Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 7, 19 - 25 февруари 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 19 - 25 февруари 2024 г.
Законодателство

Промени за 2024 г. в ЗКПО, свързани с въвеждане на патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейности по т. 2 от приложение № 4 от ЗМДТ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗИД на ЗКПО (обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.), са направени съществената част от измененията в ЗКПО, като повечето от тях влизат в сила от 1 януари 2024 г. В настоящия коментар ще разгледаме ...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Регламент (ЕС) № 651/2014 (Общ регламент за групово освобождаване), като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на Регламента. ЗНИ и Правилникът за прилагане на За...

Държавен вестник

ДВ, бр. 1 от 2.1.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 348 от 28 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Постановление № 349 от 28 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на прих...

ДВ, бр. 2 от 5.1.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Президент на Репуб­ликата Указ № 2 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Стоките, община Севлиево, област Габрово, на 10 март 2024 г. Министерски съвет Постан...

ДВ, бр. 3 от 9.1.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 2 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2021 г. Постановление № 3 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и р...

Въпроси и отговори

Деклариране на наличните парични средства в касите

Дружеството ни е с дейност ресторантьорство. След ежемесечната обработката на документи се установява увеличение на касата с около 10 хил. месечно. С новите промени в ЗДДС, засягащи декларирането на касите и дадените заемни средства на собствениците и подотчетните лица, задължени...

Дължимост на ДДС за авансово плащане за доставка на автомобил втора употреба при режим на маржа на цената

Дружеството ни е дилър на автомобили втора употреба. При продажба на автомобили дружеството издава фактура по чл. 143 от ЗДДС - режим облагане на маржа на стоки втора употреба. Има сключен договор за поръчка с физическо лице за доставка на автомобил от Италия и парите са преведен...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑108/22, решение от 29 май 2023 г. страни: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej срещу C. sp. z o.o., в ликвидация Предмет на спора е предоставяне на обекти за настаняване. Жалбоподателят “C”. е дружество, учредено по полското право, което е задължено за целите на ДД...

Кога се издават удостоверения УП-2 и УП-3

Моля за Вашия отговор на следните въпроси: 1. Служител, който напуска работа, оформена му е трудовата книжка от дата до дата с печати, подписи и правоъгълен печат с точно записан трудов стаж. 2. Служителят иска УП-2, което му е издадено, въпреки че данните са подавани ежемесечно ...

Особености при изготвянето на финансовите отчети от бюджетните организации

След приключване към края на отчетната 2023 година от бюджетните организация на паричните им сметки - банкови и касови, започва същинската работа, свързана с годишното счетоводно приключване на всички останали непарични сметки, с обработката и систематизирането на съдържащата се ...

Отчитане на продажбите чрез електронен магазин

Дружество с място на стопанска дейност в България, регистрирано по ЗДДС, е в процес на разработка на: 1. Онлайн магазин за продажба на стоки в България с начин на плащане само пощенски паричен превод. Следва ли онлайн магазинът да бъде регистриран в НАП? Има ли задължение да се п...

Предсрочно прекратяване на трудово правоотношение, възникнало от конкурс

Служител е назначен чрез конкурс на основание чл. 107 от КТ, във връзка с чл. 89 от КТ. Той подава молба за прекратяване на трудовото правоотношение преди изтичане на срока за изпълнение на конкурса. На какво основание от Кодекса на труда трябва да му се прекрати правоотношението...

Прекратяване на трудов договор по време на продължителен отпуск по болест

Може ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ да бъде прекратен трудовият договор на работник, който е в продължителен отпуск по болест? В съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалиф...

Прекратяване на трудов договор, сключен след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Работник придобива право на пенсия по чл. 69 от КСО, но не го упражнява, а сключва нов трудов договор. След 3 месеца решава да упражни правото си и да се пенсионира. Може ли да бъде уволнен по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Разпоредбата на чл. 69 от КСО урежда условията за придоб...

Справочник

Информация от НАП, свързана с промените в Закона за хазарта и размера на таксите, които дължат хазартните оператори

Национлана агенция за приходите С промените в чл. 30, ал.3 от Закона за хазарта (ЗХ), влезли в сила на 01.01.2024 г., реално е въведена двукомпонентна такса за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, би...

Справочна информация бр. 7/2024

Централни валутни курсове за периода 9.02.2024 г. - 15.02.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...