без да се прекратява майчинството, трябва ли да ув...

Запор върху работната заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като санитар в частна болница в Дупница. Получавам 723 лв. месечно чисто, но работодателят ми спира 245 лв. по наложен запор. Правилно ли е и какво мога да направя ако не е? В чл. 272 от Кодекса на труда изрично са изброени с...

Намалено работно време на майка на дете до 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Има ли възможност майка на 5 годишно дете да ползва намалено работно време - 7 часов работен ден, който да се счита за 8 часов като се отнемат дни от платения ми годишен отпуск? Съчетаването на трудовия и професионалния живо...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст иска да го упражни. При прекратяване на договора работодателя трябва да му изплати обезщетение по чл.222, ал. 3 от КТ в размер на 6 БРЗ. Лицето има 10 години трудов стаж...

Осигуровки като самоосигуряващо се лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Момиче преподава уроци чрез онлайн платформа на “X” ООД, за което получава възнаграждение. Потребителите на платформата плащат на “X” определена сума, която е предварително договорена. “X”, след удържане...

Отпуск за обучение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да тълкувам описаното в Чл. 52 от НРВПО - „Съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай.“? Аз съм студент, задочна форма на обучение с продължителност 4 години или 8 семестър...

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Служител ползва 2 години неплатен отпуск, като през това време работи при друг работодател. Прекратихме трудовия договор по взаимно съгласие. При оформянето на трудовата книжка, трябва ли да се признае 30 работни дни трудов с...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2023 г.

До 20-и ноември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец октомври 2023 г. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. ...

Държавен вестник в бр. 21 от 2023 г.

ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения Закон за изменение и допълнение н...

Справочна информация бр. 21/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27.10. - 13.11.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 21 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...