Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 2, 16 - 31 януари 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2024 г.
Писма и указания

№ 07-00-532 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-532/25.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице, което работи на свободна практика и извършвате обу...

№ 20-28-200 от 23.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при изплащане на ваучери за храна на работник, назначен на два трудови договора в дружеството

В Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-200/23.10.2023 г., относно прилагане на ЗКПО. Поставяте следните въпроси: 1. При назначаване на работник на два договора – основен и допълнителен по чл. 110 от Кодекса на тру...

№ 67-00-8 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурително законодателство във връзка с доплащане на трудовото възнаграждение на лице на педагогическа длъжност за минал месец

Във Ваше писмо, заведено с вх. №…. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: През месец юли 2023 г. лице подлежи на осигуряване във връзка с полагане на труд по трудово правоотношение с учебно заведение и...

№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-125/12.10.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е приключила висшето си образование в Нидерландия през 2023 г. През периода на обучението й там сте представяла в ...

№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-127/18.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице с двойно гражданство – на Р България и на Германия. Посочвате, че постоянно пребивавате в Р ...

№ 94-00-129 от 25.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-129/25.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице психолог. Към настоящия момент дейността Ви е спряна, но планирате да я възобновите от 01....

№ 96-00-215 от 05.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-215 от 05.10.2023 г., относно прилагане на ДОПК, ЗДДС и осигурителното законодателство. Изложена е следната фактическа обстановка: Счетоводител сте на фирма „Б“ ЕООД с едноличе...

№ 96-00-222 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-222 от 19.10.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството „К….. - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е с основен предмет на дейност консултантски услу...

№ 96-00-224 от 20.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-224/20.10.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС, допълнено с писма вх. № 96-00-224#1/24.10.2023 г. и 96-00-224#2/27.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: ...

№ М-24-37-35 от 13.11.2023 г. ОТНОСНО: Териториална компетентност на органите по приходите при промяна на седалище и адрес на управление на ревизирано лице след издаване на заповед за възлагане на ревизия и преди връчването й на лицето

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-37-35/3.11.2023 г., е поставен въпрос относно определяне на териториална компетентност на органите по приходите, в случай на промяна на постоянния адрес на физическо лице след издаване на заповед за възлагане на ревиз...

Анотации

ДДС при учредено право на строеж

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предстои да бъде сключен договор, по силата на който дружеството и собственикът на поземлен имот взаимно ще си учредят и запазят право на строеж, като дружеството ще построи сграда с РЗП 1000 кв. м и ще ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при два трудови договора с един работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в държавно предприятие. Предстои ми пенсиониране и изплащане на обезщетение от седем заплати. Работя и на втори допълнителен трудов договор на 2 часа при същия работодател. При изплащането на седем заплати при пенсиониране вкл...

Обезщетение при пенсиониране на директор на училище

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране като директор на училище. Работя като учител от 30 години в общинско училище.Имам трудов стаж в една и съща група училища, повече от 10 години от последните 20 години, но не са последните 10 години. Синдикале...

Позване на платен годишен отпуск от учител през учебно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По професия съм учител и имам неизползвани 36 дни платен отпуск за 2023 година, който е натрупан поради болнични в неучебно време и невъзможност по тази причина за ползване на отпуската през лятната ваканция. При поискване от моя стр...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от двамата родители

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 1 Ноември 2023 приключи майчинството ми и все още съм на постоянен трудов договор на пълно работно време (8ч). Искам да използвам целият неплатен отпуск както моят личен, така и на съпруга ми, който също е на постоянен трудов дого...

Прекратяване на трудов договор при извършване на работа от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В дружество е установен смесен режим на работа за част от служителите, като работодателят въвежда заповед всички служители да се върнат да работят в офиса на дружеството. Някои служители отказват и желаят да бъдат съкратени по чл.328...

Справочник

Данъчен календар 1 - 29 февруари 2024 г.

10 февруари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електро...

Държавен вестник в бр. 2 от 2024 г.

ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Закон за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за из...

Справочна информация бр. 2/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2.01. - 15.01.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 2 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...