Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 3 от 2024 г.
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2024 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Преотдаване под наем на наета земеделска земя от физическо лице – регистриран земеделски стопанин – аспекти по ЗДДФЛ

Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, ...

Промени в ЗДДФЛ

В края на 2023 г. бяха направени промени в ЗДДФЛ, които с малки изключения са в сила от 1 януари 2024 г. Промените се отнасят до: 1. Уеднаквяване режима на данъчно облагане на доходите на чужденци Изравнен е режимът за облагане доходите от източници в България на чуждестранни физ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване

Промени в Кодекса за социално осигуряване са направени с § 20 от Закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица и § 5 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промени в Закона за здравното осигуряван са направени с § 21...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизация на инвестиционен имот

Въпрос: Преди 5 години дружество закупува недвижим имот (част от сграда, магазин на партерен етаж в сградата), който е бил строен и въведен преди повече от 25 г. Дружеството отдава имота под наем за ползване от наемател като търговски обект. При това положение: Следва ли (може ли...

Бракуване на трайни насаждения

Въпрос: Фирма е закупила овощни и орехови дръвчета (съответно през 2014, 2015, 2016 г.). Заведение са по счетоводна сметка 272 Дълготрайни насаждения, плододаващи. При закупуването им е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Не са ползвани субсидии. Поради погиване през 2023 г. се взем...

Данъчни особености при преотдаване на апартаменти под наем

Въпрос: Фирма „Х“ ООД построява сграда с апартаменти. Фирмата отдава под наем апартаменти на един от съдружниците (дъщеря на управителя) с цел да бъдат преотдавани под наем на трети лица. Има ли особености и тънкости при съставяне на договора и издаването на фактурите? Отговор: ...

ДДС при рекламна услуга

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се със създаване и разпространение на филми, получава по договор от Община Х парични средства в размер на 6000 лв. по свои проект. В подписания договор между фирмата и общината е декларирано, че предмет на договор е подпомагане на с...

ДДС при учредено право на строеж срещу обезщетение между ЮЛ

Въпрос: Две ЮЛ, регистрирани по ДДС, сключват сделка, оформена с нотариален акт преди 3 години. Едната фирма учредява право на строеж на другата срещу обезщетение с апартаменти и къщи. Изготвена е пазарна оценка от независим оценител за стойността на правото на строеж за 2 000 00...

Деклариране на данни при условията и по реда на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт Въпрос: Във връзка с деклариране на наличностите на парични средства възникнаха много спорове между колеги по отношение на допълнителни парични вноски от собствениците, които са направени от предходни години и към настоящия момент са задълж...

Намаляване на данъчната основа и начисления ДДС при несъбираеми вземания

Въпрос: Когато получателят по доставката е бил регистрирано по ЗДДС лице към момента на доставката и са изпълнени условията по чл. 126а, ал. 1, но след извършена проверка от доставчика с КЕП чрез ел. услуга, предоставен от НАП, се установи, че издадената фактура (несъбираемо взем...

Не се дължи ДДС за разликата между продажната цена и остатъчната стойност на активите

Въпрос: Фирма с дейност разработка на софтуерни продукти, регистрирана по ДДС, освобождава част от служителите си и им дава възможност да закупят на преференциални цени лаптопите, на които са работили до момента. Фирмата издава фактури за продажбата към отделните лица и начислява...

Облагане доходите на акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата

Въпрос: Доходите на акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата, в които те са акционери (по смисъла на §1, т. 26, б. „и“ ЗДДФЛ и положения труд не е във връзка със сключен трудов договор и/или дейност н...

Облагане доходите на земеделски производител, регистриран по ДДС

Въпрос: При нас има земеделски производител (не е регистриран като ЕТ), който от м. май 2023 година е регистриран по ДДС. Подавани са необходимите справки по ДДС и има възстановени суми. Лицето няма подадена декларация по чл. 29а, за да се облага като ЕТ. Как следва да се попълн...

Облагане на разходи в натура

Въпрос: Собственик на фирма желае да предостави допълнително стимулиране на работниците и служителите си с цел да си гарантира тяхното оставане на работа по-дълго време. Идеята е, след като даден работник е направил две пълни години във фирмата, да получи автомобил, който ще оста...

Облагане с ДДС на покупко-продажба на поземлен имот

Въпрос: ЮЛ продава на ФЛ урбанизиран, незастроен за жилищни нужди имот. Сделката облагаема ли е? Отговор: В глава четвърта от ЗДДС са изброени доставките на стоки и услуги, които са освободени, като по-специално, съгласно общото правило, регламентирано с разпоредбата на чл. 45, ...

Определяне на данъчната основа при покупка на недвижим имот

Въпрос: Закупуваме имот от юридическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Заплащаме сто процента от нотариалните такси, таксата вписване и данък придобиване. Предварително сме се договорили, че тези разходи ще бъда споделени 50/50. Нашата фирма е регистрирана по ДДС. Как следва...

Отчитане на ваучери за храна

Въпрос: Дружеството ни предоставя на служителите си ваучери за храна по 150 лв. месечно. Раздават се през месеца, следващ начисляването. Ваучерите за м. декември 2023 г. ще се раздават на служителите през м. януари 2024 г. Начислени са като разход за м. декември 2023 г. Следва ли...

Разпределяне на дивиденти между съдружници в ООД

Въпрос: Дружество ООД регистрирано в България от граждани на Франция. Единият от тях е управител, с постоянен адрес и разрешение за пребиваване в България. Живее със семейството си в собствен имот и работи за българска компания повече от 10 години. Център на жизнени интереси в Бъ...

Регистрация по системата Интрастат

Въпрос: Фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС извършва вътреобщностни доставки на стоки от ЕС. През месец ноември 2023 г. ще надвиши сумата на придобивани стоки от ЕС над 700 000,00 лева. Кога започва фирмата да подава декларации Интрастат и какъв е реда за подаване? Отговор: Правила...

Писма и указания

№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-119/14.06.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Л…БЪЛГАРИЯ ЕООД (Л.., дружеството) планира да наеме по трудов договор физически лица, граждани на Узбекистан. За осъществяване н...

Решения на ВАС

Решение № 12660 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6656/2023 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – две маси на неделен общински пазар, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. От доказателствата по делото се установява, че въз основа на един и същи факт са наложени две мерк...

Решение № 12666 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6004/2023 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит за данъчен период 04.2018 г. по 6 бр. фактури, издадени от ЕООД. При правилно обоснован извод от страна на административния съд, че стоките не са напуснали територията на страната и не са получени на територията на Гърция от вписания във...

Решение № 12671 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6527/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2018 г. и задължения по ЗДДС за периодите от 01.2014 г. до 08.2018 г. и лихви за забава. При безспорно установен в хода на ревизията общ размер на приходите, получен от...

Решение № 12675 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7632/2023 г.,

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.12.2021 г. – 31.01.2022 г. по пет броя фактури с предмет на доставките „организиране на транспортна услуга“. Реалността на доставките е основополагаща за законосъобразното възникване и упражняване на прав...

Решение № 12676 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7628/2023 г.

Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване (АПВ) от 08.06.2021 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас. Съгласно чл. 128, ал. 1 ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите гл...

Решение № 12680 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7643/2023 г.

Предмет на спора са определени, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 и чл. 71, т. 1 ЗДДС, допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 01., 02. и 03.2021 г. по няколко фактури. Според възприетата от ВАС и СЕС съдебна практика, не следв...

Решение № 12682 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 2610/2023 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС вследствие на начислен ДДС върху суми, събирани от телекомуникационния оператор като обезщетение/неустойка при предсрочно прекратяване на договорите за доставка на услуги по вина на клиентите; отказ да бъде възстановен...

Решение № 12684 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 6099/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗКПО за корпоративен данък за 2018 г. и 2019 г., както и по ЗДДС ведно със съответните лихви. Твърденият механизъм на зареждане на място на селскостопанската техника с превозено до полето гориво с товарния автомобил е ост...

Решение № 12710 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 4393/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на управител и едноличен собственик на капитала за задължения на ЕООД за корпоративен данък за данъчен период 01.01. – 31.12.2014 г. и за ДДС за данъчни периоди от 01.12.2013 г. до 31.08.2015 г. С разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ДОПК е съз...

Решение № 12713 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 6523/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения на дружеството за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2017 г., 2018 г. и 2019 г., както и задължения по ЗДДС за данъчни периоди 2018 г., 12.2019 г., 01. - 11.2020 г., 08. - 12.2021 г. и 01.2022 г. и лихви. В тежест...

Решения на ВКС

Решение № 90 от 9.06.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3532/2021 г., III г. о.

По отношение освобождаването от длъжност на членовете на академичния състав и преподаватели във висшите учебни заведения са налице два паралелни режима - единият, уреден в разпоредбите на чл. 58 от Закона за висшето образование, а другият в разпоредбите на чл. 35 ЗРАСРБ. Законът ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 157, 158 и 159 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 3 до бр. 4 от 2024 г.

ДВ, бр. 3 от 9.1.2024 г. Министерски съвет Постановление № 2 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2021 г. Постановление № 3 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наре...

PDF версия на броя

Брой 3 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...