Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.
Законодателство

Закон за бюджета на ДОО за 2024 г. и промени в КСО

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗБДОО), Законът за бюджета на националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са публикувани в ДВ, бр. 106 от 22 декември 2023 г. Закон за бюджета на ДОО за 2024...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, с които се въвежда максимална продължителност от 12 часа за работещите във ВЕЦ и ПАВЕЦ

В доклада на комисията по енергетика се посочва, че законопроектът касае условията и реда, при които се осъществява дейността на оперативния дежурен персонал в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ, като предложението е тези лица да могат да работят на смени с максимална продължителност до 12 час...

Парламентът прие на второ четене Законопроекта за Българската народна банка (БНБ), с който се обезпечава правната интеграция на българската централна банка в евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на страната ни

Предвижда се новият закон за БНБ да влезе в сила от деня, посочен в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от България. Със законопроекта за БНБ се урежда статутът на еврото като парична единица, както и определянето на дизайна на националната страна на раз...

Държавен вестник

ДВ, бр. 107 от 29.12.2023 г.

Народно събрание Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната Решение за промени в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за пром...

ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г....

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на получена награда

Физическо лице, работещо по трудов договор и самоосигуряващо се лице в качеството си на управител във собствена фирма, е спечелило награда от участие в електронна игра, като участието се състои да направи карта на въпросната игра. Фирмата, изплатила наградата, е на територията на...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑620/2, решение от 11 май 2023 г. страни: “МОМТРЕЙД - РУСЕ” ООД срещу Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна при Цен­трал­но управление на Националната агенция за приходите, Предмет на спора е освобождаване от ДДС на дружество, предоста...

Обезщетение от работодателя за първите три дни отпуск по болест

* Информацията в отговора е коректна към 31.12.2023 г. -------------------------------- Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Как се изчислява обезщетението от работодателя за първите три дни отпуск по болест, ако те са в два поредни месеца? Осигурителят изплаща на осигур...

Особености при изготвянето на финансовите отчети от бюджетните организации

След приключване към края на отчетната 2023 година от бюджетните организация на паричните им сметки - банкови и касови, започва същинската работа, свързана с годишното счетоводно приключване на всички останали непарични сметки, с обработката и систематизирането на съдържащата се ...

Отчитане на кредити в търговско дружество

Как смятате, че е правилно да се отразят счетоводно два ипотечни кредита, получени от търговско дружество, което изгражда фотоволтаична централа? При първия кредит дружеството не е кредитополучател, такъв е ФЛ - съдружник, а дружеството се явява съдлъжник/ипотекарен длъжник. При ...

Сключване на договор за управление и контрол

Отговаря доц.д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Собственик на фирма в България живее и работи по трудово правоотношение в Австрия. Има ли възможност да бъде назначен с договор за управление и контрол към българското дружество, като по правило трябва да се осигурява в другата държава членка....

Справочник

Влезе в сила протокол за изменение на СИДДО между България и Германия

Национална агенция за приходите Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че в ДВ. бр. 107 от 29.12.2023 г. е обнародван Протокол за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на о...

Документи за осигурителен стаж и доход - възможности за осигурените лица да се снабдят с тях

Национален осигурителен институт 1. Какви архиви се съхраняват в Националния осигурителен институт (НОИ), според разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)? В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ведомости за заплати и трудовоправни документи на о...

Справочна информация бр. 6/2024

Централни валутни курсове за периода 2.02.2024 г. - 8.02.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...